Neděle, 18. dubna, 2021

MPSV a Technologická agentura dají 21 milionů na výzkum bezpečnosti práce

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Jednadvacet milionů korun na výzkum nových metod v oblasti bezpečnosti práce hodlá ve prospěch Ministerstva práce a sociálních věci utratit Technologická agentura ČR v pokračování programu BETA.

Certifikované metodiky, navržení nových metod k prevenci pracovní úrazovosti, případné návrhy na úpravu právních předpisů nebo úpravy koncepčních a strategických materiálů, materiály a i textové brožury k podpoře zajištění vzdělávání žáků středních odborných škol a učilišť v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, navržení optimálních programů prevence v souvislosti s úrazovým pojištěním, ale i třeba navržení webových aplikací k usnadnění práce jak laické, tak i odborné veřejnosti. To by měly podle ředitele odboru odvolacích a správních činností v oblastech zaměstnanosti Jaroslava Stádníka být výstupy nového výzkumného programu Technologické agentury ČR. Jeho celkový rozpočet je 21 milionů korun. Technologická agentura nyní hledá řešitele pro tento úkol.

„Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace,“ uvádí se v popisu zakázky ve věstníku veřejných zakázek.

Podle Stádníka je při stanovení dalšího směřování v oblasti bezpečnostni a ochrany zdraví při práci (BOZP) třeba vycházet především ze strategických a koncepčních materiálů zpracovaných jak na evropské, tak i na národní úrovni vycházejících z provedených analýz a posouzení silných a slabých stránek.„ Zejména je třeba posílit schopnosti mikropodniků a malých a středních podniků, zavádět účinná a hospodárná opatření pro předcházení rizikům. Je třeba též zdokonalit prevenci onemocnění souvisejících s prací řešením stávajících, nových a vznikajících rizik. Úkolem je i zlepšit shromažďování statistických údajů, které jsou k dispozici a v návaznosti na to vytvořit informační základnu k analytické činnosti,“ uvedl na dotazy Ekonomického deníku Stádník s tím, že neméně významnou oblastí je též udržet kvalitní a efektivní sociální dialog, neboť úloha sociálních partnerů hraje velkou roli i v oblasti BOZP. „V souvislosti se zadávaným projektem je další významnou oblastí prevence, osvěta a vzdělávání, a to nejen osob odborně způsobilých, ale i dětí, žáků a studentů,“ dodal.

Místopředseda Technologické agentury (TAČR) Martin Bunček k poptávanému projektu uvedl, že na základě sběru dat, podkladů, provedených analýz, stanovit nové metody, kdy a jakým způsobem včasně reagovat na aktuální stav v praxi z hlediska prevence pracovní úrazovosti. „Prostřednictvím statistických dat úrazovosti, jejich rozčleněním podle oborů stanovit vhodná opatření, která by mohla být přijata na úrovni ministerstva v rámci řízení celé problematiky bezpečnosti práce a k zefektivnění prevence v oblasti BOZP. Opatření budou formulována prostřednictvím návrhu směrnice, na základě dat pracovních úrazů, vycházejících z aktuálního stavu pracovní úrazovosti v České republice. Směrnice bude aplikovatelná na konkrétní charakteristiky podniku,“ vysvětlil Bunček.

Ten připomněl skutečnost, že TAČR realizuje zakázky na služby ve výzkumu, vývoji a inovacích podle věcných zadání (potřeb) jednotlivých resortů. „S ohledem na specifika výzkumu a inovací také Technologická agentura ČR jako jeden z velmi mála veřejných zadavatelů využívá všech možností Zákona o zadávání veřejných zakázek. Jedná se například o využívání tzv. předběžných tržních konzultací, ale zejména využíváme více druhů zadávacích řízení podle zákona. Například zadávací řízení soutěžním dialogem. V tomto případě se řízení zahájí oznámením (tj stávající vyhlášení), kdy potenciální dodavatelé podávají žádost o účast. V další fázi se s dodavateli, kteří splní podmínky, projednává veřejná zakázka ze všech hledisek s cílem nalézt řešení způsobilá splnit příslušnou potřebu. Teprve následně jsou účastníci vyzváni k podání nabídek a je vybrána nejvhodnější nabídka. Toto je jeden ze způsobů vhodných v případech, kdy zadavatel nezná přesné podmínky a není tedy vhodné použít běžně používané otevřené řízení. Dalším z podobných řízení podle zákona je tzv. inovační partnerství, což je “nový” druh zadávacího řízení, který byl do nového zákona vložen na základě evropské směrnice (bohužel po několika letech…),“ vysvětlil roli svého zaměstnavatele Bunček.

„V předcházejícím programu veřejných zakázek BETA jsme vyhlásili jen v posledním roce (2016) přes 100 zakázek. Ve stávajícím programu, který byl zahájen v tomto roce, budeme do konce roku realizovat další druhy zadávacích řízení (např. zmiňovaný soutěžní dialog či inovační partnerství) a staneme se tak pravděpodobně jediným veřejným zadavatelem se zkušeností s většinou druhů zadávacích řízení včetně nového druhu (inovační partnerství),“ dodal.

Jiří Reichl

 

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter