Komise se snaží pomoct zemědělcům. Uvolňuje pravidla pro tržní soutěž vybraným odvětvím

Zemědělství. Ilustrační foto: www.pixabay.com

Evropská komise vydala v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19 tři nařízení, jejichž cílem je podpořit a stabilizovat trhy v oblastech výroby mléka a mléčných produktů, brambor pro další zpracování, živých stromů a rostlin a řezaných a okrasných květin. Mohou především společně plánovat produkci, nebo například výrobky společně propagovat, či je stáhnout z trhu k organizovanému zničení.

Půlroční rozvolnění pravidel férové soutěže na trhu oznámila Evropská komise. Označila oblasti výroby syrového mléka, pěstování brambor a živých rostlin včetně řezaných květin za mimořádně postižené důsledky pandemie Covid-19 a umožnila firmám působícím v těchto oborech výjimku z článku 101 Smlouvy o fungování Evropské unie, který zakazuje uzavírání protisoutěžních dohod.

Nová nařízení umožňují producentům uvedených komodit a jejich sdružením uzavírat:

 • dohody a rozhodnutí týkající se společného plánování objemu výroby syrového mléka;
 • dohody a rozhodnutí týkající se společného stažení se z trhu či volné distribuce, zpracování, skladování, společné propagace a plánování produkce brambor;
 • dohody a rozhodnutí o společném stažení se z trhu či volné distribuci, propagační akce na podporu prodeje a společné plánování produkce živých rostlin a řezaných květin.

I přes avizované rozvolnění pravidel musí producenti informovat národní instituce, které se zabývají kontrolou trhu o tom, zda některou z možností využijí. V České republice je to Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). „V žádném případě se nejedná o toleranci k dohodám o cenách, dělení trhů či bid rigging,“ upozorňuje mluvčí ÚOHS Martin Švanda.

Komise například v odůvodnění výjimky u brambor zdůrazňuje, že Evropská unie je čistým vývozcem zpracovaných brambor. „V průměru se odhaduje, že během posledních pěti let byl z Belgie, Německa, Francie, Itálie a Nizozemska do třetích zemí vyvezen ekvivalent alespoň 4 milionů tun brambor ke zpracování ve formě zpracovaných produktů z brambor. Vývoz mražených brambor, zejména mražených hranolků, je za normálních tržních podmínek obzvláště významný: 64 % mražených brambor vyvezených do celého světa pochází z Unie a hodnota vývozu mražených hranolků z Unie do třetích zemí v roce 2019 se odhadovala na 1,85 miliardy EUR,“ uvádí se v nařízení Evropské komise.

„Kromě uzavření hranic producentům brambor ublížilo také to, že se téměř zastavil život v celé Unii. „Povinné uzavření restaurací a dalších pohostinských zařízení, jako jsou školní a pracovní jídelny, jakož i zrušení sportovních a zábavních akcí, například kulturních festivalů, festivalů pod širým nebem nebo sportovních utkání v Unii a ve třetích zemích, rovněž zastavilo činnost odvětví pohostinství a cateringu, což vedlo k významným změnám ve struktuře poptávky po produktech z brambor. Vzhledem k tomu, že spotřebitelé se nadále nestravují venku ani nekupují výrazné množství rychlého občerstvení, přesunula se spotřebitelská poptávka k čerstvým bramborám pro domácí přípravu. Kromě toho, ačkoliv se zvýšila spotřeba některých zpracovaných produktů z brambor, jako jsou bramborové lupínky a sušená bramborová kaše, nelze tím vykompenzovat pokles poptávky v odvětví pohostinství a cateringu,“ uvádí se v materiálu.

Producenti brambor tak podle Evropské komise mohou uzavřít dohody o:

 • stažení brambor z trhu za účelem jejich řádného zničení nebo bezplatného rozdělení mezi potravinové banky nebo veřejné instituce;
 • zpracování brambor pro jiné účely, například na krmivo nebo metanizaci;
 • vytváření a vyhledávání skladovacích kapacit a přípravu brambor na dlouhodobější skladování;
 • propagaci spotřeby zpracovaných bramborových produktů a
 • opatření na plánování snížení objemu budoucí výsadby a úpravu stávajících smluv týkajících se brambor ze sklizně 2020.

V kategorii živých dřevin a jiných rostlin včetně cibulí, řezaných květin a okrasné zeleně je celková hodnota produkce v Unii 20 miliard eur (rok 2019). „Přibližně 85 % produkce živých rostlin a květin v Unii je určeno pro vnitřní trh, zatímco zbývajících 15 % se vyváží do třetích zemí. Dodavatelský řetězec v odvětví živých rostlin a květin je vysoce propojený a závisí na hladce fungující a účinně zorganizované logistice, aby byl zajištěn fungující tržní systém pro produkty, které do značné míry podléhají zkáze,“ uvádí úředníci Komise k této kategorii byznysu u kterého také upozorňují na sezónnost. „Většina živých rostlin a květin se produkuje na jaře pro konkrétní příležitosti, například Den matek nebo Velikonoce, a pokojové rostliny se speciálně produkují v květináčích menších rozměrů podle sezónní poptávky. Prodej obvykle vrcholí na jaře. U některých pododvětví, například u jednoletých záhonových rostlin a řezaných květin, spadá 40 % až 80 % prodeje na březen až červen,“ uvádí se v rozhodnutí Evropské komise.

Producenti živých rostlin a květin mohou uzavírat dohody o:

 • stažení z trhu nebo bezplatnou distribuci,
 • společné propagaci
 • dočasném plánování produkce

Velmi výrazný dopad na produkci mléka má zastavení restaurační a ubytovací branže. „Odvětví pohostinství a stravování tradičně spotřebovává (v závislosti na výrobku) přibližně 10 až 20 % produkce mléka a mléčných výrobků v Unii. V důsledku toho došlo v odvětví mléka a mléčných výrobků k poklesu poptávky po některých produktech odkupovaných odvětvím pohostinství a stravování. Například více než polovina výroby sýra mozzarella v Unii je určena pro odvětví stravovacích služeb. Zvýšením spotřeby některých mléčných výrobků v maloobchodním odvětví se pokles poptávky v pohostinství a stravování nevykompenzoval,“ uvádí se v nařízení Komise.

Kupující mléka a mléčných výrobků v Unii i na světovém trhu kromě toho ruší smlouvy a odkládají uzavření nových smluv, jelikož očekávají další pokles cen. „Vývoz mléka a mléčných výrobků je navíc ovlivněn logistickými problémy, jelikož začátek pandemie COVID-19 v Číně vedl k významnému zablokování přístavů jak v Číně, tak i jinde. Očekává se, že rušení plaveb ve větším měřítku bude pokračovat nejméně do června 2020, což povede k tomu, že bude méně kontejnerů, sazby se výrazně zvýší a vývozci budou muset počítat s odložením přepravy. Do třetích zemí se vyváží přibližně 15 % objemu celkové produkce mléka a mléčných výrobků v Unii,“ uvádí se v materiálu, který stávající stav označil za narušení rovnovážnosti trhu a proto, stejně jako u květin a brambor Komise souhlasila se zmírněním pravidel.

Jiří Reichl