Sobota, 8. května, 2021

V Prostějově vyroste speciální cvičiště pro boj ve stísněných prostorech. Bude stát 120 milionů

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ministerstvo obrany uzavřelo smlouvu o výstavbě speciálního cvičiště v Prostějově. CQB cvičiště (Close Quarter Battle), pro boj ve stísněných prostorech a na krátkou vzdálenost, má postavit vyškovská společnost se slovenským společníkem. Armáda za stavbu zaplatí téměř 120 milionů korun.

Speciální cvičiště v uzavřených prostorách pro vojáky v Prostějově by měla postavit vyškovská společnost STAEG Stavby. Dalším společníkem pro dodávku je LEDIC Slovakia export.

Firma STAEG v minulosti s obranou úzce spolupracovala a o některé kontrakty se zajímal antimonopolní úřad, Nejvyšší kontrolní úřad, policie i novináři.

V prostějovských kasárnách má základnu 601. speciální skupina a 102. průzkumný prapor.

Celková cena za plnění zakázky včetně DPH činí 119 657 166,20 korun.

Co si bude armáda v Prostějově konkrétně pořizovat? Modulární objekt CQB (pro boj ve stísněných prostorech a na krátkou vzdálenost) střelnice pro nácvik boje v budově za použití ostré munice, ženijní munice a imitačních prostředků.

„Vlastní objekt střelnice bude umístěn na základové desce a kryt balistickým zastřešením (preferováno je řešení s nepřiléhající střechou). Součástí budou veškeré další související nezbytně nutné stavební prvky zajišťující mj. zejména bezpečnost a dodržení povolených hladin hluku (vyplynou z konečného projekčního řešení odsouhlaseného dotčenými orgány). Dodání majetku a služeb jako celku tzn. pořízení a instalace modulární části cvičiště včetně
ostatního movitého majetku pro zabezpečení cvičících jednotek a dalších níže popsaných periferií. Pořízení majetku a služeb v rámci jediné Veřejné zakázky. Objekt bude umístěn na parcele č. 636/1, katastrální území Hamry. Součástí projektových a stavebně montážních prací k zabezpečení stavební připravenosti pro instalaci střelnice CQB musí být i provedení potřebných průzkumů a geodetického zaměření dotčeného území včetně inženýrské činnosti pro vydání potřebných povolení k přípustnosti stavby a uvedení stavby do užívání,“ stojí ve smlouvě mezi ministerstvem obrany a STAEG Stavby a LEDIC Slovakia export, která se objevila v Hlídači smluv včera.

Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy, jednotkové ceny a celková cena
jsou uvedeny v kalkulaci, která je jako příloha číslo 6 nedílnou součástí smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy). Příloha číslo 6 ovšem v registru smluv zveřejněna nebyla.

Základová deska speciálního cvičiště má být betonová, o rozměrech cca 35 x 20m. Tloušťka desky bude určena statickým výpočtem zhotovitele a musí splňovat veškeré podmínky pro umístění jednotlivých modulů střelnice CQB, balistické střechy vč. stavební připravenosti pro dodatečnou instalaci inženýrských sítí. Provedení základové desky musí umožňovat variabilní umístění jednotlivých modulů střelnice, umístění průlezného kanálu a ostatních
stavebních prvků.

Balistická střecha nesmí umožňovat průchod ani odraz střel mimo a do vnitřního prostoru střelnice. Balistické prvky se předpokládají z obvyklých balistických materiálů (např. ocel, vysoce pevnostní vlákna, guma, dřevo apod.). Provedení střechy se předpokládá s min. dešťovým spádem a musí chránit cvičiště proti povětrnostním vlivům. Nad střešní konstrukcí bude umístěn ocelový můstek o rozměrech minimálně 5 x 5 metrů, který bude po celém obvodu zabezpečen zábradlím proti pádu o minimální výšce 100 cm, maximálně pak 120 cm.

Uprostřed můstku by měl být umístěn průlezový otvor střechou do cvičiště (rozměry minimálně 1 krát 1 m) umožňující slanění cvičícího s výstrojí. U průlezového otvoru budou umístěny certifikované kotvící prvky pro slaňovací prostředky o min. nosnosti 300 kg. Požadovaná minimální nosnost ocelového můstku je 10 osob s výstrojí, výzbrojí a balistickou ochranou, což představuje je cca 1 350 kilogramů.

Při CQB musí být tým absolutně sehraný (foto z výcviku 41. mechanizovaného praporu zaměřený na boj v zastavěném prostoru). Foto: Armáda ČR

Rozměr střelnice CQB bude minimálně 30 x 15 m, rozčleněný na dvě samostatné jednotky
(moduly) a volnou plochu uprostřed, se dvěma vstupy do ní ústícími, umístěných dle požadavků armády.

Jeden vstup má umožňovat vjezd vozidla (o minimální šířce 3 m), druhý vstup (jedná se o hlavní bod vstupu) má být osazen taktickým rámem s možností uchycení dveří různých rozměrů (i nestandardních), umožňující všechny druhy překonání dveřních vstupů (explozivní, balistický, mechanický).

Příklad cvičení
• 2x Explozivní breaching (do 7-15g výbušniny);
• 4x Balistický breaching (20 ran z brokovnice);
• 10 x Použití zásahové výbušky P-1;
• 150ks – výstřelů 5,56x45mm;
• délka provedení cvičení – 5minut;
• počet cvičících maximálně 16

V rámci výcviku budou používány tyto zbraně (v současnosti ve výzbroji speciálních sil:
Ráže 9 mm
Glock 17
Glock 26
HK MP5 SD 6
HK MP5 A3
HK MP5K PDW
Ráže 5,56 mm
Útočná puška M4 a všechny její verze zavedené v AČR s délkou hlavně od 10,3“ do 18“.
Útočná puška Sig Sauer 516 s délkou hlavně 14,5“.
Útočná puška Bren AI, Bren A2

Odběratel, armáda, požaduje záruční dobu minimálně 24 měsíců na všechny technologie Zároveň záruku minimálně 48 měsíců na balistické prvky. Dodavatel by měl stanovit minimální dobu životnosti cvičiště včetně podmínek, při kterých bude tato životnost garantována. „Dodaný materiál musí být z novovýroby, doposud nepoužitý, maximálně 2 roky starý a je nutné dodavatelem tyto skutečnosti doložit příslušným dokladem od výrobce. Záruční doba na dodávku stavebních a montážních prací požaduji 60 měsíců,“ stojí v přílohách k zakázce.

Známá firma

Firma STAEG, respektive dnes STAEG Stavby, dodávala ministerstvu obrany, respektive armádě, už v minulosti. A nutno podotknout, že některé z těchto kontraktů vzbudily velkou pozornost. Nejen mezi novináři, ale i mezi úřady.

Podle otevřených zdrojů společnost získávala především stavební zakázky na rekonstrukce a provoz vojenských objektů.

Společnost s ručením omezeným STAEG byla založená roku 1998, se ve veřejných zakázkách přitom začala prosazovat více až od podzimu 2005, kdy získala několik zakázek od Vojenské ubytovací a stavební správy v Brně.

„Po několika zakázkách výhradně pro brněnskou správu z let 2005-2006 se od druhé poloviny roku 2006 z ničeho se jí začalo dařit s nejrůznějšími zakázkami pro český stát. Do té doby nepříliš úspěšná firma najednou realizovala pro veřejný sektor kolem osmdesáti procent celého svého obratu. Dominovaly především různé organizační složky české armády, zejména VUSS v Brně a Pardubicích. Největší jednorázovou zakázku ale firma získala od olomoucké VUSS hned v lednu 2007. Demolici, výstavbu a rekonstrukci skladů ve Štěpánově vysoutěžila za nabídkovou cenu 343 188 745 korun. V letech 2009-2010 pak firma dostala zakázky od Správy vojenského a bytového fondu, kdy celkový objem objednaných služeb činil 566 037 911 korun. Mimo armádu bylo významnou zakázkou především navýšení ohradní zdi pro plzeňskou věznici. Zakázka od vězeňské správy byla v objemu 35 577 490 korun,“ lze dohledat v otevřených zdrojích.

Na řadě jejích stavebních zakázek spolupracovala firma PAREA. Ta byla například subdodavatelem při plynofikaci areálu vyškovských kasáren, zakázce za více než 257 milionů.

Společnost PAREA byla založena v roce 2001 se sídlem ve Vyškově a jedním z jejích dvou jednatelů byl již od počátku Michael Hrbata. Ten byl v letech 2006 až 2010 poslancem ODS. V letech 2010 až 2013 pak byl Hrbata náměstkem ministra obrany.

Eseróčko STAEG prošlo podle údajů z obchodního rejstříku z roku 2012 strukturální a vlastnickou obměnou, odštěpením-sloučením. Část jmění STAEG tak přešlo na STAEG Stavby. V současnosti je jediným společníkem STAEG Stavby akciová společnost STABIN.

Akciovka STABIN je podle poslední výroční zprávy, zveřejněné v obchodním rejstříku (jde o výročku z roku 2019, dodanou na soud až v letošním lednu) vlastníkem stoprocentním vlastníkem společností STAEG, STAEG Stavby, STAEG Development, STAEG Slovakia, BRYVECASTA, ARENA Vyškov, GAMA Facility a GELST. Ve společnosti KOM Support držel STABIN podíl 33 procent.

V roce 2019 společnost STABIN vykázala výsledek hospodaření po zdanění ve výši 31, 385 milionů korun po zdanění, v roce 2018 pak 62, 880 milionů.

V Hlídači smluv lze nalézt několik kontraktů mezi STAEG Stavby a ministerstvem obrany. V celkové hodnotě 411 milionů korun.

Jan Hrbáček

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter