Úterý, 30. listopadu, 2021

Společnost si půjčovala peníze, ty pak půjčovala dál. Od ČNB dostala vysokou pokutu

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Brněnská společnost PARTAPP Corp. dostala v létě vysokou pokutu od České národní banky. Společnost si půjčovala peníze, které pak půjčovala dále. Za přestupek jí centrální banka vyměřila pokutu 3 miliony korun. „Společnost nikdy nenabízela žádnou službu veřejnosti,“ tvrdí ovšem bývalý jednatel. Česká národní banka v minulosti řešila už dva podobné případy.

Ekonomický deník zjistil, že Česká národní banka (ČNB) uložila společnosti PARTAPP Corp. z Brna pokutu 3 miliony korun za porušení zákazu přijímat vklady od veřejnosti podle zákona o bankách, kterým se tato společnost dopustila přestupku. Informace potvrdila mluvčí Petra Vodstrčilová.

„Společnost PARTAPP uzavírala s fyzickými a právnickými osobami smlouvy o zápůjčce peněz nebo obdobné smlouvy, na základě kterých přijímala peněžní prostředky od veřejnosti, a zároveň část takto získaných peněžních prostředků poskytovala na základě rámcových smluv o zápůjčkách nebo obdobných smluv třetím osobám,“ popsala jednání společnosti Petra Vodstrčilová.

Podle ČNB se tak dělo po dobu více než čtyř let, od 14. prosince 2015 do 1. února, 2020 během kterých společnost PARTAPP od více než sta osob (96 fyzických osob a 7 právnických osob) prostřednictvím více než 930 smluv získala na vkladech celkově více než 155 milionů korun, 1 000 000 EUR a 500 000 USD a čtyřem třetím osobám poskytla zápůjčky (úvěry) v souhrnné výši více než 82 000 000 korun.

„Společnost PARTAPP však v době předmětného jednání nedisponovala oprávněním vykonávat činnost podle zákona o bankách (tj. přijímat vklady a poskytovat úvěry), ani žádným jiným oprávněním k činnosti na finančním trhu uděleným ze strany České národní banky, a nebyla tak oprávněna na území České republiky poskytovat žádné služby v oblasti finančního trhu, které podléhají povolení či registraci ze strany České národní banky,“ odůvodnila rozhodnutí o pokutě mluvčí ČNB.

Vidíme do projektů

„Naše společnost byla založena na principech partnerské spolupráce s klienty a blízkých vztazích s nimi i obchodními partnery. Bez Vaší důvěry bychom se nedostali do povědomí trhu v takto krátkém čase a bez Vašich projektů bychom nemohli dosahovat takto pozitivních hospodářských výsledků. Podstatou naší práce je vyhledávání nových investičních příležitostí a participace na projektech, do kterých dobře vidíme a rozumíme jejich základům a potenciálu,“ tvrdí na webových stránkách společnosti PARTAPP její bývalý CEO Marek Lubina.

Lubina ale už od ledna letošního roku ve statutárních orgánech společnosti nefiguruje. Jejími společníky jsou nově Viktor Jagoš z Lipova a Lukáš Danč z Brna, Jagoš je zároveň jejím jednatelem. Z časového průběhu je zřejmé, že problematické operace probíhaly za éry Marka Lubiny.

Ekonomický deník proto poslal společnosti několik otázek. Ozval se překvapivě dnes už bývalý jednatel Marek Lubina.

„Společnost dle mých informací pokutu ještě nezaplatila. Nyní je záležitost předmětem dalšího jednání s Celním úřadem,“ začal svoje odpovědi Marek Lubina.

„S uloženou pokutou nesouhlasíme. Dle tvrzení ČNB měla společnost přijímat vklady od veřejnosti a být tzv. černou bankou. Údajný přestupek je závislý na dvou neurčitých pojmech, a to ´vklad´ a ´veřejnost´,“ pokračuje Lubina. 

Podle něj nelze považovat za neoprávněný výkon bankovní činnosti každé přijímání peněz, které není vkladem. Stejně tak nemůže být podle něj přestupkem přijímání vkladů od úzkého okruhu osob, při zachování „soukromého rázu“.

„Ani s jedním se ČNB uspokojivě nevypořádala. Vkladem je podle zákona jakýkoliv závazek k výplatě peněz, typicky např. bankovní účet. Prostředky z účtu si ale v bance může každý vybrat kdykoliv se mu zlíbí. Společnost ale uzavírala smlouvy o zápůjčce do vlastního podnikání na předem stanovenou dobu a za předem stanovený úrok. Zpravidla nebylo možné smluvní vztah ukončit dříve. Takové prostředky spolu s prostředky vlastními pak zapůjčovala ověřeným podnikatelským subjektům – opět za pevný úrok a na předem stanovenou dobu. Z rozdílu mezi těmito dvěma finančními operacemi pak generovala zisk,“ vysvětluje Lubina.

Společnost podle něj nikdy nenabízela žádnou službu veřejnosti. Všichni obchodní partneři byli osobní známí společníků společnosti, jejich rodinní známí, jimi vlastněné obchodní společnosti, s nimiž obchodní spolupráce probíhala dlouhodobě i v jiných projektech.

„Stanovisko, které si vydala sama ČNB, nerespektuje předchozí rozhodovací praxi Nejvyššího správního soudu, která ukládá zkoumat konkrétní vztahy v každém jednotlivém případě. Společnost dostála všem svým smluvním závazkům, nikomu nevznikla žádná škoda. ČNB při ukládání pokuty tuto skutečnost nijak nezohlednila, naopak uložila pokutu, která je srovnatelná s pokutami ukládanými subjektům, které fungovaly mnohem déle, zacházely s mnohem větším objemem peněz a v mnoha případech způsobily škodu,“ pokračuje ve svém stanovisku Marek Lubina.

A dodává: „Bohužel kvůli procesnímu pochybení nebyl včas podán odpor.“

Případ má v rukou policie

Společnost PARTAPP proti rozhodnutí ČNB nepodala opravný prostředek. To tak nabylo právní moci dne 7. srpna 2021.

„ČNB podala v lednu letošního roku na základě svých zjištění učiněných v rámci řízení se společností PARTAPP v roli oznamovatele trestní oznámení ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů. Toto trestní oznámení bylo adresováno Krajskému ředitelství policie Jihomoravského kraje, SKPV, Odboru hospodářské kriminality – 1. oddělení, Kounicova 24, 611 32 Brno,“ dodala mluvčí ČNB Petra Vodstrčilová.

Přijímání placení nebo exekuční vymáhání pokut uložených Českou národní bankou už do její pravomoci nepatří. To spadá do pravomoci místně příslušného obecného správce daně podle správního řádu, který vykonává správu placení peněžitých plnění v rámci dělené správy, která jsou příjmem státního rozpočtu. Tím je Celní úřad pro hlavní město Prahu.

Rozhodnutí centrální banky je ke stažení zde.

PARTAPP není první

Případ společnosti PARTAPP není první podobný, který centrální banka řešila. V minulosti byly ČNB v řízeních řešeny obdobné případy společnosti RAMFIN Holding a.s. a společnosti Fair Credit International, SE.

Společnost RAMFIN Holding uzavírala smlouvy o zápůjčce, na základě kterých přijímala peněžní prostředky od veřejnosti. Celkově uzavřela 377 smluv o zápůjčce s celkovou hodnotou poskytnutých peněžních prostředků ve výši 66 241 000 korun, zároveň minimálně část takto získaných peněžních prostředků poskytovala třetím osobám na základě smluv o zápůjčce nebo na základě smluv o úvěru. V období od 5. září 2016 do 31. prosince 2017 takto poskytla úvěry nebo zápůjčky v celkové výši 12 914 475 korun. ČNB jí udělila pokutu 1 milion korun.

U společnosti Fair Credit International šlo o vyšší částky.

Faksimile rozhodnutí ČNB. Foto: Jan Hrbáček

Fair Credit International porušila zákaz podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu veřejně nabízet investiční cenné papíry bez uveřejnění prospektu. A také zákaz přijímat vklady od veřejnosti podle o bankách.

Společnosti pak ČNB udělila pokutu 10 milionů korun.

Jan Hrbáček

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter