Neděle, 17. října, 2021

To bude bolet. ŘSD bude soutěžit obchvat Pardubic nejméně rok. Muselo podstatně změnit zadávací podmínky

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

S další nepříjemnou novinkou se musí vyrovnat v souvislosti s připravovaným severovýchodním obchvatem města obyvatelé Pardubic. Probíhající zadávací řízení potkal další odklad lhůty pro podání nabídek. Nové prodloužení o celou lhůtu posouvá termín otevírání nabídek až na 15. ledna 2022. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se tak podaří „oslavit“ roční výročí od vyhlášení zadávacího řízení. Původní zadávací podmínky byly uveřejněny již 14. ledna 2021.

O veřejné zakázce I/36 Pardubice, Trnová – Fáblovka – Dubina a jejím neutěšeném vývoji jsme již informovali zde a zde. Po mnoha dílčích odkladech způsobených chybami, nejasnostmi a změnami zadávací dokumentace přichází nyní změna, která posílá celé zadávací řízení časově vlastně na začátek.

Ministerstvo dopravy upravilo Yellow Book

Důvodem je nová verze vzorových smluvních podmínek FIDIC. Novou podobu tzv. Yellow Book schválilo Ministerstvo dopravy a nepřímo donutilo ŘSD k takové změně zadávacích podmínek, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení. V takovém případě zákon o zadávání veřejných zakázek dává zadavateli jedinou možnost. Tou je prodloužení lhůty pro podání nabídek o celou svou původní délku.

Závazné podmínky

FIDIC je celosvětově uznávanou mezinárodní organizací, která sdružuje národní asociace konzultačních inženýrů. Asi nejznámějším plodem její činnosti jsou barevně odlišené vzorové smluvní podmínky. Zřejmě nejfrekventovanější je Red Book, která vymezuje podmínky v případě staveb s projektovou dokumentací zpracovanou objednatelem. Yellow Book přenáší zpracování projektové dokumentace a odpovědnost za ni na zhotovitele stavby. Ještě větší odpovědnost na dodavatele klade Silver Book. Naproti tomu Green Book se svou filozofií blíží Red Book, ale na rozdíl od ní stanovuje pouze základní rámec smluvních podmínek. Své využití nachází zejména v zakázkách nižších hodnot a je poměrně častým nástrojem využívaným ŘSD.

Nejdůležitější změny

Ministerstvo dopravy rozšířilo Yellow Book o podkapitolu Sociální odpovědnost. Ta ukládá dodavatelům dodržovat shodné smluvní pokuty se svými podzhotoviteli jako mají oni sami ve smlouvě, platit faktury podzhotovitelům nejpozději do 30 dnů od jejich vystavení a zajistit odbornou praxi studentům, realizovat školní exkurze a zaměstnávat osoby znevýhodněné na trhu práce. Tato úprava je evidentní reakcí na novelu § 6 zákona o zadávání veřejných zakázek účinnou ovšem již od počátku letošního roku. Změnou prošly i kapitoly týkající se projektování, smluvní ceny a ocenění díla v případě odstoupení od smlouvy. Zhotoviteli na druhou stranu nově umožňuje odstoupení od smlouvy v případě, že nedojde k zahájení prací do osmnácti měsíců od základního data.

Obava z cenového růstu

Kromě těchto změn prošla úpravou také část konkrétních požadavků objednatele. Zejména přibyla část upravující předčasné užívání díla. Zadavatel si zřejmě v reakci na turbulentní cenový vývoj ve stavebnictví vymezil možnost valorizace ceny díla. Tuto změnu stanovil jako vyhrazenou změnu závazku (opci) a vyhnul se tak nutnosti započítání této cenové změny do zákonem povolených změn závazku. Vytvořil si tak mnohem širší manévrovací prostor pro případné cenové výkyvy. V neposlední řadě došlo k zpřísnění podmínek pro změnu osob splňujících kvalifikaci v průběhu stavby a zpřesnění a zpřísnění podmínek přepravy asfaltových směsí.

ŘSD muselo přistoupit ke změně zadávacích podmínek pod tlakem měnící se situace na stavebním trhu. Tento krok jde však rovněž na vrub neschopnosti specifikovat včas přesné, jasné a srozumitelné zadávací podmínky.

Tomáš Rovný

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter