Čtvrtek, 28. ledna, 2021

Odborář Berounský nemluví pravdu. Představenstvo ČD bylo vždy usnášeníschopné. Žádná senzace se nekoná

0

Nelíbí se mi tvrzení, která bez znalosti faktů a vzniklé situace kolem dění v dozorčí radě Českých drah (DR) jsou některými lidmi prezentována na veřejnosti a především uvnitř samotných Českých drah. Například článek Ekonomického deníku Odborář Berounský: Evropský skandál na drahách – představenstvo je neusnášení schopné je plný nesmyslů.
Rozhodně se nezakládá na pravdivých skutečnostech, že by představenstvo bylo neusnášeníschopné. Netuším, odkud se tyto mylné informace k němu dostaly. Představenstvo nebylo ani minutu neusnášeníschopné ani dvoučlenné.

Dozorčí rada ČD reagovala na vzniklou situaci, kterou sama nevyvolala, ale pouze operativně reagovala na postoj člena představenstva, Ing. Krtka. Pan Krtek písemně ani ústně na DR, které se osobně účastnil, nerezignoval, pouze v dopise vysvětlil svůj další postoj k ČD a sdělil názor, který se týkal zvolení místopředsedy a člena představenstva ČD.
Mimořádnou DR ČD svolal předseda na základě signálů, které se k nám dostávaly. Po předložení dopisu Ing. Krtka, se musela DR s nastalou situací ihned vypořádat.

Musím konstatovat, že rezignace nebyla předložena a představenstvo bylo v den konání mimořádné DR tříčlenné. DR odvolala člena představenstva Ing. Krtka a na jeho pozici byl jmenován Ing. Dvořák, tudíž ani minutu nebylo představenstvo neusnášeníschopné a veškeré spekulace uváděné v mediích pouze poškozují České dráhy.

Věřím, že zaměstnanci ČD mají zájem na tom, aby národní dopravce České dráhy měl i nadále dobré jméno.

Pan Krtek nás dostal do absolutně nepředvídatelné situace. Zkušený manažer, který měl vizi stabilizovat a rozvíjet ČD včetně investic, řešení dluhové služby se rozhodně z ničeho nic rezignovat. Zřejmě sehrála značnou roli v jeho rozhodování finanční otázka. Jeho jednání vnímám jako ukvapené a neprofesionální, protože s ním bylo v managementu nadále počítáno.

Obměna představenstva, byla připravena na základě pokynu ministra dopravy a řídícího výboru rozvážně, s rozmyslem i strategií. Po zralé úvaze se DR rozhodla odvolat dva členy představenstva a nyní vypsat výběrové řízení na tyto pozice. O žádné diletantství ani chaos, jal tvrdí někteří odboráři, se rozhodně nejednalo. Současné tříčlenné představenstvo plní plánované úkoly.

Znepokojující je, že se k situaci vyjadřují lidé bez znalosti problematiky a tvrdí, že věřitelé mohou požádat o opatrovníka, což může ČD značně poškodit.

Další, často zmiňovanou otázkou je odbornost jednotlivých členů DR. Proč by měl být každý z členů expertem na dopravu?
DR je především kontrolním orgánem, který jmenuje představenstvo, kontroluje uskutečňování podnikatelských aktivit, kontroluje hospodaření, účetní výkazy, schvaluje investiční plány představenstva atd…. Dozorčí radě nepřísluší, aby sama přímo či nepřímo řídila společnost.

Vlastník zvolil svoji strategii pro jmenování DR – obměnil 5 ze 6 členů (a 3 členové jsou z řad zaměstnanců). Členové dozorčí rady přistoupili k obměně představenstva podle nové organizační struktury, na základě které budou vybráni noví členové, a to zejména s důrazem na jejich profesní odbornost k jednotlivým úsekům. Je potřeba připomenout, že v ČD je mnoho segmentů, ve kterých nemůže být pouze odborník na dopravu. Jsou zde oblasti ekonomické, majetkové, development, telekomunikace, informatika a mnohé další.

Vyzývám ty, kteří mají potřebu komentovat dění v ČD o spolupráci a žádám je o racionální a pragmatický přístup. Spekulace a neprofesionální závěry pouze poškozují dobré jméno národního dopravce České dráhy.

FacebookTwitter