MMR hledá dodavatele reklamy pro propagaci evropských fondů, na 4 roky nabízí 150 milionů

Reklama v metru. Foto: www.pixabay.com

Ministerstvo pro místní rozvoj na začátku února vypsalo 150 milionovou zakázku na zajištění dodavatelů pro dynamický nákupní systém mediálního prostoru. Ve všech typech médií hodlá propagovat přínos evropských fondů a také své práce. Vyplývá to z informací nalezených na Hlídači veřejných zakázek.

Nasmlouvání mediálních agentur, které budou v dalších 4 letech zajišťovat publicitu evropským fondům a práci Ministerstva pro místní rozvoj ČR hodlá zajistit během letošního jara vedení resortu. V pátek 1. února zveřejnilo informace o zavedení tzv. „dynamického nákupního systému“ právě pro publicitu nejrůznějším projektům. Zakázka zveřejněná v Národním elektronickém nástroji je vypsána na 150 milionů korun bez DPH. Termín podání žádostí o účast je stanoven do 10 hodin dopoledne 6. března. Peníze budou poskytnuty jak ze státního rozpočtu, tak z Operační program Technická pomoc (OP TP) a z programu Technická pomoc Integrovaný regionální operační program (IROP).

Dynamický nákupní systém (DNS) umožňuje vybrat dodavatele, kteří splňují kvalifikaci a jsou schopni dodat požadované zboží či službu v relativně krátkém čase. Jeho výhodou je pružnější získávání zboží u předem prověřených dodavatelů. Ti jsou oslovováni napřímo dílčími požadavky zadavatele. V tomto případě se tedy nesoutěží celková kampaň, ale budou zadávány požadavky na propagaci jednotlivých projektů dle aktuální potřeby. Celková hodnota DNS nesmí překročit maximální stanovenou hranici, tedy 150 milionů korun bez DPH. Pravidla DNS jsou stanovena v zákoně o zadávání veřejných zakázek.

„Předmětem plnění při nákupu mediálního prostoru je spolupráce s mediálními agenturami, které na základě jasné specifikace Zadavatele naplánují, rezervují a následně nakoupí mediální prostor a zajistí nasazení reklamy (inzerce) jak v off-line médiích (TV, rádio, billboard atp.), tak i v on-line médiích (digitální reklama, výkonová digitální reklama a reklama na sociálních sítích),“ píše se v popisu předmětu veřejné zakázky. Součástí předmětu plnění je i vyhotovení závěrečné zprávy o realizované mediální kampani, která bude dokládat naplnění cílů a obsahu předmětu plnění dle této smlouvy. „Přílohou Zprávy budou kopie realizovaných výstupů (popř. nosiče s kopiemi inzertních výstupů). Pro každý realizovaný inzertní výstup bude uveden zásah v cílové skupině v jednotkách TRP s doložením způsobu výpočtu a zdrojů, ze kterých výpočet vyplývá. Součástí bude také multimediální nosič, na kterém budou zachyceny alespoň dvě ukázky z reálného vysílání TV spotů,“ uvádí se dále.

Vedení ministerstva pro místní rozvoj plánuje využití těchto nosičů reklamy:

  • Televize (reklamní TV spoty, sponzoring pořadů apod.)
  • Kinoreklama
  • Tisk (plošná inzerce v periodickém i neperiodickém tisku, celostátních i regionálních denících i denících zdarma, suplementech, časopisech, speciální formáty, vklady, komerční články apod.)
  • Rozhlas (rádiové spoty, sponzoring)
  • On-line (bannery, bannery RTB, PPC, pre-roll videoreklama, komerční články, sociální sítě apod.)
  • Outdoor – venkovní reklama (billboardy, CLV, polepy veřejné hromadné dopravy, rámečky ve vlacích a MHD, videoreklama v MHD a na veřejných prostranstvích apod.)

Jiří Reichl