Neděle, 17. října, 2021

Chovancův plán na nový „Telecom“ může narazit na státní zástupce

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ministr vnitra Milan Chovanec a jeho klíčový poradce pro IT sektor Alan Ilczyszyn finišují plán na vznik „nového Telecomu“.

Nedávno vláda schválila vznik „skořápky“ v podobě nového státního podniku NAKIT (Národní agentura pro komunikační a informační technologie). Aktuálně Chovancovi úředníci poslali do vlády návrh na odštěpení a sloučení Odštěpného závodu ICT služby České pošty a.s. (OZ ČP) právě s NAKIT, čímž by nový státní podnik získal 357 nových zaměstnanců a odhadem přes 500 mil. Kč majetku.

Ačkoliv oficiálně zdůvodňovalo vnitro vznik nového státního podniku tím, že dojde k „zefektivnění“ nakládání se státními prostředky v oblasti pořizování ICT služeb pro samotné vnitro i státní sektor, v pondělí zveřejněný kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), který se týkal právě hospodaření vnitra i OZ ČP, toto tvrzení vnitra zásadně zpochybnil. „Z analýz a kontrol provedených Ministerstvem vnitra vyplynulo, že za období 2009 až leden 2013 nebylo předpokládaných cílů dosaženo a nedošlo k předpokládanému nákladově efektivnějšímu způsobu dodávky služeb oproti předchozímu období a nedošlo ani k zjednodušení systému a zprůhlednění vztahů. V tomto období MV nezajistilo dostatečnou strategickou úroveň řízení služeb komunikační infrastruktury MV poskytovaných Českou poštou, s.p.“, stojí mj. v čerstvém kontrolním závěru NKÚ.

NKÚ obdobně, jako v připomínkovém řízení k záměru založení nového státního podniku NAKIT mnohá ministerstva, poukazuje na nedostatečné zdůvodnění a chybějící ekonomickou analýzu údajné výhodnosti kroků, kterými vnitro svého času zdůvodňovalo zřízení OZ ČP: „V okamžiku podpisu hlavní smlouvy a zahájení převodu informačních a komunikačních technologií na ČP, s.p., nemělo MV jistotu, že uvedená varianta transformace bude ekonomicky výhodnější než stávající způsob zajišťování těchto služeb. Celý projekt transformace nebyl jakýmkoliv dokumentem analyzován a nebyl ani v jednotlivých krocích popsán, což je základem projektového řízení. Hlavní smlouvu tak MV uzavřelo s rizikem nehospodárnosti“, konstatuje ve svých závěrech kontroly NKÚ.

Stanovisko NKÚ se tak nápadně podobá například námitkám Babišova ministerstva financí ke zřízení NAKIT a jeho sloučení s OZ ČP: „Zcela mu chybí koncepce, definice jeho mise, podnikatelský plán. Dosavadní ekonomické výsledky OZ nevzbuzují důvěru, že nová organizace, vzniknuvší sloučením s OZ bude schopna dosahovat takových ekonomických výsledků, aby nemusela být dotována ze státního rozpočtu nebo jinými způsoby“, napsali k záměru zřízení Chovancova „nového Telecomu“ Babišovi úředníci vnitru.

Dalším problémem, na které bylo poukazováno z resortů, je vysoké riziko rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek v případě, že vnitro bude realizovat záměr zadávat NAKIT zakázky v režimu tzv. „in house“. Podobně se tak totiž dělo i v případě OZ ČP a tento systém podrobil nyní NKÚ ostré kritice. „Některé veřejné zakázky související s realizací kontrolovaných projektů nebyly podle názoru NKÚ zadány v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. Mezi nejzávažnější nedostatek patří nesprávné použití § 18 odst. 1 písm. e), tzv. in-house výjimka“, zní jeden ze čtyř závěrů kontroly NKÚ.

Konkrétně svůj závěr zdůvodňují kontroloři následovně: „Výhodnost zvoleného způsobu zadávání veřejných zakázek MV předem neověřovalo (nezpracovalo žádné komplexní analýzy, které by byly podkladem pro rozhodnutí o způsobu zadání). Původní smluvně stanovené termíny dokončení veřejných zakázek zadaných s použitím in-house výjimky nebyly ze strany ČP, s.p., Odštěpného závodu ICT služby dodrženy. Tato zpoždění měla vliv na dokončování Projektu CMS KIVS a Projektu ITS NGN. Ani jeden z těchto projektů nebyl v době provádění kontroly NKÚ dokončen a v případě nedodržení termínu ukončení do 30. 11. 2015 nebudou moci být na tyto projekty čerpány prostředky z EU (viz části III.2.a, III.2.b tohoto kontrolního závěru). Informační bezpečnost provozu ČP, s.p., Odštěpného závodu ICT služby nebyla zajištěna (viz část III.5 tohoto kontrolního závěru).“ NKÚ navíc ve svém závěrečném protokolu naznačuje, že vnitro v roce 2012, při zdůvodňování tohoto „in house“ systému zakázek vládě, ji uvedlo v omyl.

Je tak na místě otázka, zda tak Chovancovi úředníci nečiní i nyní, při prosazování sloučení NAKIT s OZ ČP, neboť právě systém „in house“ zadávání zakázek bude hlavním pilířem hospodaření tohoto Chovancova „nového Telecomu“.

V neposlední řadě se záměr odštěpení a sloučení OZ ČP s NAKIT ani slovem nevyrovnává se situací, kdy je Česká pošta v režimu trestního stíhání právnické osoby podle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Je totiž možné, že nový státní podnik si od České pošty přinese nejen majetek v půlmiliardové výši, ale také trestní stíhání, které rozdělením, odštěpením či prodejem firmy nezaniká a bude tak záviset pouze na rozhodnutí státních zástupců, zda se bude nadále týkat pouze „matky“, České pošty, nebo se vztáhne i na „nový Telecom“ Milana Chovance.

Česká justice, redakce

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter