Další pokuta pro Dopravní podnik hlavního města Prahy. Tentokrát zaplatí za propadlou bankovní záruku „pouhých“ 100 000

Předseda ÚOHS Petr Rafaj zamítl rozklad Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) v nadlimitní zakázce na zajištění fyzické ostrahy objektů zadavatele a potvrdil tak prvoinstanční rozhodnutí Úřadu, v němž byla DPP uložena pokuta ve výši 100 tisíc korun za přestupek za nevyřazení nabídky společnosti CENTR GROUP, která nezajistila platnost bankovní záruky po celou dobu zadávací lhůty.

Dopravní podnik Praha vybral ve veřejné soutěži na fyzickou ostrahu svých objektů firmu Centr Group a dokonce s firmou uzavřel smlouvu. Jak se však později zjistilo, společnost neměla platnou bankovní záruku po celou dobu trvání veřejné zakázky. Úředníci antimonopolního úřadu tuto skutečnost označili za přestupek, který má za následek povinnost zadavatele takového uchazeče ze soutěže vyloučit. Předseda ÚOHS Petr Rafaj zamítl rozklad Dopravního podniku Praha a potvrdil rozhodnutí svých podřízených v němž byla tomuto dopravnímu podniku uložena pokuta ve výši 100 000 korun.
„Poté, co zadavatel zjistil, že uchazeč nesplňuje zadávací podmínky (tedy že bankovní záruka uchazeče již neplatí po celou zadávací lhůtu, neboť lhůta byla v průběhu zadávacího řízení prodloužena), byl povinen uchazeče vyloučit. Zákon nedává zadavateli v tomto případě možnost volby ohledně vyloučení či nevyloučení uchazeče, ale striktně uvádí, že nabídky, které nesplňují požadavky zadavatele, musí být vyřazeny,“ říká předseda ÚOHS Petr Rafaj.

Vyloučení uchazeče doporučila již hodnotící komise

Dokonce hodnotící komise doporučila vyloučení uchazeče z důvodu nedostatečné bankovní záruky, ale zadavatel se tímto doporučením neřídil, neboť považoval tento postup za příliš formalistický a upřednostňoval aplikaci teleologického výkladu zákona nad výkladem gramatickým.

Úřad však ve svém rozhodnutí připomíná, že zadávací řízení je striktně formalizovaný proces a zadavatelé jsou na rozdíl od soukromoprávní kontraktace při uzavírání smluv limitováni především zákazy a omezeními vyplývajícími z ustanovení zákona. I když si uchazeč bankovní záruku dodatečně prodloužil, měl být stejně vyloučen, neboť se dostal do rozporu se zadávacími podmínkami tím, že nedoložil doklad o existenci (prodloužení) bankovní záruky zadavateli,“ zdůraznil předseda Rafaj. Dodal, že samotné zřízení bankovní záruky nestačí a vyžaduje se, aby zadavatel bankovní zárukou, popřípadě listinou prokazující její existenci disponoval. To se ale v daném případě nenastalo. Nevyloučením uchazeče naplnil zadavatel skutkovou podstatu přestupku.

Zmíněná veřejná zakázka byla zadávána ještě v době účinnosti zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ), a podle stejného zákona byla antimonopolním úřadem i posuzována. Vzhledem k tomu, že přestupek byl spáchán v době účinnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), a řízení o přestupku tak bylo zahájeno v době platnosti této nové právní normy, zohlednil Úřad rovněž novou právní úpravu v ZZVZ. V případě, kdy je pozdější právní úprava pro pachatele příznivější, je totiž uplatňována výjimka z obecně platného zákazu retroaktivity trestních norem. V této souvislosti ÚOHS ve svém rozhodnutí konstatoval, že jednání obviněného je přestupkem podle obou právních předpisů a obviněnému by při ukládání sankce podle ZZVZ hrozila stejně vysoká pokuta jako podle právní úpravy aplikované v šetřeném případě. Úpravu obsaženou v ZZVZ tedy Úřad neshledal pro pachatele příznivější,“ uvádí se v rozhodnutí.

Dopravní podnik hlavního města Prahy je poměrně častým „klientem“ Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Zatím nejvyšší pokutu, kterou ÚOHS pražskému dopravnímu podniku pravomocně uložil, byla sankce z roku 2016 ve výši 8,500 000 korun v souvislosti se zakázkou na dostavbu metra A.

Kristián Chalupa a Jiří Reichl