Potravinářská komora dá 103 milionů na kampaň osvětlující značky o původu potravin

Evropská značka pro chráněné označení původu. Zdroj: archiv redakce

Více ne ž 100 milionů korun je připravena utratit Potravinářská komora České republiky na tříletou informační kampaň o režimech jakosti potravin v Evropské unii představovaných značkami Chráněné označení původu (CHOP), Chráněné zeměpisné označení (CHZO) a Zaručená tradiční specialita (ZTS). Většina peněz (90 milionů) by měla jít na kampaň v České republice, přes 13 milionů pak na slovenskou část kampaně. Zahájení plnění veřejné zakázky je naplánováno v první polovině roku 2020, předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je 36 měsíců. Vyplývá to z informací uveřejněných na profilu zadavatele.

Posílení povědomí o režimech jakosti potravin uvnitř Evropské unie. To je cíl plánované informační kampaně Potravinářské komory, za níž profesní organizace hodlá utratit více než 103 milionů bez DPH. Cílem je informovat o značkách Chráněné označení původu (CHOP), Chráněné zeměpisné označení (CHZO) a Zaručená tradiční specialita (ZTS) u spotřebitelů v České republice a Slovenské republice.

„Zadavatel předpokládá (v okamžiku zahájení zadávacího řízení však není postaveno najisto), že veřejná zakázka bude spolufinancována z dotace poskytnuté na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích a to konkrétně v rámci programu „Téma 1 – informační a propagační programy zaměřené na zvýšení povědomí o režimech jakosti Unie a jejich uznání,“ uvádí se v zadávací dokumentaci zveřejněné na profilu zadavatele.

Zakázka jen pro největší hráče

Potravinářská komora požaduje, aby dodavatelé splňovali obrat za tři vykázaná bezprostředně předcházející účetní období minimálně 100.000.000,- Kč bez DPH. Jestliže dodavatel vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu v požadované výši za všechna účetní období od svého vzniku. Takového obratu dosahují jen největší reklamní nebo PR agentury.

Technickou kvalifikaci splní dodavatel, který v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení na veřejnou zakázku realizoval alespoň jeden projekt, který splňuje veškeré níže uvedené podmínky:

  1. marketingová komunikační kampaň se zaměřením na potraviny či zemědělsképrodukty v minimálním objemu 10 mil. Kč za jeden projektový rok (12 posobějdoucích kalendářních měsíců),
  2. realizován minimálně jeden celý projektový rok,
  3. realizován minimálně ve dvou členských zemích EU,
  4. spolufinancován z prostředků EU.

Dodavatel může v rámci této kvalifikace předložit i více než jeden realizovaný projekt, přičemž však každý jednotlivý projekt musí splňovat samostatně veškeré výše uvedené podmínky.

Hlavním hodnotícím kritériem bude kvalita zpracování kampaně (70 %) a až druhotnou bude cena (30 %). Termín pro podání nabídek je do 25. března.

Jiří Reichl