Neděle, 18. dubna, 2021

Stát mění pravidla pro strategické suroviny. Kvůli lithiu

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Změnu pravidel jak nakládat s ložisky strategických surovin, mezi něž je zařazeno i lithium, připravilo na základě úkolu předcházející vlády Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Důraz je kladen na veřejný zájem ochrání strategické suroviny ČR, průzkum ložisek státními firmami a zajištění celého zpracovatelského řetězce na území republiky.

Úředníci ministerstva průmyslu připravili novou kapitolu Surovinové politiky ČR v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů, v níž navrhují, jak by měl stát postupovat při nakládání s ložisky strategických surovin. Není bez zajímavosti, že současný návrh téměř totožně kopíruje zprávu Ministerstva průmyslu a obchodu pro členy předcházejícího kabinetu, o kterém jsme informovali loni v září v textu Nerostné bohatství Česka je ohrožené, vláda chce zakázat těžbu cizincům.

Velmi zjednodušeně řečeno tedy bude podle materiálu platit: Těžbu stát povolí, jen pokud surovinu využijí zdejší firmy. Průzkum navíc budou provádět výhradně státní organizace Česká geologická služba (ČGS) a DIAMO. DIAMO bude mít na starosti i osvojování ložisek uranu, kde jsou vyšší ekologická a bezpečnostní rizika.

Koncepce surovinové politiky státu přitom byla schválena loni po zdlouhavém tvoření celého dokumentu.

Nyní je nutno do materiálu zasáhnout a doplnit to, na co úředníci ministerstva průmyslu a obchodu upozorňovali loni v září. Jejich varování se naplnila o pár týdnů později, kdy vyšlo najevo, že tehdejší ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček (ČSSD) podepsal memorandum o spolupráci při těžbě lithia s australskou společností. To vyvolalo politickou bouři vedoucí až k mimořádné schůzi Sněmovny pár dnů před parlamentními volbami.

Nyní tedy MPO navrhuje, aby návrhy na geologický průzkum s finančně náročnými technickými pracemi budou předkládány vládě ČR ke schválení. „Pokud vláda ČR návrhy schválí, určené státní nebo privátní organizace zajistí jejich realizaci. Pokud studie proveditelnosti potvrdí zvláštní hospodářský potenciál ložisek pro stát, určené státní organizace vyhotoví návrhy na využití těchto ložisek se zvýšenou ingerencí státu (např. prostřednictvím majetkového podílu státu v těžebních organizacích). Ostatní ložiska (bez zvláštního hospodářského potenciálu pro stát) budou ponechána k osvojování bez zvýšené ingerence státu s tím, že osvojování bude podmíněno maximální možnou finalizací konečných produktů v celém zpracovatelském řetězci na území ČR,“ uvádí se v materiálu MPO, který má Ekonomický deník k dispozici. Návrhy na takový průzkum nebo využití ložisek se zvláštním hospodářským potenciálem pro stát mají být zpracovány tak, aby byla umožněna konzervace těchto ložisek po dobu potřebnou pro vyčlenění nezbytných peněz státního rozpočtu.

„Je jednoznačnou povinností státu o tato ložiska, jako svůj majetek, řádně pečovat. Je nezadatelným právem státu, jakožto vlastníka, vymezit rozsah svého majetku, o který má eminentní zájem, a stanovit, jakým způsobem svůj majetek dále využije. K tomu však stát musí mít k dispozici včasné relevantní informace o rozsahu, hodnotě a potenciálním významu tohoto majetku pro ekonomiku a udržitelný rozvoj země,“ píše se v úvodu návrhu nové kapitoly předkládané ministrům v demisi.

Nová pravidla pro průzkumná území – veřejný zájem na prvním místě

Rozhodování o stanovení průzkumných území (zákon č. 62/1988, § 4, odst. 1), a dále vydávání předchozích souhlasů ke stanovení dobývacích prostorů (viz zákon č. 44/1988, § 24, odst. 2) bude probíhat podle následujících pravidel:

Pokud správní řízení o stanovení průzkumného území bylo zahájeno, ale průzkumné území ještě před usnesením vlády ze dne 11. října 2017 nebylo stanoveno, MŽP ve spolupráci s MPO při správním řízení zohlední veřejný zájem.

Pokud průzkumné území bylo stanoveno ještě před usnesením vlády ze dne 11. října 2017, veřejný zájem již nemůže být naplněn v celém rozsahu. V tomto případě MŽP ve spolupráci s MPO stanoví podmínku maximální možné finalizace konečných produktů v celém zpracovatelském řetězci na území ČR.

Pokud průzkumná organizace neuplatní přednostní právo na stanovení předchozího souhlasu ke stanovení dobývacího prostoru, předchozí souhlas musí být přednostně udělen k ochraně veřejného zájmu.

Měly by tedy náležitě být posuzována a zohledňovány dopady na regionální i celostátní konkurenceschopnost v souvislosti se zpracováním strategických surovin v ČR. „Podmínka se vztahuje na strategické suroviny ČR včetně obvyklých produktů těžebních a úpravárenských organizací, které vstupují do navazujících výrob jako suroviny. Cílem je maximální finalizace konečných produktů v celém zpracovatelském řetězci na území ČR. Přitom může být připuštěna výjimka, pokud by výstavba chybějících úpravárenských nebo navazujících zpracovatelských kapacit v ČR znemožnila ekonomicky rentabilní využívání ložisek,“ uvádí se v materiálu s tím, že prokazování oprávněnosti výjimky je na straně žadatele.

Osvojování ložisek zcela v režii státních podniků

Za zajištění Návrhové etapy tedy 1. fázi geologického průzkumu – zhodnocení výsledků již provedeného geologického průzkumu (včetně případných nových technických prací malého rozsahu), předběžné ocenění ložisek prostřednictvím orientačních studií proveditelnosti na využití ložisek, případně návrhy na provedení realizační etapy budou odpovídat státní subjekty, a to státní podnik DIAMO a Česká geologická služba. Stejné podniky budou odpovídat za zajištění Realizační etapy (včetně 2. fáze geologického průzkumu –  tj. geologický průzkum s větším rozsahem finančně náročných nových technických prací, ocenění ložisek prostřednictvím standardních studií proveditelnosti a případně i využití ložisek s vyšší ingerencí státu). Realizační etapu s větším zapojení státu lze zahájit až na základě samostatných usnesení vlády ČR.

„Určené státní organizace ochrání ložiska strategických surovin ČR prostřednictvím průzkumných území a zajistí zhodnocení dosavadních výsledků geologického průzkumu (případně výsledků nového geologického průzkumu s malým rozsahem technických prací) a orientační ocenění ložisek prostřednictvím orientačních studií proveditelnosti na využití ložisek,“ píše se ve vládním materiálu.

Pokud by existoval předpoklad zvláštního hospodářského potenciálu ložisek pro stát, potom státní podniky zajistí studii proveditelnosti podle mezinárodních standardů. „Ložiska bez zvláštního hospodářského potenciálu pro stát nebudou předmětem těchto návrhů a budou ponechána k osvojování bez zvýšené ingerence státu s tím, že osvojování bude podmíněno maximální možnou finalizací konečných produktů v celém zpracovatelském řetězci na území ČR,“ doplňují úředníci MPO ve zprávě.

Jiří Reichl

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit