Tesco SW neoprávněně vyloučeno ze zakázky SŽDC. ÚOHS rozhodnutí zrušil

Státní organizace Správa železniční dopravní cesty porušila zákon o zadávání veřejných zakázek, když neoprávněně vyloučila účastníka ze zadávacího řízení na zakázku „IDM – IDENTITY MANAGEMENT“ kvůli neprokázání technické kvalifikace.

Úředníci správy železniční dopravní cesty (SŽDC) v lednu vyloučili z veřejné zakázky na zavedení Identity managementu firmu Tesco SW. Svůj postup zdůvodnili tím, že uchazeč o veřejnou zakázku neprokázal splnění kritérií technické kvalifikace, což spočívalo v tom, že například nepředložil seznam významných služeb realizovaných dodavatelem. Dále nepředložil seznam techniků, kteří se budou na realizaci veřejné zakázky podílet.

To se zástupcům softwarové firmy nelíbilo a proti tomuto rozhodnutí se odvolali k Úřadu pro hospodářskou soutěž. Antimonopolní úřad ve svém rozhodnutí konstatoval, že zmíněné důvody neměly k vyloučení uchazeče oporu v zákoně. Uvádí, že důvodem pro vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení byla skutečnost, že splnění kritérií technické kvalifikace neprokazoval referenčními zakázkami, souvisejícími se samostatným informačním systémem identity managementu, respektive, že nepředložil certifikát na samostatný informační systém identity managementu. Přitom ale takový požadavek nebyl v zadávacích podmínkách stanoven. Tím zadavatel „zároveň nedodržel zásadu transparentnosti zakotvenou v ust. § 6 odst. 1 cit. zákona, přičemž postup zadavatele mohl ovlivnit výběr dodavatele a dosud nedošlo k uzavření smlouvy“, píše se v rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, které již nabylo právní moci.

Z rozhodnutí ÚOHS vyplývá, že zadavatel vybral sice veřejnou zakázku s  názvem IDM – IDENTITY MANAGEMENT „v jednacím řízení s uveřejněním, ale dopustil se deliktu tím, že navrhovatele, kterým byla společnost TESCO SW, neoprávněně vyloučil ze soutěže. Předmětem plnění zmíněné veřejné zakázky je softwarové zpracování a zajištění informačního systému identity managementu na řízení a správu identit.“

Jako opatření k nápravě nezákonného postupu zadavatele Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zrušil „Rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení“ ze dne 15. ledna 2018, kterým Správa železniční cesty vyloučila navrhovatele ze soutěže. Kromě toho musí zadavatel uhradit náklady správního řízení ve výši 30 000 korun.

 

Kristián Chalupa