MMR navrhuje omezení možnosti výpovědi z nájmu pro neplacení nájmu kvůli koronaviru

Bytový dům. Ilustrační foto. Fotka od Thomas Ulrich z Pixabay

Ministryně pro místní rozvoj navrhuje, aby byla omezena možnost ukončit nájemníkům smlouvu pro neplacení nájmu. Tato ochrana by byla na omezenou dobu a má ochránit nájemníky, kteří v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru přišli o příjem. Ochranná lhůta je navrhována do konce května příštího roku. Současně by se podle návrhu MMR měla prodloužit doba splatných pohledávek. V případě úvěrů poskytnutých Státním fondem rozvoje bydlení by byla uzákoněna možnost odložit splatnost splátek jistiny a příslušenství úvěru do 30. listopadu 2020.

Členové vlády by měli na některém z nejbližších zasedání probrat návrh zákona z dílny ministerstva pro místní rozvoj. Jeho celý název zní: „Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty“. Jeho obsahem je ochrana nájemníků před výpovědí z bytu pro neplacení nájemného v důsledku ztráty příjmu po vládních opatřeních v souvislosti s nemocí COVID-19.

„Ochrana nájemce spočívá v tom, že v případě, kdy nemá dostatečné příjmy z důvodů krizových opatření spojených s výskytem koronaviru SARS-CoV-2, nemůže pronajímatel nájem ukončit po stanovenou dobu z důvodu neplacení nájemného. Současně se stanoví, že nájemce doloží odpovídajícím a hodnověrným způsobem, že jeho platební neschopnost má přímou souvislost s krizovými opatřeními,“ uvádí se v materiálu Ministerstva pro místní rozvoj určeným k projednání ve vládním kabinetu.

Pronajímatel nemůže zrušit nájem do 31. května 2021

Podle navrhovaného zákona nemůže pronajímatel v ochranné době (navrhována je do 31. května 2021) nájem jednostranně ukončit pouze z důvodu, že je nájemce v prodlení s placením nájemného, pokud prodlení nastalo:

a) v rozhodné době, a (od 12. 3. – vyhlášení Nouzového stavu)

b) převážně v důsledku omezení plynoucího z mimořádného opatření při epidemii, které mu znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo řádnou úhradu nájemného.

Tím však podle návrhu zákona není dotčeno právo pronajímatele ukončit nájem z jiných důvodů ani další práva pronajímatele vzniklá v důsledku prodlení nájemce.

„Nájemce musí pronajímateli bez zbytečného odkladu a s určitostí odpovídající dostupným skutečnostem doloží okolnosti prodlení. Neuhradí-li nájemce v ochranné době všechny pohledávky, které se staly splatnými v rozhodné době, má pronajímatel právo vypovědět nájem bez výpovědní doby. Pronajímatel má toto právo i tehdy, prohlásí-li nájemce nebo stane-li se jinak nepochybným, že tyto pohledávky ani v ochranné době neuhradí,“ uvádí se dále v návrhu zákona.

Pokud zanikne nájem sjednaný na dobu určitou uplynutím doby, na níž byl sjednán, před uplynutím ochranné doby, je nájemce povinen uhradit všechny pohledávky, které se staly splatnými v rozhodné době, do konce ochranné doby.

Pravidla zmírní i Státní fond rozvoje bydlení, odloží splátky do 30. listopadu

Státní fond rozvoje bydlení může na žádost příjemce úvěru odložit splatnost splátek jistiny a příslušenství úvěru na dobu do 30. listopadu 2020. „Doloží-li příjemce úvěru neschopnost splácet úvěr vzniklou v důsledku mimořádného opatření při epidemii. Po příjemci úvěru nelze v souvislosti s podáním žádosti podle věty první požadovat úhradu nákladů spojených s vyřízením žádosti ani jinou úhradu. Celková doba splácení úvěru se v případě podle odstavce 1 prodlouží o dobu, na kterou byla odložena splatnost splátek jistiny a příslušenství úvěru,“ uvádí se dále v návrhu zákona.

Splatnost vyúčtování se také posune – na začátek září – respektive na květen 2021

Poslední z navrhovaných úprav se týká lhůt stanovených pro doručení vyúčtování a vypořádání nákladů s bydlením. „Lze předpokládat, že řada subjektů – dodavatelů služeb nebude schopna v důsledku výpadku pracovních sil dodat včas poskytovatelům služeb potřebné podklady pro rozeslání vyúčtování služeb, a tudíž i pro vypořádání přeplatků a nedoplatků. Nedodržení lhůt je přitom podle zákona o službách poměrně značně sankcionováno. Proto se navrhuje prodloužit lhůty stanovené pro doručení vyúčtování a vypořádání nákladů spojených s poskytováním služeb spojených s bydlením,“ uvádí se v návrhu zákona. Vyúčtování provedená po účinnosti zákona a před koncem srpna budou splatná k 1. září. Ta doručená v termínu od září do konce letošního roku, budou splatná k 1. květnu 2021.

Jiří Reichl