Lesy vyhlásily zakázku na lesnické činnosti s těžením dříví za 2,3 miliardy

Les. Ilustrační foto: www.pixabay.com

Dvaadvacet částí má nově vyhlášená veřejná zakázka Lesů České republiky „Lesnické činnosti s prodejem dříví 2020+“, jejíž celková hodnota je odhadována na 2,3 miliardy. Na každou část veřejné zakázky bude uzavřena samostatná smlouva. Termín pro podání nabídek je do 25. října.

Více než 2 miliardy korun bez DPH je připraven zaplatit státní podnik Lesy České republiky za souhrnnou zakázku na lesnické činnosti od roku 2020. Zástupci Lesů ČR přitom zdůrazňují, že veřejnou zakázku chtějí zadat v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. „Kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňujeme také související dopady zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí. Zadavatel od dodavatele vyžaduje při plnění předmětu veřejné zakázky zajistit legální zaměstnávání, férové pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se na plnění veřejné zakázky podílejí. Dodavatel je povinen zajistit splnění tohoto požadavku zadavatele i u svých poddodavatelů,“ uvádí se v zadávací dokumentaci na profilu státního podniku.

Podle ní bude na každou část veřejné zakázky uzavřena samostatná smlouva s jedním dodavatelem. Dodavatel může podat nabídku na jednu část, více částí nebo všechny části veřejné zakázky. „Lesnické činnosti, které bude vybraný dodavatel na SÚJ vykonávat, zahrnují pěstební činnosti, veškeré činnosti spojené s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů včetně dodávek příslušných přípravků a materiálů, úklid a odstraňování klestu a těžebních zbytků a jiné dočišťování ploch po těžbě dřeva, přípravu půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesních porostů, výsadbu lesních dřevin a obnovu lesa,“ uvádí se v dokumentaci veřejné zakázky. Dodavatel bude muset také zalesňovat les a chránit jej proti zvěři, buřeni, hmyzím a ostatním škůdcům. Do jeho povinností bude spadat také oplocování lesních kultur.

Zaměstnanci vybraných firem budou muset také evidovat vytěžené dřevo a postarat se o jeho ochranu nejen před nenechavci, ale především před kůrovcem, jehož přemnožení je celorepublikovým problémem. Vytěžené dříví, bez objemu nerealizované hmoty, bude prodáváno „při pni“.

Vedení Lesů ČR také upozorňuje, že s ohledem na tzv. „Restituční zákon“ je možné, že v průběhu plnění veřejné zakázky dojde ve vztahu k majetku nárokovanému registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi k úpravě rozsahu prováděných lesnických činností a prodeje dříví. „Aplikace zákona o majetkovém vyrovnání může mít vliv na rozsah plnění veřejné zakázky, stejně jako na dobu jejího trvání,“ upozorňují autoři zadávací dokumentace.

Zájemce se musí elektronicky registrovat

Před podáním nabídky v elektronické podobě je nutno provést v elektronickém nástroji registraci dodavatele. V rámci procesu registrace musí dodavatel – žadatel o registraci předložit provozovateli elektronického nástroje výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. V případě, že žadatel o registraci nebyl zřízen zákonem, ani není veden v obchodním rejstříku či jiné obdobné evidenci, je povinen předložit zřizovací (zakladatelský) dokument. „Žadatel o registraci – fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku je povinen předložit výpis z živnostenského rejstříku. Z předložených dokumentů musí být zřejmé, kdo je oprávněn jednat jménem či za dodavatele – žadatele o registraci. Zadavatel upozorňuje na nutnost provést registraci s dostatečným časovým předstihem (minimálně 3 pracovní dny), protože proces registrace je časově náročný s ohledem na nutnost předložení nezbytných dokladů dodavatelem a nezbytnost následného ověření dodavatele provozovatelem elektronického nástroje.“

Registrace může být celá provedena přímo v elektronickém nástroji, případně dokončena odesláním požadovaných dokumentů prostřednictvím datové schránky nebo poštou. K provedení registrace přímo v elektronickém nástroji (online registrace) je nutné, aby dodavatel disponoval platným zaručeným elektronickým podpisem osoby oprávněné zastupovat dodavatele, založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis.

Vzhledem ke skutečnosti, že identifikace a autentizace dodavatele je provedena v rámci procesu jeho registrace do elektronického nástroje, nepožaduje zadavatel, aby byla nabídka dodavatelem podepsána – od dodavatele není vyžadován (elektronický ani jiný) podpis nabídky jako celku ani podpis žádného z dokumentů tvořících nabídku (tedy například ani podpis úvodního listu nabídky, nabídkového souboru nebo čestných prohlášení činěných dodavatelem).

Jiří Reichl