Středa, 10. srpna, 2022

Na financování dopravní infrastruktury bude v roce 2022 k dispozici přes 130 miliard korun

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

O tři miliardy vyšší než v roce 2021 je rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury navržený na rok 2022, který počítá s celkovou částkou na hospodaření ve výši 130,06 miliardy korun. Rozpočet tím láme absolutní rekord dosažený v letošním roce, navíc se počítá s jeho dalším postupným navyšováním.

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) působí jako samostatný úřad pod ministerstvem dopravy a finanční prostředky tohoto fondu slouží mimo jiné na výstavby, modernizace, opravy, údržby nebo správy silnic, dálnic, drah, ale také cyklostezek, vodních cest a podobně.

Dotace z rozpočtu i unie

Z celkové částky rozpočtu pro rok 2022 budou více než 84 miliard tvořit prostředky z národních
zdrojů, mezi které patří například převody výnosů ze silniční daně, poplatky za užívání dálnic a
rychlostních silnic nebo dotace z rozpočtu ministerstva dopravy.

Národní příjmy rozpočtu – dopravní infrastruktura. Zdroj: Ministerstvo financí ČR

Zbývající část ve výši přes 46 miliard korun představují finanční prostředky z fondů Evropské
unie. Objemově nejvýznamnější je čerpání v rámci Operačního programu doprava, který v
rozpočtu SFDI tvoří více než polovinu této částky.

4 miliardy pro kraje na silnice ll. a lll. tříd

Prioritou při sestavování rozpočtu na rok 2022 bylo, podobně jako v předchozích letech,
primární zajištění finančních potřeb spojených s mandatorními výdaji sítě, tj. opravami,
údržbou, správou a přípravou nových projektů. Na tyto výdaje je z celkové částky alokováno
42,1 miliard korun a finance budou využity například pro zvyšování bezpečnosti na
železničních přejezdech, vybavení drážních vozidel palubními jednotkami ETCS, výstavbě
protihlukových opatření nebo odstraňování nehodových lokalit.

Důležitou informací je garance příspěvku ve výši čtyř miliard na rekonstrukce silnic II. a III. tříd,
čímž bylo vyslyšeno každoroční přání krajů.

„To pro nás samozřejmě znamená, že můžeme pokročit v přípravě řady projektů, které máme v zásobníku, ale bez kompletního finančního krytí,“ řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický během Dopravní konference, která proběhla začátkem září za účasti ředitelů Správy železnic, Ředitelství silnic a dálnic či Státního fondu dopravní infrastruktury a další odborníků.

88,5 miliard z celkového rozpočtu je vyčleněno na investiční výdaje, tedy na rozvoj a výstavbu
dopravní infrastruktury. Výše těchto finančních prostředků není konečná a v případě potřeby
může být u zdrojů Evropské unie navýšena, důležitým předpokladem pro jejich čerpání je však
zajištění dostatečných národních financí.

„V případě nedostatku národních zdrojů nemohou být tyto akce financovány, v mnoha případech ani zahajovány, čímž dochází k ohrožení celkového čerpání zdrojů EU,“ uvádí se v dokumentu SFDI.

Dostavba D4 i modernizace zabezpečovacího systému

Nejvyšší částka v celkovém objemu téměř 63 miliard korun bude směřovat do výstavby silnic
a dálnic. Stěžejním projektem je dostavba 32 kilometrů dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem
formou PPP projektu, jehož dokončení a následné zprovoznění dálnice spojující Prahu
s Jihočeským krajem v celé její délce je plánováno na konec roku 2024. Součástí tohoto
projektu je i správa a údržba 16 km již existujících přiléhajících úseků po dobu 28 let.

Druhé pořadí zaujímají dráhy, na celostátní i regionální rozvoj bude k dispozici z národních i
evropských zdrojů celkem přes 58 miliard korun.

Počítá se i s vybavováním vlaků jednotkami ETCS (European Train Control System), které jsou součástí evropského systému řízení železniční dopravy. Jednotky ETCS by měly postupně nahradit všechny stávající národní systémy vlakových zabezpečovačů a tak umožnit vedení vlaků po celém území Evropy bez nutnosti výměn hnacích vozidel na hranicích, popřípadě bez nutnosti vybavení hnacích vozidel různými národními systémy. Jejich rozšíření se plánuje především na vysokorychlostních tratích a tranzitních koridorech, do konce roku 2025 by mělo být tímto systémem v České republice vybaveno přibližně 1500 drážních vozidel a 1400 kilometrů tratí.

Dalšími výdajovými položkami v rozpočtu SFDI jsou například mýto a telematika, cyklostezky,
opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo křížení komunikací.

Součástí rozpočtu pro rok 2022 je také střednědobý výhled na dva následující roky, tedy roky
2023 a 2024. Střednědobý výhled pro rok 2023 celkem činí 96,7 miliard korun a pro rok 2024 celkem činí 90,4 miliard korun. SFDI i pro toto období počítá s výrazným čerpání fondů Evropské unie v řádu desítek miliard korun.

Silvie Purmová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter