Město Trutnov neuspělo u NSS, mělo vyloučit uchazeče se zjevnou početní chybou

Město Trutnov podalo kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Brně, který potvrdil rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) při spáchání správního deliktu spočívajícího v nevyloučení uchazeče „Sdružení BAK a PROFIL NÁBYTEK“ z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas – dodávka vybavení interiéru“.

Zadavatel stanovil položkový rozpočet a při posuzování nabídek hodnotící komise zjistila chybu při výpočtu nabídkové ceny a požádala tedy o její vysvětlení. Uchazeč uvedl, že omylem nacenil 90 kusů místo požadovaných 9. V rámci tohoto vysvětlení pak rovněž po přepočtu snížil celkovou nabídkovou cenu. Hodnotící komise toto vysvětlení přijala, hodnotila nabídku s upravenou – nižší – cenou a zadavatel nakonec tuto nabídku vybral jako nejvhodnější. Jak ÚOHS tak krajský soud však považovaly uvedené vysvětlení za změnu nabídky a stanovily, resp. potvrdily postup zadavatele jako správní delikt ohodnocený pokutou 50 tis. Kč.

Zadavatel ve své kasační stížnosti uváděl, že se v uvedeném případě jednalo o zjevnou početní chybu, která má pouze formální vliv na nabídkovou cenu. Navíc se ve svém rozhodování vedle principu transparentnosti řídil i požadavkem maximální hospodárnosti. Ve své argumentaci rovněž odkázal na dva judikáty, které měly potvrzovat jeho správný postup.

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Nejvyšší správní soud shrnul své rozhodnutí, že v případě uvedeného zadávacího řízení měla být nabídka „Sdružení BAK a PROFIL NÁBYTEK“ ze zadávacího řízení vyřazena a uchazeč měl být vyloučen.

Jiří Reichl