ÚOHS opět uložil Českým drahám obří sankci přesahující 360 milionů

Osobní vlak Čd. Ilustrační foto: wikimedia - By Martin Vrut (Own work) [CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via Wikimedia Commons

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve svém prvostupňovém a dosud nepravomocném rozhodnutí uložil Českým drahám za zneužití dominantního postavení pokutu ve výši 367.805.000 korun. Zároveň ÚOHS zakázal Českým drahám pokračovat v protisoutěžním jednání.

Zneužití dominantního postavení na trhu ze strany národního železničního dopravce České dráhy zjistil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Podle zjištění jeho zaměstnanců spočívalo v uplatňování zakázaných predátorských cen při poskytování služeb dálkové osobní železniční dopravě. „Soutěžitel svým jednáním porušil zákon o ochraně hospodářské soutěže i článek 102 Smlouvy o fungování Evropské unie,“ uvádí se tiskové zprávě ÚOHS. Společnost České dráhy zneužila své dominantní postavení na trhu poskytování služeb dálkové osobní železniční přepravy, když v zadávacích řízeních pro uzavření smluv o závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě v relacích Plzeň – Most a Pardubice – Liberec předložila Ministerstvu dopravy bez objektivně ospravedlnitelných důvodů nabídku s nepřiměřeně nízkou předpokládanou výší prokazatelné ztráty. Díky této nabídce České dráhy nabídkové řízení vyhrály, a poté začaly poskytovat služby, u nichž úhrada prokazatelné ztráty spolu s dalšími výnosy z poskytování uvedených služeb v této relaci nepokrývala jeho vyhnutelné náklady na jejich poskytování. K protisoutěžnímu jednání jmenované společnosti docházelo v období od 15. listopadu 2005 do 13. prosince 2014 u relace Plzeň – Most a od 26. května 2006 do 13. prosince 2014 u linky Pardubice – Liberec.

Jednáním účastníka řízení byla způsobena v obou případech újma společnosti VIAMONT a u trati Pardubice – Liberec i společnosti Connex Česká Železniční. Tím došlo i k možné újmě spotřebitelů a současně potenciálnímu ovlivnění obchodu mezi členskými státy při poskytování služeb dálkové osobní železniční přepravy.

Z prvoinstančního rozhodnutí antimonopolního úřadu rovněž vyplývá, že se jednalo o uplatňování zakázaných predátorských cen, kdy si dominant způsobuje ztrátu za účelem uzavření trhu nebo vytlačení konkurence z tohoto trhu. Při rozhodování o výši pokuty pak úředníci ÚOHS zohlednili skutečnost, že se jednalo o velmi závažný a dlouhodobý vylučovací delikt na trhu, na němž byla zahájena liberalizace, a který tak mohl mít dopad na širší skupinu spotřebitelů.

ČD zneužily dominantní postavení i v minulosti

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Martin Pecina svým druhostupňovým rozhodnutím uložil v květnu 2009 pravomocně společnosti České dráhy pokutu ve výši 254 000 000 korun. Jednalo se dosud nejvyšší sankci za zneužití dominantního postavení. Jednáním Českých drah na trhu železniční nákladní dopravy substrátů přepravovaných ve velkých objemech bylo porušeno české i komunitární soutěžní právo.

České dráhy v období od 1. ledna 2004 do 30. listopadu 2007 uplatňovaly bez objektivně ospravedlnitelných důvodů vůči svým odběratelům rozdílné ceny za služby železniční nákladní dopravy u přeprav se srovnatelnými kalkulačními parametry ovlivňujícími výši nákladů na tyto služby a rovněž i rozdílné výše marží.

„Tímto způsobem účastník řízení znevýhodňoval některé své odběratele, kterým byly stanoveny ceny, respektive marže podstatně vyšší než jiným zákazníkům při obdobném nebo srovnatelném plnění, a rovněž ztížil možnost uplatnění ostatním železničním nákladním dopravcům na trhu,“ uvedl tehdy předseda Pecina. Dodal, že výhodnější podmínky České dráhy poskytovaly především těm svým zákazníkům, jimž byla nabídnuta přeprava od konkurenčních firem. Konkurenti Českých drah přitom neměli možnost na takovou cenovou politiku adekvátně reagovat.

České dráhy dále znemožnily v roce 2006 a části roku 2007 společnostem SPEDIT-TRANS a ŠPED-TRANS Levice bez objektivně ospravedlnitelných důvodů uzavírat smlouvy o zákaznickém tarifu, a získat tak slevu z veřejného ceníku, a dále stanovily povinnost skládat stoprocentní zálohy na jimi poskytované služby železniční nákladní dopravy. Počátkem ledna 2006 pak společnost ČD vypověděla výše uvedeným soutěžitelům Smlouvy o centrálním zúčtování přepravného, čímž je znevýhodnila oproti konkurenci. České dráhy tyto kroky učinily v reakci na vysoce konkurenční jednání obou společností. V konečném důsledku tak bylo těmto společnostem znemožněno či výrazně ztíženo další působení na trhu.

Jednání společnosti České dráhy byla sto způsobit újmu též konečným spotřebitelům, neboť vyšší ceny účtované většině odběratelů byly s největší pravděpodobností zahrnuty do vyšších cen navazujícího zboží.

Opakované pokuty Českým drahám i v oblasti veřejných zakázek

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil v loňském roce Českým drahám v opakovaném prvostupňovém řízení pokutu ve výši 1 200 000 korun. Jmenovaná společnost v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách uzavírala v letech 2009-2012 přílohy k dohodě o proběhu lokomotiv.

Společnost České dráhy v letech 2009-2012 uzavírala každoročně se společností Österreichische Bundesbahnen smlouvy na úplatné zajištění lokomotiv Taurus. České dráhy se dopustily porušení zákona, když předmětné veřejné zakázky nezadaly v některém ze zákonem stanovených druhů zadávacího řízení, ačkoliv pro postup dle zákona byly dány důvody. Zadavatel tak porušil zásadu transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Jeho postup tak mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.

Předseda ÚOHS Petr Rafaj potvrdil v roce 2016  rovněž pokutu ve výši 800 000 korun, která byla uložena v první instanci společnosti České dráhy za chyby ve veřejné zakázce na redukované opravy osobních vozů s podvozky SGP 300 I. a II. série.

České dráhy porušily zákon o veřejných zakázkách, když rozdělily předmět uvedené veřejné zakázky na opravy vozů SGP I. série a opravy vozů SGP II. série. Došlo tak ke snížení předpokládané hodnoty veřejné zakázky pod finanční limity stanovené zákonem a v důsledku toho nebyla zakázka zadána v některém ze zákonem předepsaných druhů zadávacího řízení. Uvedený postup zadavatele mohl mít podstatný vliv na výběr nejvhodnější nabídky.

Kristián Chalupa