Národní bezpečnostní úřad chce nový digitální archiv. Za 14 milionů

Národní bezpečnostní úřad před koncem roku vypsal zakázku na vybudování digitálního specializovaného a bezpečnostního archivu, kterým by měl vzniknout v sídle úřadu na pražském Smíchově. Maximální předpokládaná cena je 14 milionů bez DPH. Lhůta pro podání nabídek je 29. ledna.

Do 70 dnů po podepsání smlouvy by měli zástupci Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ)  přebírat hotový digitální archiv, který odpovídá nejvyšším standardům bezpečnosti. Zakázku na jeho dodávku v předpokládané ceně 14 milionů korun bez DPH vypsalo vedení NBÚ před několika dny.

Předmětem veřejné zakázky je nákup digitálního specializovaného a bezpečnostního archivu. „Zadavatel požaduje dodání komplexního modulárního řešení informačního systému zajišťujícího dlouhodobé a důvěryhodné ukládání a správu dokumentů v digitální podobě prohlášených za archiválie ve smyslu zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby spravovaných v elektronickém systému spisové služby a v další samostatné evidenci dokumentů Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ). Součástí dodávky bude implementace nabízeného řešení do stávající infrastruktury s následnou servisní podporou na 5 let a implementace „malého“ digitalizačního pracoviště pro vytváření digitalizátů (bezpečnostních kopií) stávajících archiválií v papírové podobě a pro budoucí digitalizaci průběžně přibývajících papírových dokumentů,“ píše se v zadávací dokumentaci.

V současné době NBÚ provozuje specializovaný a bezpečnostní archiv pro ukládání listinných archiválií. Bezpečnostní archiv slouží pro ukládání archiválií obsahujících utajované informace. Specializovaný archiv utajované informace neobsahuje. V bezpečnostním a specializovaném archivu jsou uloženy archiválie pojednávající o činnosti Národního bezpečnostního úřadu od jeho vzniku v roce 1998. Jedná se o dokumenty vzniklé z činnosti NBÚ nebo doručené NBÚ, které jsou zvlášť důležité a je nutné je uchovat. Dále jsou zde uloženy archiválie z činnosti MV ČR před vznikem NBÚ týkající se předmětu činnosti nynějšího NBÚ. Stáří dokumentů se datuje od roku 1952. Rovněž jsou
zde uloženy archiválie NATO, EU a ostatních subjektů cizí moci, jejichž obsahem je významným způsobem dotčen nejen NBÚ, ale také ČR v oblasti ochrany utajovaných informací.

Podmínkou pro přijetí komponentů nového archivu je, aby je dodavatel předem poskytli Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost „za účelem kontroly a měření úrovně parazitního (kompromitujícího) elektromagnetického záření,“ uvádí se v technické specifikaci zadávacích podmínek.

Podpora nového archivu musí být zajištěna tímto způsobem:

  • Dostupným telefonickým a e-mailovým spojením v českém jazyce v průběhu pracovní doby
  • („Hot-line“) pro hlášení Požadavků.
  • Provozem elektronického systému Help Desk pro zadávání a sledování řešení Požadavků.
  •  Zajištěním dostatečných kapacit a zdrojů pro řešení Požadavků v rámci poskytování Podpory.
  •  Analýzou, kategorizací a zpětným potvrzením o přijetí Požadavku.
  •  Řízením incidentů.
  •  Předkládání pravidelných měsíčních hlášení o čerpání služeb podpory.

Digitální archiv bude poskytovat tyto základní služby:

 Výběr archiválií (skartační řízení) – systém umožní provádět archiváři výběr archiválií na
základě skartačního návrhu poskytnutého v definované struktuře zdrojovou aplikací.
 Příjem archiválií – systém umožní příjem archiválií, digitalizovaných replik archiválií
v analogové podobě a metadat dokumentů v analogové podobě předaných ze zdrojových
27/53 aplikací. Předané dokumenty budou přijímány v definované struktuře vstupního
informačního balíčku (SIP). Systém provede kontrolu a vstupní zpracování předaných
dokumentů a souvisejících metadat.
 Přístup k archiváliím – systém umožní zpracování žádostí badatelů o poskytnutí uložených archiválií, jejich vyhodnocení, schválení či zamítnutí a vlastní poskytnutí informací nebo archiválií uložených v digitálním archivu. Vyžádané archiválie a metadata budou připraveny do podoby výstupního balíčku DIP.
 Udržování důvěryhodnosti – systém umožní udržovat základní charakteristiky uložených
archiválií a jejich metadat, zejména zajištění čitelnosti, neměnnosti obsahu a důvěryhodnosti původu.
 Vyřazování – systém umožní vyřazovat poškozené archiválie nebo vybraný obsah přemístit do jiného archivu.

„Systémy, které požadují uložit své dokumenty v digitálním archivu, nejprve musí v rámci svých skartačních řízení zaslat skartační návrh ve struktuře dle standardu NSESSS. K tomuto návrhu se vyjadřuje archivář, který může skartační návrh upravovat nebo si vyžádat pouze některé spisy/dokumenty k posouzení. Jím upravený a schválený skartační návrh je pak opět ve struktuře dle standardu NSESSS předán zdrojovému systému. Na straně zdrojové aplikace dojde k aplikaci změn z návrhu archiváře a k předání archivovaných dokumentů,“ uvádí se v zadávací dokumentaci.

Archivní úložiště se bude skládat ze 3 samostatných jednotek a bude lokalizováno na dvou
geograficky oddělených místech (hlavní a záložní úložiště vzdálené od sebe vzdušnou čarou
minimálně 50 km). Na hlavním úložišti se budou v reálném čase ukládat veškerá data po převzetí archiválií a rovněž jakékoliv změny, které provede archivář. Data v záložním úložišti budou ukládána na páskách a administrátorem průběžně aktualizována. Nad částmi hlavního úložiště, které budou dostupné Archivnímu systému online, budou v pravidelných intervalech probíhat kontroly chybovosti a integrity uložených dat. V případě zjištění chybného záznamu bude poškozený záznam nahrazen kopií z druhé kopie čí záložní off-line lokality, ale pouze po schválení archivářem.

Jiří Reichl31