Program náhrady mezd „Antivirus“ odhaduje MPSV jen za březen na 10,9 miliardy

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová přichátí na jednání vlády 15. 3. 2020. Foto: www.vlada.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje vládě změnu Cíleného programu podpory zaměstnanosti schváleného 19. března. Samo ministerstvo práce označuje tento projekt jako „Antivirus“. Podle propočtů ministerských úředníků mohou změny v Programu Antivirus pomoci před ztrátou zaměstnání až cca 3,1 milionu zaměstnanců. Pomoc na udržení ekonomické aktivity může směřovat až k cca 280 tisícům zaměstnavatelů.

Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje změny v programu na podporu zaměstnavatelů a zaměstnanců, které označuje jako „Program Antivirus“: Podstatou změn je částečná kompenzace celkových mzdových nákladů v podobě náhrad mezd náležejících zaměstnancům za dobu překážek v práci vyvolaných karanténou. Prostřednictvím Programu Antivirus, který bude administrovat Úřad práce (ÚP), bude postiženým zaměstnavatelům vyplácen finanční příspěvek. „Mzdové náklady, které zaměstnavateli budou Programem Antivirus refundovány, vznikají za dobu, kdy není pro zaměstnavatele konána práce. Po tuto dobu je zaměstnancům poskytována snížená náhrada mzdy v souladu se zákoníkem práce. V takovéto situaci vzniká škoda jak zaměstnanci, tak zaměstnavateli. Zájmem zaměstnavatele i zaměstnance je tedy vyvarovat se situaci, kdy je nutné do Programu vstoupit, čímž se minimalizuje prostor pro úmyslnou manipulaci,“ uvádí se v materiálu pro vládu.

Ekonomickou náročnost tohoto opatření není podle ministerstva práce lehké odhadovat, protože neexistuje ucelená evidence uzavřených provozoven a dotčených zaměstnanců. „Na základě odvětvové a profesní struktury zaměstnanosti odhadujeme, že v březnu 2020 bude v režimu A zhruba 400 tisíc zaměstnanců. V režimu B pak odhadujeme počet zaměstnanců na 535 tisíc, což odpovídá zásahu 20 % zaměstnanců. S přihlédnutím k výši jejich mezd pak celkové náklady státu na Program Antivirus odhadujeme pro měsíc březen 2020 na 10,9 mld. Kč,“ uvádí se v materiálu. Dopady v měsíci dubna nelze podle materiálu v současné době odhadovat.

„Navrhované změny spočívají v parametrických změnách vyplácených příspěvků a dále ve sloučení a zobecnění jednotlivých režimů. Cílem navrhovaných změn je zjednodušení Programu tak, aby jeho realizace představovala co nejnižší administrativní zátěž jak pro žadatele, tak pro orgány veřejné správy, což umožní administraci Programu bez větších průtahů, jež by mohly výrazně snížit jeho účinnost,“ uvádí k materiálu, jímž se dnes bude zabývat vláda, ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Podle ní současná epidemiologické situace a s ní související ekonomické dopady vyžadují operativní, rychlá a široce aplikovatelná opatření.

Administrace na dálku

Veškeré administrativní úkony tohoto projektu mají být dle návrhu MPSV prováděny dálkovým způsobem prostřednictvím webové aplikace, datových schránek, popřípadě e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem. Jiný způsob podání žádosti nebude umožněn.

Náhrada ve dvou „sazbách“

Míra podpory na jednoho zaměstnance je podle návrhu MPSV odvozena od aktuální průměrné mzdy včetně odvodů:

Režim A: 80 % z uznatelných výdajů, max. však 39 000,- Kč na jednoho zaměstnance.

Vztahuje na případy uzavření či omezení provozu v důsledku krizových opatření nebo mimořádných opatření vydaných vládou, Ministerstva zdravotnictví (dále „MZ“) nebo krajské hygienické stanice, a na případy, kdy zaměstnanec nemohl vykonávat práci z důvodu nařízení karantény dle příslušných právních předpisů

Režim B: 60 % z uznatelných výdajů, max. však 29 000,- Kč na jednoho zaměstnance.

Vztahuje na případy překážek v práci na straně zaměstnavatele vzniklých v důsledku souvisejících hospodářských potíží vyvolaných COVID-19.

Ministerstvo zdůrazňuje, že příspěvek se poskytuje pouze v případě, že zaměstnavatel skutečně vyplatil zaměstnancům mzdy, respektive náhrady mezd, a řádně z nich odvedl povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění a na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za zaměstnance a za zaměstnavatele.

Úmyslné zneužití příspěvku může být klasifikováno jako trestný čin a bude řešeno příslušnými orgány činnými v trestním řízení.

Porušení podmínek písemné dohody je důvodem k vrácení příspěvku a může být předáno finančnímu úřadu pro podezření na porušení rozpočtové kázně.

Porušení pracovněprávních předpisů v souvislosti s poskytováním příspěvku může být předmětem kontroly a následně sankcionováno ze strany Státního úřadu inspekce práce.

Antivirus bude možná prodloužen

Období uznatelnosti nákladů je předběžně stanoveno do 30. dubna 2020 s možností případného prodloužení. MPSV předpokládá prodloužení tohoto období dle současného vývoje nákazy COVID-19 i na květen 2020. Z Programu Antivirus lze hradit příspěvek na náhradu uznatelných nákladů zaměstnavatelů vzniklých po datu 12. 3. 2020 včetně (vyhlášení nouzového stavu). Prodloužení Programu Antivirus je podmíněno schválením vládou České republiky.

„Příspěvek je vyplácen zaměstnavateli jako kompenzace za vyplacenou zákonnou náhradu mzdy konkrétních zaměstnanců náležející zaměstnanci při překážce v práci, a to včetně řádně odvedené odpovídající částky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění (dále též „odvody“), které zaměstnavatel za sebe a zaměstnance odvedl z vyměřovacího základu tohoto zaměstnance. Týká se pouze zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského a důchodového pojištění dle českých právních předpisů,“ uvádí se v materiálu z dílny MPSV.

Vyplácení na základě písemné dohody Úřadu práce a zaměstnavatele

Příspěvek bude poskytován na základě dohody uzavřené mezi zaměstnavatelem a ÚP. Dohoda bude dále zpřesňovat důvody a podmínky poskytnutí příspěvku. Výše příspěvku poskytovaného dle Programu Antivirus na jednoho zaměstnance měsíčně se v jednotlivých režimech liší. Dohoda bude uzavřena na základě předložení písemné žádosti zaměstnavatele, přičemž ze strany ÚP bude dohoda uzavřena se všemi žadateli splňujícími podmínky.

Ministerstvo zdůrazňuje, že příspěvek se poskytuje pouze v případě, že zaměstnavatel skutečně vyplatil zaměstnancům mzdy, respektive náhrady mezd, a řádně z nich odvedl povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění a na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za zaměstnance a za zaměstnavatele.

Jiří Reichl