Úterý, 13. dubna, 2021

Na dobrovolné svazky obcí dopadne zákon o finanční kontrole. Stanou se orgány veřejné správy

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Dobrovolné svazky obcí a jejich příspěvkové organizace, Správa železniční dopravní cesty a příspěvkové organizace pražských městských částí. To je výčet nových „orgánů veřejné správy“ jak je navrhuje ministerstvo financí v novele zákona o finanční kontrole.

Ministerstvo financí se snaží zmírnit problémy s nezavedením Směrnice Rady EU z roku 2011 do národní legislativy. Již předloni navržený zákon o řízení a kontrole veřejných financí loni zamítl Senát a poté i Sněmovna. Nyní finance předkládají návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole). Návrh zákona rozšiřuje okruh orgánů veřejné správy, na které dopadá zákon o finanční kontrole, v souladu s požadavky směrnice. Orgánem veřejné správy je dle návrhu zákona nově i dobrovolný svazek obcí, příspěvková organizace dobrovolného svazku obcí a Správa železniční dopravní cesty,“ uvádí se v materiálu pro členy kabinetu v demisi.

O tématu jsme psali:

Na obce se řítí nový zákon o kontrole veřejných financí. Jeho zavedení bude stát… 

Senátoři vracejí sněmovně zákon o kontrole, argumentují zájmem malých obcí

Přitom již v roce 2014 byla ČR upozorněna, že neplní termín pro transpozici uvedené směrnice do českého právního řádu. „Ministerstvo financí je jako gestor tohoto zákona povinno předložit návrh právní úpravy v co nejbližší době,“ píše se ve zprávě pro ministry.

„Dílčí novelou zákona Česká republika splní svůj závazek vůči Evropské unii. Zároveň tím vytvoří prostor pro odbornou diskusi nad novou komplexní úpravou řízení a kontroly veřejných financí, která již nebude omezena nutností co nejrychlejší transpozice,“ řekl k předkládanému materiálu náměstek ministra financí Tomáš Vyhnánek.

Pokud by návrh prošel, pak by klíčová pasáž vymezující orgány veřejné správy zněla: „Orgánem veřejné správy organizační složka státu, která je účetní jednotkou podle zvláštního právního předpisu, státní příspěvková organizace, státní fond, územní samosprávný celek, městská část hlavního města Prahy, dobrovolný svazek obcí, příspěvková organizace územního samosprávného celku, městské části hlavního města Prahy nebo dobrovolného svazku obcí, Správa železniční dopravní cesty a jiná právnická osoba zřízená k plnění úkolů veřejné správy zvláštním právním předpisem nebo právnická osoba zřízená na základě zvláštního právního předpisu, která hospodaří s veřejnými prostředky.“ (vytučněné pasáže jsou nové – pozn. red.)

Nově je také navrhován § 9b, který upravuje působnost dobrovolných svazků obcí:

(1) Dobrovolné svazky obcí kontrolují podle tohoto zákona hospodaření s veřejnými prostředky u příspěvkových organizací ve své působnosti.

(2) Dobrovolné svazky obcí vykonávají veřejnosprávní kontrolu u žadatelů o veřejnou finanční podporu nebo u příjemců veřejné finanční podpory, kterou jim poskytují.

(3) Dobrovolné svazky obcí jsou povinny vytvořit systém finanční kontroly podle tohoto zákona, kterým zajistí finanční kontrolu jak svého hospodaření, tak i hospodaření příspěvkových organizací ve své působnosti. Současně zajistí prověření přiměřenosti a účinnosti tohoto systému a pravidelně, nejméně jednou ročně, jeho hodnocení.

Podle předkladatele materiálu souvisí dopad návrhu zákona na územní samosprávné celky se zavedením systému řízení a kontroly veřejných financí u dobrovolných svazků obcí a jejich příspěvkových organizací. „Bude se jednat o jednorázové náklady na přeškolení zaměstnanců a náklady na úpravu vnitřních předpisů,“ uvádí se ve zprávě

Jiří Reichl

 

 

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit