Čtvrtek, 29. července, 2021

Škoda Auto neuspěla u Nejvyššího správního soudu. Cenová nabídka v zadávacím řízení není obchodním tajemstvím

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Škoda Auto neuspěla ani u Nejvyššího správního soudu s požadavkem na ochranu před nezákonným zásahem antimonopolního úřad. Ten tak obhájil, že mohl nechat společnost Hyundai Motor Czech nahlédnout do správního spisu dvou veřejných zakázek na dodávky osobních automobilů zadávaných Ministerstvem vnitra. Kromě jiných skutečností bylo možné ze správního spisu vyčíst nabídkovou cenu.

Ministerstvo vnitra zadávalo veřejné zakázky na dodávky automobilů pro období let 2018 až 2021. Jedinou nabídku podala právě Škoda Auto. Zadávací podmínky však napadla společnost Hyundai Motor Czech a jako účastník správního řízení získala možnost nahlížet do správního spisu. Podle Škody Auto se však nejednalo o podklady pro vydání rozhodnutí a jejich zpřístupněním ÚOHS umožnil odhalení obchodního tajemství.

Krajský soud v Brně se ve svém rozsudku přiklonil k postupu zvolenému ÚOHS. Informace o nabídkové ceně podle něj nesplňuje všechny definiční znaky obchodního tajemství (konkurenční významnost, určitelnost, ocenitelnost, běžná nedostupnost v příslušných obchodních kruzích, souvislost s obchodním závodem a zajišťování utajení).

„Podá-li uchazeč o veřejnou zakázku v rámci zadávacího řízení zadavateli svou nabídku, z povahy věci obsahující také údaj o nabídkové ceně, nelze toto jeho jednání považovat za směřující k „zajišťování utajení“, shrnul svůj názor krajský soud. Krajský soud nepřisvědčil ani obavě Škody Auto z porušení hospodářské soutěže ve vztahu k dalšímu zadávacímu řízení, když probíhající zadávací řízení bylo zrušeno. Vina za zrušení zůstala na straně Ministerstva vnitra, které je způsobilo chybami v zadávacích podmínkách. Ze zrušení tak není možné vinit Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

Podle Škody měla být cena začerněna

V kasační stížnosti Škoda Auto uvedla, že ve správním spisu byla uvedena celková nabídková cena, ale z ní lze lehce při znalosti zadávacích podmínek a s cenou uváděnou ve standardním ceníku zjistit nabídkovou cenu za jedno vozidlo. Obstát nemůže podle Škody Auto ani argument, že účastníci zadávacího řízení se dozvědí informace o nabídkové ceně při otevírání nabídek, protože společnost Hyundai Motor Czech nepodáním nabídek neměla právo na informace o cenových nabídkách. ÚOHS mohl tomuto problému předejít začerněním údajů obsahujících cenu. Podle Škody Auto došlo postupem ÚOHS k narušení hospodářské soutěže zvýhodněním jiného soutěžitele tím, že ÚOHS neučinil opatření k ochraně obchodního tajemství.

ÚOHS označil požadavek za Schrödingerovu kočku

ÚOHS ve svém vyjádření uvedl, že odpovědnost za ochranu obchodního tajemství může zajišťovat pouze jeho vlastník. „Vzhledem k tomu, že zajišťování utajení a nezajišťování utajení dané informace jsou dva stavy, které se navzájem vylučují, nemohou existovat zároveň (stejně jako nemůže být tzv. Schrödingerova kočka zároveň živá i mrtvá). Pokud tedy dodavatel předá svou nabídku v rámci zadávacího řízení zadavateli, již nemůže nadále zajistit její utajení, a tato informace tak nemůže splňovat definici obchodního tajemství“, shrnul ÚOHS své stanovisko.

Cenu nelze v zadávacím řízení utajit

Podle Nejvyššího správního soudu (NSS) Škoda Auto neprokazovala naplnění jednotlivých znaků obchodního tajemství. Samotné neoznačení ceny jako obchodního tajemství ještě neznamená nezajištění utajení. Zasláním nabídkové ceny zadavateli je však účastník zadávacího řízení srozuměn, že nejpozději v okamžiku otevírání nabídek jsou s cenovou nabídkou seznámeni všichni, jimž zákon umožňuje účastnit se otevírání. I v případě podání elektronických nabídek je cenová nabídka součástí oznámení o výběru dodavatele a tím je oznámena ostatním účastníkům. Škoda Auto rozhodně nemohla předpokládat, že předloží  nabídku jako jediná. Nedošlo tak k naplnění znaku zajišťování utajení.

Znalost neznamená výhodu v jiném zadávacím řízení

NSS navíc dovodil, že nemohlo dojít ani k naplnění běžné nedostupnosti v obchodních kruzích. Nabídková cena se stává právně dostupnou na základě zákona o zadávání veřejných zakázek. Navíc Škoda Auto sama přiznala, že pomocí znalosti zadávacích podmínek a standardního ceníku lze za pomoci jednoduchých výpočtů dospět k ceně za jednotlivé vozidlo. Takovou cenu však nelze považovat za tolik neznámou skutečnost, aby její znalost představovala konkurenční výhodu. NSS nesouhlasil ani s konstrukcí, podle níž byla Škoda Auto znevýhodněna v budoucím zadávacím řízení z důvodu znalosti její cenové nabídky ze strany konkurence. Znalost cenové nabídky není podle NSS nic nežádoucího. V následujícím zadávacím řízení mohla hrát jak roli odrazující, tak i vybízející. Rozšíření cenové nabídky Škody Auto do obchodních kruhů nebylo ničím víc než logickým důsledkem její účasti v předmětných zadávacích řízeních.

Tomáš Rovný

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter