Na čističky a kanalizace chybí miliardy, malé obce si přilepší z národního programu životního prostředí

Čistička odpadních vod. Ilustrační foto: archiv redakce

Státní fond životního prostředí posílí rozpočet na vodohospodářské projekty o dvě miliardy, přesto bude pět miliard chybět. Tříletý rámec národního programu v oblasti životního prostředí by měl malým obcím pomoci lépe plánovat investice.

Nejúspěšnější a nejžádanější část operačního programu životního prostředí byla na čistírny odpadních vod, kanalizace a vodovody. Podle ředitele Státního fondu životního prostředí (SFŽP) Petra Valdmana zájem trojnásobně překročil alokovanou částku. „Dostali jsme 280 žádostí v hodnotě 10 miliard korun. Připraveny jsme měli miliardy tři,“ řekl Valdman při své prezentaci na konferenci Den starostů pořádané Svazem měst a obcí. Vzhledem k velkému množství žádostí SFŽP ve spolupráci s ministerstvem životního prostředí hledá další finance, které by mohlo do této výzvy přesunout. Valdman prozradil, že se již podařilo předběžně s Evropskou komisí vyjednat přesun dalších dvou miliard korun a vyjednávání o dalších relokacích pokračuje. „Pokud by však přesun nebyl umožněn, byly to pravděpodobně poslední evropské peníze na tuto oblast,“ dodal Valdman.

Obce a města projevily největší zájem o dotace na kanalizace a čistírny odpadních vod, ať už na novou výstavbu, modernizaci či navýšení kapacity stávajících zařízení. Celkem podaly 214 žádostí s požadavkem dotace EU 7,3 miliardy korun. Rozšířit svou vodovodní síť, postavit nebo zmodernizovat úpravnu pitné vody plánuje dalších 66 obcí, které na své projekty žádají dotaci celkem 2,6 miliardy korun.

„Podpořeny budou přednostně projekty, které získají v hodnocení nejvyšší počet bodů. Posuzovat budeme zejména nákladovou efektivnost zvoleného řešení, počet obyvatel nově připojených na vodovod či kanalizaci nebo snížení množství vypouštěného znečištění zpět do povrchových vod,“ shrnuje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman hlavní kritéria hodnocení a dodává, že do konce června by mělo být jasno, jak jednotlivé projekty v hodnocení obstály. Upozornil však na to, že v dalších výzvách Operačního programu životního prostředí, tak v Národním programu životního prostředí peníze pro obce a města jsou.

Národní program životní prostředí (NPŽP) slouží jako doplňující program pro projekty, které nejsou podporovány v Operačním programu Životní prostředí nebo jiných dotačních programech a jeho výzvy jsou prioritně směřovány na malé obce. Aktuálně tak může jejích vedení žádat například o dotaci na projekty spojené s ozeleněním malých obcí a měst. Pro sídla do 500 obyvatel mohou být na jeden projekt přiděleny až dva miliony korun. Větší dostanou maximálně 150 tisíc korun. Maximální výše dotace je 80%.

200 milionů na malé čističky pro obce bez stokové sítě

Až jeden milion korun mohou obce i jejich organizace žádat jako podporu na pořízení ekologického vozu. Podle ředitele Valdmana je nejvyšší částka vyhrazena na dodávky či minibusy, které může využívat například zařízení sociální péče. Tato výzva je otevřena až do září letošního roku a je v ní alokováno 100 milionů korun. Cílem je postupně snižovat emise vypouštěné konvenčními automobily. Ještě jednou tolik, tedy 200 milionů je v Národním programu životního prostředí připraveno na kvalitní projekty domovních čistíren odpadních vod. Na jeden projekt je možno získat maximálně 240 tisíc korun. Způsobilé jsou nejen projekty v soukromých rodinných domech, ale také pro objekty ve vlastnictví obce. Podle Valdmana byl projekt vypsán pro obce, které není technicky možné připojit ke stokové síti zakončené čistírnou odpadních vod.

Až do konce roku 2020 je možné žádat o dotace na odstraňování nelegálních skladů a odpadů a sanace havarijních stavů. V této výzvě je připraveno 100 milionů korun. Pro obce je podmínkou, že původce takové ekologické zátěže neexistuje (například zkrachovala firma), kraje a obce s rozšířenou působností musí prokázat, že se majitele dlouhodobě nedaří dohnat k zodpovědnosti za použití všech legálních způsobů.

Vedení obcí bude dopředu vědět, jaké národní programy budou vypsány

Ředitel Valdman na konferenci Den starostů také prozradil, že Státní fond životního prostředí chystá pro Národní program tříletý rámec, který bude avizovat, jaké programy budou vypsány v následujících letech. „Je nám jasné, že vedení obcí musí pečlivě plánovat a třeba i ušetřit nějaké peníze na větší investiční akce, případně je dopředu připravit a je pro ně těžké v okamžiku, kdy je nějaká výzva vyhlášena s dobou přijímání přihlášek třeba rok, se do ní zapojit. Proto jsme se rozhodli déle dopředu avizovat, na co nachystáme peníze,“ vysvětlil Valdman s tím, že tento postup národní program umožňuje, jelikož je hrazen ze státního rozpočtu a rozhoduje se o něm tedy v České republice a ne v Bruselu.

Výrazně větší peníze jsou alokovány v jednotlivých výzvách operačního programu životní prostředí. Například na nově otevřenou výzvu protipovodňové ochrany intravilánu, kde byl zahájen příjem žádostí na začátku března, je vyhrazeno 1,8 milirady korun. Podle popisu výzvy je cílem omezit riziko nepříznivých účinků spojených s povodněmi, zejména na lidské zdraví a na život, životní prostředí, kulturní dědictví, hospodářskou činnost a infrastrukturu.

 

Ve stejné prioritní ose je připravena další miliarda korun na stabilizace a sanace svahů, které jsou zaneseny do „Registru svahových nestabilit„České geologické služby. Na jeden projekt je možno získat až 100 milionů korun, které pokryjí maximálně 85% nákladů.

Tři miliardy na energetické úspory veřejných budov

Další významnou výzvou je ta s kulatým číslem 100. Jejím cílem je snížit konečnou spotřebu energie a snížit spotřebu neobnovitelné primární energie prostřednictvím využití lokálních obnovitelných zdrojů ve veřejných budovách.

Nemá obec dost peněz? SFŽP jí může bezúročně půjčit až na 20 let

Valdman také upozornil na to, že SFŽP vstupuje na bankovní trh a bude poskytovat půjčky pro prioritní osy 1 -5. „Pro projekty, které negenerují zisk, může být půjčka bezúročná, pro ty, které zisk generují pak s fixní sazbou od 0,45%, která je počítána od následujícího roku po získání půjčky,“ řekl Valdman s tím, že půjčku lze žádat i zpětně. Zajištění půjčky lze kombinovat s dohodou o budoucím vkladu zástavního práva po dokončení podporovaného projektu.

Jiří Reichl