Statistický úřad vypsal tendr na IT systém pro Sčítání 2021. Bude plně elektronické

Nejvíce 28,9 milionu korun hodlá dát Český statistický úřad za IT systém pro Sčítání lidí bytů a domů, které se bude konat v roce 2021. Vyplývá to z informací uvedených na serveru Hlídač zakázek a v Národním elektronickém nástroji. 

Komplexní IT systém, který zajistí bezpečný sběr dat od respondentů při Sčítání lidí bytů a domů v roce 2021 (SLBD 2021), poptává Český statistický úřad. Celkově za něj je ochoten zaplatit 28,9 milionu korun bez DPH. Lhůta pro elektronické podání nabídek je 11. prosince 9:00. Vyplývá to z informací uveřejněných na serveru projektu Hlídač státu a v Národním elektronickém nástroji, kde musí všichni veřejní zadavatelé zveřejňovat své zakázky.

Předmětem plnění veřejné zakázky je vývoj, dodávka, implementace a servisní a systémová podpora provozu IT systému online sčítání a návrh konfigurace infrastruktury pro zajištění provozu dodaného IT systému pro bezpečný sběr dat od respondentů vyplňujících elektronický sčítací formulář SLDB 2021. Požadována je též infrastruktura pro bezpečné uložení rozpracovaných i úplných a respondentem odeslaných ESF, infrastruktura předání dat dalším IT systémům provozovaným v rámci SLDB 2021.

Sčítání v roce 2021 bude revolučním, protože bude probíhat výhradně online. Proto je v kvalifikačních předpokladech kladen důraz na zkušenosti s vývojem a provozu webů a mobilních aplikací. Při posledním sčítání v roce 2011 bylo potřeba ještě vyplňovat papírové dotazníky.

Podle kvalifikačních předpokladů se může o zakázku ucházet jen takový dodavatel, který má aspoň jednu realizovanou zakázku v hodnotě minimálně 7,5 milionu bez DPH. „Součástí plnění byla komplexní dodávka v oblasti implementace informačního systému (zahrnující analýzu, návrh, realizaci, testování a uvedení do provozu) nebo rozvoj původních funkcionalit implementovaného informačního systému (zahrnující analýzu, návrh, realizaci, testování a uvedení do provozu takto nově vytvořených funkcionalit),“ uvádí se v zadávací dokumentaci. Společně s těmito podmínkami musí zájemce prokázat, že navrhl web alespoň pro dva klienty, na němž v jednu chvíli prokazatelně pracovalo alespoň 10.000 uživatelů.

Dalšími technickými podmínkami jsou:

„Implementace mobilní aplikace, která obsahovala návrh, vývoj, testování a uvedení do provozu mobilní aplikace, která umožňovala v běžném provozu obsloužit alespoň 10000 současně pracujících či aktivních unikátních uživatelů. Implementace IT řešení zaměřeného na integraci heterogenních systémů, které si vzájemně vyměňují velké objemy dat (minimálně v objemu větším, než 5GB) založené na službách REST a XML datech, včetně návrhu a vývoje XSD specifikací pro taková data, přičemž finanční objem této významné zakázky (tedy celková smluvní cena za toto plnění) činil více než 2 mil. Kč bez DPH.
V případě, že výše uvedené činnosti byly dodávány dodavatelem jako součást většího rozsahu plnění (šířeji zadané zakázky), je dodavatel povinen doložit způsob určení rozsahu podílu výše uvedených činností na celkové zakázce, tak aby bylo nesporné, že rozsah činnosti v předmětné oblasti dosáhl minimální požadované výše plnění požadované k prokázání kvalifikace v tomto bodu.
Implementace webové aplikace, která obsahovala návrh, vývoj, testování a uvedení do provozu webové aplikace, která umožňovala v běžném provozu obsloužit alespoň 10000 současně pracujících či aktivních unikátních uživatelů.“

Vzhledem k tomu, že zpracovatelé budou pracovat s citlivými osobními údaji, budou některé části zadávací dokumentace zpřístupněny jen zájemcům, kteří podepíší dohodu o nakládání s důvěrnými materiály.

Polovinu váhy při hodnocení nabídek bude mít cenová nabídka. 20 % kvalita realizačního týmu a 30 % kvalita a technická úroveň nabízeného řešení.

Podle webu Českého statistického úřadu ke Sčítání 2021, se první moderní sčítání lidu, které vycházelo ze zásad stanovených mezinárodními kongresy, se uskutečnilo v roce 1869 a jím začíná nové období populačních cenzů na našem území. „Říšský zákon o sčítání vydaný 29. března 1869 stanovil stálou desetiletou periodicitu sčítání s tím, že s výjimkou prvního se všechna další budou konat vždy o půlnoci z 31. prosince na 1. ledna roku končícího nulou. Toto ustanovení bylo dodrženo až do zániku Rakousko-Uherska. Z tehdy stanovených hlavních zásad vycházejí do určité míry populační cenzy i dnes,“ uvádí se na webu. První Československé sčítání bylo provedeno v roce 1921, poválečné sčítání mělo být provedeno v roce 1950, ale situace si vyžádala rychlejší řešení, proto bylo rozhodnuto o provedení soupisů obyvatelstva. „Nebylo totiž možné čekat až na výsledky uvažovaného sčítání lidu v roce 1950. Nešlo o sčítání v pravém slova smyslu. Oba soupisy proběhly k jinému termínu – v českých zemích k 22. květnu 1947 a na Slovensku ke 4. říjnu 1946 a obsahově i organizačně byly na sobě nezávislé a bez potřebné koordinace,“ uvádí se na webu statistiků.

První všeobecné sčítání po 2. světové válce bylo na celém území bývalého Československa uskutečněno k 1. březnu 1950. Úzce navazovalo na sčítání v roce 1930. „Vyznačuje se však některými zvláštnostmi od předchozích, ale v některých směrech i následných sčítání. Poprvé bylo se sčítáním lidu na celém území státu a ve všech obcích spojeno sčítání domů a bytů. Tehdy se však ještě nepodařilo tato data vzájemně propojit. Kromě toho byl současně prováděn soupis průmyslových a živnostenských závodů a soupis zemědělských závodů,“ uvádí statistici.

Jiří Reichl