Čtvrtek, 15. dubna, 2021

V roce 2017 přibylo v ČR 3.786 odběratelů plynu včetně CNG

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ke konci roku 2017 bylo v ČR 2.844.257 odběrných míst plynu, do kterých je zahrnuto i 196 CNG (stlačený zemní plyn) plnících stanic. To představuje meziroční nárůst počtu odběrných míst o 3.786. Více než 220 tisíc zákazníků změnilo svého dodavatele, prim hrály především domácnosti, oproti roku 2016 bylo změn dodavatelů o 23.595. Dva obchodníci s plynem nebyli schopni plnit své závazky a zajišťovat dodávky plynu svým zákazníkům. Jejich zákazníkům bylo umožněno provést rychlou změnu dodavatele. Ani jeden z distributorů nepožádal o stanovení ceny poslední instance. Vyplývá to z výroční zprávy Energetického regulačního úřadu, kterou bude schvalovat vláda v demisi.

Z celkového počtu 227.545 změn dodavatele plynu evidovaných Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) v roce 2017 bylo 199.678 uskutečněno u zákazníků kategorie domácnost. V porovnání s rokem 2016 došlo v roce 2017 k nárůstu o 23.595 změn dodavatele. „Z pohledu stupně a účinnosti otevřenosti a hospodářské soutěže na trhu s plynem tak lze konstatovat, že nastavení legislativního rámce pro přechod k jinému dodavateli odpovídá požadavkům na vytvoření konkurenceschopného a bezpečného prostředí orientovaného na spotřebitele,“ uvádí se ve výroční zprávě ERÚ, kterou bude projednávat vláda v demisi.

Počet odběrných míst plynu v roce 2017

Kategorie zákazníka Počet odběrných míst Podíl [%]
Velkoodběratel 1 703 0,06
Střední odběratel 6 817 0,24
Maloodběratel 203 138 7,14
Domácnost 2 632 599 92,56
Celkem 2 844 257 100,0

 

Energetický regulační úřad i loni pokračoval v publikování indikativních cen služby dodávky plynu (ICP) na webu ERÚ. ICP reflektují vývoj velkoobchodních cen, za které mohou obchodníci s plynem komoditu pro své zákazníky pořizovat na energetických trzích. Dále obsahují přiměřenou výši marže pokrývající nutné náklady obchodníků s plynem související s obchodní aktivitou a obvyklou míru zisku. Ceny na webu regulátora  představují pro spotřebitele nezávaznou a orientační informaci o tom, zda cena, za kterou nakupuje plyn, odpovídá reálné situaci na maloobchodním trhu.

Tvorba a stanovení cen

Stanovení regulované části ceny (ceny související služby v plynárenství) je v pravomoci ERÚ podle energetického zákona. Do neregulované části celkové ceny za dodávku plynu se řadí ceny, jejichž stanovení nepatří do kompetence úřadu. Jde o ceny za dodávku plynu obchodníků s plynem, o marži obchodníka a ceny za uskladňování plynu.

„V průběhu roku 2017 byla pro sektor plynárenství vydána dvě Cenová rozhodnutí..Cenový rozhodnutím č. 1/2017 ze dne 2. března 2017, se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 6/2016, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu. Tato změna cenového rozhodnutí pro rok 2017 souvisela s novelou vyhlášky č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, na jejímž základě byly implementovány podmínky pro stanovení fixní a pohyblivé pevné ceny za rezervovanou pevnou přepravní kapacitu na hraničních bodech přepravní soustavy,“ uvádí se ve zprávě ERÚ.

Druhým Cenovým rozhodnutím vydaným pro oblast plynárenství bylo cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2017 ze dne 21. listopadu 2017, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu, které stanovilo regulované ceny pro rok 2018.

Regulované části ceny

Cena související služby v plynárenství pro rok 2017 je stanovena Energetickým regulačním úřadem na základě ustanovení § 17 odst. 6 písm. d) energetického zákona a skládá se z ceny služby přepravy plynu, ceny služby distribuční soustavy a ceny za činnosti operátora trhu včetně poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu podle ustanovení § 17d odst. 3 energetického zákona.

Cena služby přepravy plynu

Upravené povolené výnosy provozovatele přepravní soustavy pro rok 2018 meziročně klesly o 14,35 procenta. Pozitivní vliv na pokles měla záporná výše korekčního faktoru pro službu přepravy plynu způsobená rozdílem mezi skutečnými a plánovanými povolenými výnosy za předešlé období. Klíčový dopad (asi 120 mil. Kč) na jeho výši měly mechanismy aplikované do modelu trhu s plynem v ČR implementací nařízení, kterým se stanoví kodex sítě pro vyrovnávání plynu v přepravních sítích.

„Vzhledem k úpravě povolených výnosů klesla průměrná výše ceny služby přepravy plynu do domácího bodu proti roku 2017 o 25,9 procenta na 11,73 Kč/MWh. Tato cena je integrována do regulovaných cen služby distribuční soustavy a v závislosti na zařazení zákazníka do kategorie domácnost, maloodběratel, střední odběratel nebo velkoodběratel tvoří asi 1 až 2 procenta z celkové ceny za službu dodávky plynu. Významnou změnou v Cenovém rozhodnutí pro rok 2018 v kapitole týkající se přepravy plynu je změna výpočtu výše cen služby přepravy plynu pro virtuální body zásobníků plynu,“ uvádí se ve zprávě.

Podle ERÚ by snížení regulovaných cen za službu přepravy plynu z/do virtuálních zásobníků plynu mělo vést k aktivnějšímu využívání skladovacích produktů a mělo by mít pozitivní vliv na konkurenceschopnost nabízených skladovacích kapacit v mezinárodním měřítku.

Cena služby distribuční soustavy

Průměrná cena služby distribuční soustavy zahrnující službu přepravy plynu do domácího bodu pro rok 2018 vzrostla proti roku 2017 o 2,98 procenta. Hlavními důvody tohoto navýšení byl zejména pokles plánovaného distribuovaného množství a kladné hodnoty korekčních faktorů za činnost distribuce plynu vycházející z rozdílu plánovaných povolených výnosů a skutečných.

Cena za službu distribuční soustavy je zpravidla dvousložková a skládá se z variabilní části (ceny za distribuované množství) a ze stálé části (stálý měsíční plat). Variabilní složka ceny za distribuci je stanovena pevnou cenou za odebraný plyn v Kč za MWh. Její výše je tedy závislá na množství spotřebovaného plynu.

Stálou složku ceny pro zákazníky kategorií domácnost a maloodběratel s odběrem plynu do 63 MWh/rok představuje stálý měsíční plat za rezervovanou kapacitu. Její výše se odvíjí podle příslušného distribučního území a podle zařazení do odběrného pásma, které je určené přepočtenou roční spotřebou v odběrném místě. Zákazníci kategorií domácnost a maloodběratel (MODOM) s odběrem plynu nad 63 MWh/rok hradí stálou složku ceny prostřednictvím pevné ceny za denní rezervovanou distribuční kapacitu. U kategorií zákazníků velkoodběratel a střední odběratel (VOSO) je tato složka ceny stanovena v závislosti na denní rezervované distribuční kapacitě na dobu neurčitou. Zákazník ji hradí nejčastěji měsíčně jako pevnou cenu za denní rezervovanou distribuční kapacitu.
Porovnání průměrných regulovaných cen služby distribuční soustavy (distribuce, přeprava) v letech 2017 a 2018 podle provozovatelů distribučních soustav

 

Cena dodavatele poslední instance

Energetický regulační úřad má také v kompetenci regulovat ceny dodavatele poslední instance (DPI), kdy věcně usměrňovanými cenami určí maximální cenu DPI, a to v případě, že o to dodavatel požádá.

V roce 2017 došlo u 2 obchodníků s plynem k situaci, že nebyli schopni plnit své závazky a zajišťovat dodávky plynu svým zákazníkům. Zákazníkům těchto obchodníků bylo umožněno provést rychlou změnu dodavatele. V případě, že tito zákazníci nevyužili možnosti rychlé změny dodavatele, byla do jejich odběrných míst zahájena dodávka poslední instance. Ani v jednom z případů však DPI nepožádal úřad, aby pro něho cenu DPI stanovil, a proto byla aplikována cena služby dodávky plynu podle platných obchodních podmínek příslušného DPI.

Jiří Reichl

 

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter