Centrum pro regionální rozvoj vypisuje tendr na právníky za 20,5 milionu korun za pět let

Vedení organizace Centrum pro regionální rozvoj České republiky vypsalo veřejnou zakázku na právní služby na následujících pět let. Celková částka se kterou počítá, je 20,5 milionu korun bez DPH. Zájemci se mohou hlásit do 20. února.

Centrum pro regionální rozvoj České republiky (CRR) je podřízenou organizací Ministerstva pro místní rozvoj ČR, jehož hlavní činností je podpora regionální politiky vlády realizovaná z evropských prostředků. Právě na kontrolu nakládání s evropskými prostředky nyní vedení CRR shání pomoc ze strany právníků. Za kompletní právní služby na dobu pěti let je ochotno zaplatit 20,5 milionu korun bez DPH. Vyplývá to z informací uveřejněných ve Věstníku veřejných zakázek a na zadávacím profilu CRR.

Předmětem veřejné zakázky je podle zadávací dokumentace

A) Zajištění expertních právních služeb spočívajících v odborných konzultacích, zpracování stanovisek a odborných posudků k zadávacím řízením v režimu zákona i výběrovým řízením mimo režim zákona, dle podmínek poskytovatele dotace (dále jen „stanoviska a posudky“). Podrobněji: Zpracování stanovisek a posudků bude spočívat v poskytování ad hoc konzultací pracovníkům Zadavatele odpovědným za provádění kontrol zadávacích a výběrových řízení realizovaných jednotlivými příjemci podpory, a to se zaměřením na výklad jednotlivých ustanovení zákona, případně na výklad vztahu ustanovení zákona a programových dokumentů, a dále se zaměřením na výklad aplikace relevantních směrnic Evropské unie upravujících zadávání veřejných zakázek.

B) Komplexní právní služby pro přípravu Rozhodnutí poskytovatele dotace o stanovení finančních oprav, která se použijí pro výdaje financované z Evropských strukturálních a investičních fondů v případě porušení podmínek při zadávaní veřejných zakázek v režimu i mimo režim zákona (dále jen „příprava Rozhodnutí“), včetně podkladů a odůvodnění potřebných pro rozhodnutí o případných opravných prostředcích a / nebo případně následujících správních či soudních řízení.

Dokumentace pro Rozhodnutí bude dodavatelem poskytována v případě negativních závěrů kontroly postupu příjemce podpory (v pozici zadavatele veřejné zakázky). „Pro přípravu Rozhodnutí bude mít dodavatel k dispozici vyplněný „check list“ kontroly s popisem konkrétních zjištění (negativního závěru kontroly) a kompletní dokumentaci předmětné veřejné zakázky (včetně případných opravných prostředků a dalších kroků použitých příjemcem podpory), zpravidla v elektronické podobě. Dodavatel předané podklady (zjištění či závěry) prověří zejména ve vztahu k obsahu dokumentace k zakázce a relevantní právní úpravě,“ upřesňuje se ve vzoru smlouvy, která je součástí materiálu k veřejné zakázce.

Podle detailnějšího popisu v zadávací dokumentaci budou předmětem zmiňované kontroly všechny druhy zadávacích řízení dle ZVZ i ZZVZ, a to včetně případných řízení na uzavření koncesní smlouvy. „Předmětem budou též veřejné zakázky malého rozsahu a jiné zakázky zadávané postupy mimo ZVZ a ZZVZ, a to především podle Metodického pokynu pro oblast zadávání veřejných zakázek pro programové období 2014 – 2020, či jiných adekvátních dokumentů a / nebo postupů a / nebo zásad pro zadávání zakázek v rámci IROP. Konkrétní skladba druhů řešených zadávacích řízení bude záviset na volbě příjemců podpory, kteří konkrétní druh zadávacího řízení stanoví ve svých projektových žádostech,“ uvádí se v zadávací dokumentaci.

Jiří Reichl