Třetí přezkum štítu EU-USA na ochranu soukromí vyzdvihuje dosažený pokrok a představuje kroky k dalšímu zlepšení

Dohodu o sdílení dat čeká revize. Nervozita roste.

Evropská komise dnes zveřejnila zprávu o třetím výročním přezkumu fungování štítu EU-USA na ochranu soukromí. Zpráva potvrzuje, že Spojené státy americké nadále zajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů, které jsou v rámci štítu na ochranu soukromí předávány z EU společnostem v USA.

Od druhého ročního přezkumu se fungování ochrany soukromí ve vazbách EU-USA v řadě ohledů zlepšilo. Byly také obsazeny klíčové orgány dohledu a nápravy, jako je ombudsman ve věcech štítu na ochranu soukromí. Konstatují výsledky již třetího přezkumu provedného EU.

24Jelikož se štít používá již třetím rokem, zaměřil se přezkum na poznatky získané při jeho praktickém provádění a každodenním fungování. V současné době se tohoto rámce na ochranu údajů mezi EU a USA účastní přibližně 5 000 společností.

Komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra Jourová k tomu uvedla: „Štít na ochranu soukromí je úspěšný – účastní se jej kolem 5 000 společností. Každoroční přezkum představuje důležitou kontrolu jeho fungování. Budeme nadále vést s našimi americkými protějšky dialog v rámci digitální diplomacie s cílem štít posílit, a to i pokud jde o dohled a vymáhání práva. V dlouhodobějším horizontu chceme také zintenzivnit sbližování našich systémů.“

  • Podle Komise zajišťují Američané systematičtější dohled nad fungováním štítu
  • Zlepšili také vymáhání zásad
  • Komise ve své zprávě doporučila zkrátit registraci firem do systému
  • Doporučuje také lépe kontrolovat skutečné účastníky štítu
  • Štít EU-USA na ochranu soukromí je právní rámec pro dohled nad osobními údaji Evropanů
  • Funguje od srpna 2016 a účastní se jej kolem 5000 společností
  • Komise na fungování štítu dohlíží a každoročně svá zjištění zveřejňuje

Jako zlepšení třetí přezkum uvádí skutečnost, že Ministerstvo obchodu USA zajišťuje nezbytný dohled systematičtějším způsobem – například každý měsíc u vzorku společností kontroluje dodržování zásad štítu na ochranu soukromí.

Zlepšilo se vymáhání zásad – Federální obchodní komise přijala v souvislosti se štítem v sedmi případech donucovací opatření. Stále více občanů EU využívá svých práv v rámci štítu a příslušné nápravné mechanismy fungují řádně.

Kromě jmenování stálého ombudsmana byla obsazena dvě poslední volná místa ve Výboru pro dohled nad ochranou soukromí a občanských svobod, díky čemuž výbor poprvé od roku 2016 pracuje v plném složení.

Komise však doporučuje určitá konkrétní opatření, jež by lépe zajistila účinné fungování štítu v praxi. Patří mezi ně zkrácení postupů certifikace či opětovné certifikace společností, které se chtějí štítu účastnit, rozšíření kontrol dodržování zásad, a to i pokud jde o nepravdivá tvrzení o účasti v tomto rámci, a vypracování dalších pokynů pro společnosti ohledně údajů o lidských zdrojích. Komise rovněž očekává, že Federální obchodní komise bude intenzivněji prošetřovat dodržování základních požadavků štítu na ochranu soukromí a poskytne Komisi a úřadům EU pro ochranu údajů informace o probíhajících šetřeních.

Souvislosti

Štít EU-USA na ochranu soukromí byl přijat 12. července 2016 a rámec štítu na ochranu soukromí začal fungovat 1. srpna 2016. Štít chrání základní práva všech osob v EU, jejichž osobní údaje jsou předávány certifikovaným společnostem ve Spojených státech ke komerčním účelům, a vyjasňuje právní prostředí, v němž se pohybují podniky, které s toky údajů mezi EU a USA pracují.

Komise se zavázala tento režim každoročně přezkoumat a posoudit, zda i nadále zajišťuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. První každoroční přezkum proběhl v září 2017, druhý pak v říjnu 2018.

Dne 12. září 2019 generální ředitelka pro spravedlnost a spotřebitele Tiina Astola zahájila diskuse s ministrem obchodu USA Wilburem Rossem o (prohlášení o) třetím přezkumu štítu EU-USA na ochranu soukromí. Zjištění obsažená v této zprávě vycházejí z jednání se zástupci všech útvarů vlády USA odpovědných za provoz štítu na ochranu soukromí, včetně Ministerstva obchodu, Federální obchodní komise, Úřadu ředitele národních zpravodajských služeb a Ministerstva spravedlnosti, která proběhla ve Washingtonu v září 2019, jakož i z informací získaných od široké škály zúčastněných stran, včetně zpětné vazby od společností a nevládních organizací v oblasti ochrany soukromí. Přezkumu se zúčastnili i zástupci nezávislých orgánů EU pro ochranu osobních údajů. V současné době probíhá u Soudního dvora Evropské unie řízení týkající se předávání údajů mezi EU a USA, což může mít rovněž dopad na štít na ochranu soukromí. V červenci 2019 se konalo slyšení ve věci C-311/18 (Schrems II). Jakmile vydá Soudní dvůr rozsudek, Komise posoudí jeho důsledky pro štít na ochranu soukromí.

-red-