Sobota, 27. listopadu, 2021

V rámci Zelené dohody pro Evropu přijala Komise strategii pro metan

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Evropská komise dnes představila unijní strategii pro snížení emisí metanu. Metan je po oxidu uhličitém druhým nejvýznamnějším plynem vyvolávajícím změnu klimatu. Je rovněž látkou, která silně znečišťuje ovzduší v místě svého vzniku a která způsobuje vážné zdravotní problémy. Má-li tedy Evropa splnit cíle, které si v oblasti klimatu vytyčila do roku 2030, a do roku 2050 dosáhnout klimatické neutrality, má redukování emisí tohoto plynu zcela zásadní význam. Řešení metanových emisí také pomůže naplnit ambici nulového znečištění.

Strategie, kterou dnes Komise přijala, stanoví postup ke snížení emisí metanu v Evropě a ve světě. Představuje legislativní i nelegislativní opatření v energetice, zemědělství a odpadovém hospodářství, což jsou sektory, které produkují celosvětově zhruba 95 % antropogenních emisí tohoto plynu. Komise bude spolupracovat s mezinárodními partnery EU a s příslušnými odvětvími, aby se podařilo snížit emise v celém dodavatelském řetězci.

Přijetí strategie komentuje Frans Timmermans, výkonný místopředseda pro Zelenou dohodu pro Evropu: „Aby se Evropa stala klimaticky neutrálním kontinentem, bude Evropská unie muset snížit emise všech skleníkových plynů. Metan je druhým nejsilnějším skleníkovým plynem a významným zdrojem znečištění ovzduší. Nová strategie pro metan sníží jeho emise ze všech odvětví, zejména z energetiky, zemědělství a odpadového hospodářství. Vytvoří také příležitosti pro venkov, aby se z odpadu vyráběl bioplyn. Družicová technologie Evropské unie nám umožní emise podrobně sledovat a pomůže nám též zpřísnit mezinárodní normy.“

V podobném duchu se vyjadřuje také komisařka pro energetiku Kadri Simsonová: „Dnes poprvé od roku 1996 jsme přijali strategii ke snižování emisí metanu. Úlohu zde hrají energetika, zemědělství i odpadové hospodářství, ale faktem je, že v energetice je možné emise snížit nejrychleji a za nejnižších nákladů. Evropa povede snahy ostatních, ale problém nemůžeme vyřešit sami. Musíme spolupracovat s našimi mezinárodními partnery, aby se snižovaly i emise metanu z energie, kterou dovážíme.“

Jednou z priorit strategie je zlepšit měření a vykazování emisí metanu. Úroveň monitorování je napříč odvětvími a členskými státy momentálně různá a rozdíly existují i po světě. Na úrovni EU proto budou přijata opatření, aby se zdokonalily normy pro měření, ověřování a vykazování, a Komise bude rovněž podporovat zřízení mezinárodního střediska pro sledování emisí metanu (v partnerství s Programem OSN pro životní prostředí, koalicí pro klima a čisté ovzduší a Mezinárodní energetickou agenturou). Evropský družicový program Copernicus zlepší dohled a pomůže odhalit velké producenty emisí ve světě a identifikovat hlavní úniky metanu.

Aby se snížily emise metanu v odvětví energetiky, bude navržena povinnost zlepšit detekci a opravy úniků v plynárenské infrastruktuře a budou zvažovány právní předpisy, které by zakázaly postupy flérování a odvětrávání. Komise naváže dialog se svými mezinárodními partnery. Prozkoumá možné normy, cíle nebo pobídky pro dovoz energie do EU a nástroje pro jejich prosazování.

Komise zlepší vykazování emisí ze zemědělství – zajistí lepší sběr dat a bude podporovat příležitosti ke snížení emisí s pomocí společné zemědělské politiky. Velký důraz bude kladen na sdílení osvědčených postupů, pokud jde o inovativní technologie omezující metan, výživu zvířat a šlechtění. Pomohou také cílený výzkum v oblasti technologií, řešení blízká přírodě a změna stravovacích návyků. Nerecyklovatelný lidský a zemědělský organický odpad a zbytkové toky je možné využít k výrobě bioplynu, biomateriálů a biochemikálií. Tímto způsobem může venkov získávat další příjmy a současně se bude předcházet emisím metanu. Sběr těchto odpadních produktů bude proto dále podporován.

V odvětví odpadů Komise zváží další opatření, aby se zlepšilo nakládání se skládkovým plynem – jeho možné zužitkovávání pro energetické účely by se projevilo i v nižších emisích. V roce 2024 budou přezkoumány relevantní právní předpisy o skládkách. Má-li se zabránit vzniku metanu, je nezbytné minimalizovat skládkování biologicky rozložitelného odpadu. Komise rovněž zváží, zda navrhnout další výzkum v oblasti technologií pro přeměnu odpadů na biometan.

Komise taktéž přezkoumá nařízení o sdílení úsilí a zváží rozšíření působnosti směrnice o průmyslových emisích tak, aby se nově vztahovala i na odvětví produkující metan.

-red-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter