Sobota, 13. srpna, 2022

Komise se chytá za nos a chce lepší a jednodušší zadávání veřejných zakázek

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Evropská komise navrhuje iniciativu, jejímž cílem je efektivnější a udržitelnější způsob zadávání veřejných zakázek, který zároveň v zájmu zjednodušení a zrychlení postupů využívá plného potenciálu digitálních technologií. První vlaštovka avizovaných změn. Do technologií půjdou 2 biliony eur.

Přísná pravidla, která hrozí, že v případě sebemenší chyby bude muset žadatel vracet peníze poskytnuté z EU a navíc zaplatit pokutu způsobují, že ve všech zemích EU se zpomalilo podávání projektů na získání dotací z vypsaných programů jednotlivých fondů. Evropská komise si je toho dlouhodobě vědoma, což už v červnu na jednání u kulatého stolu pořádaném poslaneckým výborem pro evropské záležitosti potvrdil Erik von Breska, ředitel sekce B Generálního ředitelství pro regionální a městskou politiku Evropské komise. Tehdy řekl, že Komise zvažuje zjednodušení pravidel pro čerpání dotací, jelikož hodně potenciálních žadatelů říká, že pro složitost pravidel raději nebude žádat.

O tom ostatně svědčí i aktuální stav plánovaného a aktuálního stavu čerpání, včetně přehledu podaných žádostí, který lze najít stránce EUROPEAN STRUCTURAL AND INVESTMENT FUNDS

„Rekordmanem“ v této oblasti je Rakousko, jehož detail k dnešnímu dni vypadá takto:

Místopředseda Komise odpovědný za pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost Jyrki Katainen nyní oznámil, že od převzetí úřadu v listopadu 2014 jsou investice těžištěm naší práce, zejména se snažíme pomocí investičního plánu pro Evropu přilákat soukromý kapitál. „Nyní chceme využít plný potenciál zadávání veřejných zakázek tím, že zajistíme, aby 2 biliony eur, které se ročně vynaloží na veřejné služby a produkty, podpořily naši ekonomiku, podnítily inovace a přispěly ke splnění cílů v oblasti udržitelnosti.“

Elżbieta Bieńkowska, komisařka pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky, doplnila: „Vybízíme veřejné orgány, aby zadávání veřejných zakázek používaly strategicky jako nástroj, kterým lépe zhodnotí peníze daňových poplatníků a přispějí k inovativnějšímu, udržitelnějšímu a konkurenceschopnějšímu hospodářství podporujícímu začlenění. Komise bude v tom bude i dále členským státům nápomocna a vyzývá veřejné orgány na všech úrovních veřejné správy a další zúčastněné subjekty k práci v širokém partnerství.“

Nově vyhlášená iniciativa zahrnuje čtyři hlavní aspekty:

 • Vymezení prioritních oblastí pro zlepšení – členské státy se vybízejí k tomu, aby vypracovaly strategický přístup k politice zadávání veřejných zakázek a zaměřily se na šest priorit: větší uplatňování inovativních, ekologických a sociálních kritérií při zadávání veřejných zakázek; profesionalizaci veřejných zadavatelů; zlepšení přístupu malých a středních podniků k trhům veřejných zakázek v EU a společností z EU ve třetích zemích; zvýšení transparentnosti, integrity a kvality údajů o zadávaných veřejných zakázkách; digitalizaci procesů zadávání veřejných zakázek a větší spolupráci mezi veřejnými zadavateli napříč EU.
 • Dobrovolné předběžné posuzování velkých infrastrukturních projektů – pokud manažeři v plném rozsahu nepochopí složitá pravidla, jimiž se rozsáhlé projekty zadávání veřejných zakázek řídí, mohou se komplexní projekty špatně vyvíjet již od počátku. Komise zřídí helpdesk, který bude odpovídat na konkrétní dotazy týkající se rané fáze projektů, jejichž odhadovaná hodnota přesahuje 250 milionů EUR. V případě projektů, které mají pro dotčené členské státy velký význam nebo jejichž celková odhadovaná hodnota přesahuje 500 milionů eur, mohou příslušné orgány požádat Komisi, aby zkontrolovala úplný plán zakázky z hlediska slučitelnosti s právními předpisy EU v oblasti zadávání veřejných zakázek, čímž se podstatně sníží nejistota i riziko zpoždění a právních komplikací. Tento mechanismus je dobrovolný, doporučení Komise jsou nezávazná a s informacemi bude nakládáno jako s důvěrnými.
 • Doporučení, pokud jde o profesionalizaci veřejných zadavatelů – Komise členským státům doporučuje přijmout opatření, jimiž zajistí, aby měli veřejní zadavatelé obchodní dovednosti, technické znalosti a aby plně chápali příslušná řízení, jež jsou potřeba k dodržování pravidel a jež zaručí, že daňoví poplatníci za své peníze dostanou nejlepší zboží a služby. Komise usnadní výměnu osvědčených postupů a inovativních přístupů.
 • Konzultace o stimulaci inovací prostřednictvím zadávání veřejných zakázek – Komise zahájila cílenou konzultaci, jejímž cílem je získat zpětnou vazbu zúčastněných subjektů ohledně toho, jak stimulovat inovace prostřednictvím zadávání veřejných zakázek na zboží a služby. Při zadávání veřejných zakázek může jít jak o výsledky inovací, tak inovativní způsoby zadávání. Konzultace je otevřena do 31. prosince a její výsledky budou použity při přípravě budoucích pokynů pro veřejné orgány, které se budou zabývat otázkami, jako je způsob vytyčení strategie, organizace podpory pro zadávání zakázek v oblasti inovací nebo používání nástrojů zadávání veřejných zakázek, které jsou příznivé z hlediska inovací.
 • Komise bude dále členské státy podporovat v plném využívání možností, jež přinášejí nová pravidla pro zadávání veřejných zakázek, a se zájmem očekává nastolení partnerství s orgány a zúčastněnými subjekty s cílem zlepšit zadávání veřejných zakázek v praxi.EU vyvíjí dosud nebývalé úsilí o stimulaci ekonomiky a využití potenciálu investic, a to zejména prostřednictvím investičního plánu pro Evropu a pozitivní orientace fiskální politiky v evropském semestru. Tyto politiky je třeba opřít o strukturální reformy podporující inovace a růst. Je proto zásadně důležité se zaměřit na lepší fungování jednotného trhu a na odstranění bariér bránící investicím na vnitrostátní i evropské úrovni.Podle zprávy EK je podstatná část veřejných investic v hospodářství je vynaložena prostřednictvím zadávání veřejných zakázek: jde o 2 biliony EUR ročně, což odpovídá 14 % HDP EU. Společným evropským zájmem je, aby byly tyto peníze daňových poplatníků vynaloženy efektivně a účelně.„Právní předpisy EU v oblasti zadávání veřejných zakázek vyžadují, aby byly všechny veřejné zakázky, jejichž hodnota přesahuje určitou hranici, zadávány prostřednictvím nabídkového řízení s dodržením zásad transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace. Tato pravidla byla v roce 2014 dále zjednodušena. Veřejné orgány se vybízejí, aby před zadáváním zakázek na základě nejlepší ceny, upřednostňovaly strategický přístup, který zahrnuje kritéria kvality, vyžaduje inovativní a energeticky úsporná řešení a trvá na uplatňování přístupů podporující udržitelnost a začlenění,“ uvádí se ve zprávě Komise.

  Komise i dále pozorně sleduje provádění právní předpisů EU v oblasti zadávání veřejných zakázek do vnitrostátního práva a pomáhá veřejným orgánům pochopit potenciál zadávání veřejných zakázek a plně jej využívat.

  Jak se oznamuje ve strategii průmyslové politiky EU, pokračuje Komise souběžně v dokončování ambiciózních kapitol dohod o volném obchodu týkajících se zadávání veřejných zakázek, které společnostem z EU pomohou prodávat do zahraničí. Je naléhavě potřeba rychle vyřešit patovou situaci v Radě v souvislosti s návrhem Komise na nástroj mezinárodního zadávání veřejných zakázek.

  Další informace naleznete zde:

Jiří Reichl

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter