Příjemce dotace se úspěšně bránil před královéhradeckým krajským soudem

Kde přesně ke konkrétním podezřením či indiciím, které se začaly nově objevovat v trestním spisu, detektivové dospěli, není dodnes jasné. Pátrání směřuje k verzi, že informace o nabídce úplatku mohly být konstruovány tak, aby mohl být povolen odposlech.

Emoci příjemce dotace z jejího získání dokáže překonat jediné – emoce z jejího krácení a následného odvodu za porušení rozpočtové kázně. Dotace dokážou zkrátka vyvolat hotový emoční kolotoč.

Společnosti AGRO CS byly vyměřeny dva odvody za porušení rozpočtové kázně v celkové výši 3.581.746,- Kč. Důvodem bylo několik údajných pochybení při zadávání a realizaci veřejné zakázky. Konkrétně identifikoval Finanční úřad pro Královéhradecký (FÚ) kraj celkem čtyři pochybení – uzavření smlouvy v rozporu se zadávací dokumentací, kdy došlo k prodloužení termínu plnění celkem o 16 dnů, navýšení celkové ceny plnění oproti předložené nabídkové ceně o více než 140 tis. Kč, nastavení nejasných dílčích hodnotících kritérií v zadávací dokumentaci a prodloužení doby plnění o 14 dnů z důvodu celozávodní dovolené na straně příjemce dotace. Příjemce a zadavatel v jedné osobě v obsáhlé žalobě zdůvodnil svůj nesouhlas s rozhodnutím FÚ. K prvnímu domnělému porušení uvedl, že nemohl ovlivnit dodání regálového systému, což považoval za nepředvídatelné okolnosti, které nemohl sám ovlivnit. Navýšení ceny bylo podle AGRO CS komunikováno s poskytovatelem dotace a řídilo se jeho pokyny, kdy byly výdaje přesunuty mezi nezpůsobilé. Zadavatel si v žalobě posteskl, že se dostal do schizofrenní situace, kde naplněním pokynů poskytovatele dotace, vyvolal sankcionování ze strany FÚ a nemohl tak naplnit zásadu legitimního očekávání. Nastavení hodnotících kritérií „záruční podmínky“ a „způsob zajištění kontroly jakosti díla“ považoval zadavatel za dostatečné, dostatečně srozumitelné a v souladu s pravidly poskytnutí dotace. Jedná se o běžně používané pojmy a nejasnost neshledali ani uchazeči o veřejnou zakázku, kteří si oba pojmy vyložili zcela shodně nezávisle na sobě. A konečně prodloužení doby plnění o 14 dnů z důvodu celozávodní dovolené by stejným způsobem ovlivnilo všechny uchazeče o veřejnou zakázku. FÚ ve svém vyjádření postupně všechny žalobní námitky odmítl. Prodloužení lhůty pro plnění mělo podle FÚ potenciál ovlivnit ochotu firem podat nabídku do zadávacího řízení. Zvýšení ceny díla bylo pak podstatnou změnou podmínek smlouvy a porušením pravidel pro výběr dodavatelů. Stanovení hodnotících kritérií bylo provedeno bez bližšího upřesnění, co vlastně bude zadavatel hodnotit. Z toho pak vyplynulo hodnocení, kdy došlo k pouhému přidělení bodů bez podrobnějšího zdůvodnění. Přerušení prací z důvodu celozávodní dovolené mělo být zadavateli známo dopředu a vzhledem k tomu, že se jednalo o hodnotící kritérium, došlo prodloužením doby plnění ke zvýhodnění vybraného uchazeče.

Královéhradecký krajský soud rozdělil žalobní námitky rovným dílem na důvodné a nedůvodné. Za důvodnou označil žalobní námitku stran přezkoumatelnosti rozhodnutí FÚ ohledně pozdního dodání regálového systému. FÚ měl podle krajského soudu posoudit námitku nepředvídatelné okolnosti, což však neučinil. Neprovedením myšlenkové úvahy o předvídatelnosti či nepředvídatelnosti okolností pozdního dodání zatížil FÚ svoje rozhodnutí vadou nepřezkoumatelnosti. Za důvodnou označil krajský soud rovněž námitku týkající se nejasného nastavení hodnotících kritérií „záruční podmínky“ a „způsob zajištění kontroly jakosti díla“. Podle soudu se jedná o pojmy dostatečně známé a v oblasti veřejného zadávání zcela standardizované. Není tedy možné hovořit o jejich neurčitosti či nejasnosti a nelze tedy říci, že by v dané podobě byly nepřezkoumatelné. Aniž by chtěl krajský soud předjímat další průběh řízení, měl by FÚ posoudit, zda stále existují důvody pro uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 10%. Nelze vyloučit, že dojde k vyčíslení tohoto porušení ve výši 5%, jak požadoval zadavatel. Jak již bylo uvedeno, odmítl krajský soud zbývající dvě žalobní námitky. Navýšení ceny díla bez uzavření dodatku zůstalo pochybením, neboť není zjevné, z jakého důvodu k němu došlo. Stejně tak prodloužení doby plnění zakázky z důvodu celozávodní dovolené, mohlo ovlivnit výběr jiného uchazeče, pokud by bylo známo již v okamžiku konání zadávacího řízení.

Zamíchat kartami může v tomto případě ještě Nejvyšší správní soud, k němuž se obrátilo Odvolací finanční ředitelství s kasační

Jiří Reichl