SZIF v příštím roce utratí za ICT téměř 800 milionů!

Státní zemědělský a intervenční fond utratí v roce 2016 téměř 800 milionů za ICT. Vyrovná se tak výdajům na projekty jako IZIP nebo Open Card.

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), který spadá pod ministerstvo zemědělství, plánuje utratit jen v příštím roce astronomických 791 milionů korun za informační a komunikační technologie. Vyplývá to z návrhu rozpočtu, který byl rozeslán do připomínkového řízení. SZIF je státní instituce, která zprostředkovává finanční podporu z Evropské unie a národních zdrojů zemědělcům.

Podle návrhu rozpočtu na příští rok chce na neinvestiční výdaje ICT (informačních a komunikačních technologií) vydat přes půl miliardy korun (přesně 517,1  milionů) a na investiční nákupy 274,2 milionů korun. V jedné z letošních položek rozpočtu SZIF, zpracování dat a služeb souvisejících s informačními a komunikačními technologiemi, přitom utratí do konce roku 438 milionů korun. Položek, souvisejících s ICT je ale v rozpočtu SZIF na rok 2015 více. Miliardy utracené na SZIF však rozhodně nejsou konečnými výdaji na ICT v celém resortu ministerstva zemědělství. Vlastní výdaje na ICT má samotné ministerstvo zemědělství a řada jeho podřízených organizací a podniků.  Jen namátkou můžeme jmenovat Lesy České republiky, státní podnik Budvar, Povodí Labe, různé potravinářské a veterinární dohledové úřady a další. Skutečné celkové roční výdaje resortu zemědělství na ICT tak budou výrazně vyšší. Jen samotné výdaje SZIF se ale mohou svou finanční výší a délkou plateb směle měřit s projekty Open Card nebo IZIP.

Z návrhu rozpočtu citujeme:

Při sestavování návrhu rozpočtu v oblasti informačních a komunikačních technologií byl zohledněn celkový stav informačního systému SZIF a výhled rozvoje v dalším období.

Rozpočet položky 5042 Odměny za užití počítačových programů tvoří výdaje vycházející ze stávajících platných smluv, které stanovují odměny za užití počítačových programů mimo standardních maintenance licencí. Jedná se zejména o specializované právní programy využívané celým SZIF, katalogy stavebních prací a registry obchodních vazeb, které se používají k administraci jednotlivých podpor.

V rámci položky 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek jsou definovány plány obnovy výpočetní techniky se standardní dobou obnovy 3 až 4 roky, což je dáno jednak dobou záruky a případných souvisejících servisních nákladů na zajištění provozu a způsobem využití výpočetní techniky. Pro rok 2016 je plánovaná regenerace osobních počítačů a bude nezbytná obměna mobilní výpočetní techniky (notebooky pracovníků, kteří se podílejí na kontrolách v terénu). Zároveň se předpokládá investice do telekomunikačních zařízení, v rámci které by měla proběhnout obměna mobilních telefonů a náhrada současných pevných telefonních přístrojů za nová zařízení. Zbývající prostředky budou použity na obnovu LCD monitorů pro specializovaná pracoviště a na pravidelnou obnovu síťových prvků.

V rozpočtu položky 5139 Nákup materiálu jsou zahrnuty výdaje na ostatní vybavení a příslušenství k výpočetní technice, dále výdaje na tonery a spotřební materiál související s tiskovými úlohami.

Rozpočet na služby telekomunikací a radiokomunikací je dán zejména stavem veřejné zakázky na zajištění provozu Komunikační infrastruktury veřejné správy, kdy stejně jako ostatní orgány státní správy čeká SZIF na dokončení zakázky zajišťované Ministerstvem vnitra ČR a možné výraznější úspory v oblasti pevných datových linek. Rostoucí trend zaznamenaly telefonní služby u využití datových služeb v mobilních zařízeních a počtu mobilních SIM karet. Tato položka nadále nezahrnuje služby spojené s provozem infrastruktury SAP, ty jsou nově čerpány z rozpočtové položky 5168.

V rámci konzultačních a poradenských služeb se předpokládají výdaje související s přípravou zadávacích řízení a zajištěním informačního systému pro naplnění podmínek akreditace SZIF jako Platební agentury vyplácející prostředky EU a oblastí týkajících se elektronické komunikace, elektronických podpisů a implementace nových legislativních předpisů v ICT.

V rozpočtu položky 5168 jsou zahrnuty výdaje, které odpovídají zajištění provozu složitých agentových informačních systémů. Významnou část tvoří také prostředky na provoz infrastruktury informačního systému SAP, který je zcela nezbytnou podmínkou pro zabezpečení administrace Společné zemědělské politiky, Společné rybářské politiky a výplat jednotlivých dotačních titulů financovaných zejména z prostředků EU.

Částka na opravy a udržování ICT je stanovena na základě predikce tisku spojeného s administrací Společné zemědělské politiky (předtisky pro žadatele, kontrolní protokoly atd.) a jedná se především o servisní náklady na zajištění provozu multifunkčních zařízení.

Položka 5172 Programové vybavení do 60 tis. Kč zahrnuje výdaje na obnovu a udržování licencí, zejména k produktům Microsoft.

V rámci položky 6111 Programové vybavení budou vynaloženy finanční prostředky na technické zhodnocení informačního systému SZIF vzhledem k jeho rozsáhlým změnám. Tyto změny je nezbytné aplikovat a implementovat v průběhu každého kalendářního roku a bezprostředně souvisí se změnami legislativy a přípravou informačního systému SZIF na administraci Společné zemědělské politiky a Společné rybářské politiky. Zbývající objem prostředků je alokován na výdaje spojené se zajištěním podpůrných agend, zejména obnovu serverových licencí. V rámci těchto prostředků také SZIF předpokládá tvorbu dalších specifických aplikací a informačních systémů, které jsou nezbytné pro vlastní výkon činností SZIF i zajištění jeho operativních potřeb. Jedná se především o tvorbu webových aplikací a pořízení systémů pro výměnu většího objemu dat.

V roce 2016 bude provedena obměna multifunkčních zařízení dle plánu obnovy (položka 6122 Stroje, přístroje a zařízení) a obnova infrastruktury informačního sytému SZIF nesouvisející s provozem informačního systému SAP (položka 6125 Výpočetní technika). Tato obnova souvisí jak s implementací Zákona o kybernetické bezpečnosti, tak s nárůstem spravovaných systémů a agend. Dále budou vynaloženy finanční prostředky na zajištění infrastruktury pro provoz Geografického informačního systému.

Zdroj: Návrh rozpočtu SZIF

-usi-