Ústí má další problém – ÚOHS zakázal její dopravní firmě nakoupit autobusy

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal dne 15. 4. 2019 dvě prvostupňová rozhodnutí, jimiž uložil Dopravní společnosti Ústeckého kraje zákaz plnění rámcových dohod na dodávky autobusů o délce 10,5 m a 12 m. Rozhodnutí nejsou pravomocná a je možno proti nim podat rozklad k předsedovi ÚOHS.

Rámcové dohody uzavřel zadavatel se společnostmi Scania (autobusy 12 m) a Zliner (autobusy 10,5 m) v jednacích řízeních bez uveřejnění. Úřad ve správních řízeních zahájených na základě návrhů dodavatele SOR Libchavy spol. s r. o. dospěl k závěru, že zadavatel využil jednacího řízení bez uveřejnění v rozporu se zákonem, resp. že rámcové dohody byly uzavřeny v rozporu se zákonem bez předchozího oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo předběžného oznámení, ačkoli byl zadavatel povinen toto oznámení nebo předběžné oznámení uveřejnit.

Jednací řízení bez uveřejnění lze použít mimo jiné v případě, kdy v předchozím otevřeném řízení zadavatel neobdrží žádné nabídky a podstatně nezmění zadávací podmínky oproti předchozímu zadávacímu řízení. Tato podmínka sice byla v daném případě formálně naplněna, nicméně Úřad současně dovodil, že neobdržení nabídek v předchozím otevřeném řízení si zadavatel způsobil svým postupem, když stanovil zadávací podmínky v tomto otevřeném řízení diskriminačním způsobem, což je z hlediska ustálené rozhodovací praxe nepřípustné. Požadavky zadavatele na minimální délku autobusu 10,5 m, minimální šířku dveří autobusů 800 mm, minimální objem palivových nádrží 250, resp. 300 l a minimální kapacitu akumulátorových baterií 225 Ah vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže a znemožnily podat nabídku například právě navrhovateli.

Úřad do nabytí právní moci těchto rozhodnutí pozastavil dalších pět správních řízení, která jsou vedena ve věci dílčích smluv uzavřených na základě rámcových dohod.

-red-