Čtvrtek, 15. dubna, 2021

ERÚ: odběratelé vysokého napětí loni ušetřili, domácnosti zaplatily o málo více

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Energetický regulační úřad předkládá vládě v demisi svoji výroční zprávu za loňský rok. Vyplývá z ní, že regulované ceny elektřiny loni meziročně poklesly pro zákazníky připojené na hladinách vysokého a velmi vysokého napětí, mírně naopak vzrostly pro domácnosti a malé podnikatele.

V roce 2017 změnilo v České republice dodavatele elektřiny téměř 358 tisíc zákazníků, což představuje zhruba totožný počet změn dodavatele jako v předchozím roce. Dodavatele plynu změnilo v porovnání s rokem 2016 o 23.595 zákazníků více. Z celkového počtu 227.545 změn dodavatele plynu v roce 2017 bylo 199.678 změn uskutečněno u zákazníků kategorie domácnost. Ceny elektřiny loni meziročně poklesly pro zákazníky připojené na hladinách vysokého a velmi vysokého napětí, mírně naopak vzrostly pro domácnosti a malé podnikatele. Vyplývá to z výroční zprávy Energetického regulačního úřadu.

Počty změn dodavatele energie v roce 2017. Zdroj: OTE

„Kromě typu odběru pohyb regulovaných cen závisí také na lokalitě, resp. distribučním území, ve kterém se zákazník nachází. Průměrně činí meziroční nárůst regulovaných cen pro zákazníky na hladině nízkého napětí 2,5 procenta a po odečtení inflace tak jde o změnu v desetinách procenta,“ uvádí se ve zprávě.

Energetický regulační úřad vloni vydal tři cenová rozhodnutí týkající se elektroenergetiky. První cenové rozhodnutí ERÚ č. 4/2017, kterým se stanovují některé regulované ceny bylo vydáno 26. září 2017. Dále bylo vydáno cenové rozhodnutí ERÚ č. 6/2017 ze dne 21. listopadu 2017, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a další regulované ceny, a cenové rozhodnutí ERÚ č. 7/2017, ze dne 21. listopadu 2017, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí.

„Podstatnou meziroční změnou v cenovém rozhodnutí ERÚ č. 6/2017 je v části týkající se ceny zajišťování distribuce elektřiny na hladině velmi vysokého napětí (VVN) a vysokého napětí (VN) změna definice základního zapojení. Tato úprava sníží náklady na zajišťování distribuce elektřiny hrazené zákazníky v případě, že je použití záložního vedení vyvoláno provozovatelem distribuční soustavy. Dále byla doplněna legislativní opatření k zamezení stavu, kdy provozovatel lokální distribuční soustavy (LDS) vykázal takové transformační ztráty, že docházelo k vyššímu odběru elektřiny z LDS, než je dodávka do LDS. Nově je také možné využít dynamický výpočet ztrát transformátoru na základě zatížení transformátoru v každé čtvrthodinové periodě,“ uvádí k jednotlivým rozhodnutím výroční zpráva ERÚ.

Podle ní cenové rozhodnutí ERÚ č. 7/2017 pro hladinu nízkého napětí obsahuje upravené podmínky uplatnění distribučních sazeb C 01d a D 01d. Nově podmínky stanoví, že pokud odběratel připojující výrobnu elektřiny nepožádá o změnu distribuční sazby u odběrného místa s uvedenými distribučními sazbami ke dni připojení této výrobny elektřiny, příslušný provozovatel distribuční soustavy provede změnu distribuční sazby ke dni připojení výrobny na sazbu D 02d u domácností respektive sazbu C 02d u ostatních odběratelů.

Kromě standardního veřejného konzultačního procesu (VKP) k výše uvedeným CR platným pro rok 2018 byly 31. srpna 2017 vyhlášeny dva významné VKP týkající se zásad cenové regulace na příští období. Veřejný konzultační proces k návrhu zásad cenové regulace pro roky 2019–2020 spočíval v konzultaci prodloužení zásad cenové regulace pro období 2016–2018 pro odvětví elektroenergetiky, plynárenství a pro činnosti operátora trhu (společnost OTE, a.s.) v elektroenergetice a plynárenství o další dva roky. V rámci VKP k návrhu tezí cenové regulace pro V. regulační období pro odvětví elektroenergetiky, plynárenství a pro činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství byl předložen ke konzultaci návrh popisující nastavení obecného rámce regulace v odvětví elektroenergetiky včetně popisu stanovení základních parametrů pro následující regulační období začínající rokem 2021.

Pro maloodběr podnikatelů v roce 2018 činí průměrná regulovaná složka ceny související s dodávkou elektřiny 2.120,33 Kč/MWh. Pro maloodběr domácností v roce 2018 činí průměrná regulovaná složka ceny 1.889,85 Kč/MWh.

Vývoj průměrné ceny dodávky elektřiny pro domácnost

Vývoj průměrné ceny dodávky elektřiny pro domácnosti. Zdroj: ERÚ

Cena zajišťování přenosu elektřiny pro rok 2018

Cena za použití sítí přenosové soustavy je určena náklady na silovou elektřinu pro krytí ztrát v přenosové soustavě upravenými o korekční faktor a následně vyděleným plánovaným přeneseným množstvím elektřiny. Podle výroční zprávy meziročně vzrostla o téměř 30 procent, což je částečně dáno růstem ceny silové elektřiny na burze a částečně nárůstem plánovaného množství ztrát v přenosové soustavě způsobenými mimo jiné i zvyšujícím se tranzitem elektřiny. Cena za systémové služby je určena upravenými povolenými výnosy provozovatele přenosové soustavy pro činnost poskytování systémových služeb, které jsou vyděleny předpokládaným množstvím elektřiny odebraným zákazníky připojenými do elektrizační soustavy. Cena za systémové služby pro rok 2018 zůstala ve srovnatelné výši jako v roce 2017.

Složka ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie pro rok 2018

Složka ceny na podporu elektřiny z POZE je pro rok 2018 stanovena pro napěťovou hladinu VVN a VN na základě sjednaného rezervovaného příkonu na 65.424,50 Kč/MW/měsíc. Na napěťové hladině NN je na základě jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem stanovena na 15,05 Kč/A/měsíc. Uvedené hodnoty představují pokles o 16,4 procenta v porovnání s předcházejícím rokem. Maximální platba za složku ceny na podporu elektřiny je určena součinem částky 495 Kč/MWh a celkového odebraného množství elektřiny. Náklady neuhrazené tržbami z plateb složky ceny na podporu elektřiny z POZE jsou hrazeny z prostředků státního rozpočtu.

Jiří Reichl

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter