Neděle, 28. listopadu, 2021

Ředitelství silnic a dálnic se komplikuje zahájení severovýchodního obchvatu Pardubic

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Že se Ředitelství silnic a dálnic nedaří dodržovat termíny naplánovaných zadávacích řízení Ekonomický deník psal už zde a zde. Pro obyvatele Přerovska a Pardubicka to však znamená, že slibované termíny dokončení obou klíčových staveb se posouvají kamsi do nedohledna.

Poněkud ve stínu masivní časové ztráty, kterou nabírá toužebně vyhlížený obchvat Přerova, se neprávem ocitl severovýchodní obchvat Pardubic. V Přerově už je jasné, že plánované listopadové zahájení stavby je posunem lhůty pro podání nabídek na 25. října logicky naprosto passé. Pardubicím se zahájení prací do konce letošního roku nezadržitelně vzdaluje.

Původní termín uplynul

Podívejme se dnes blíže na na veřejnou zakázku „I/36 Pardubice, Trnová – Fáblovka – Dubina“, jak zní její oficiální název.

Zadávací řízení bylo zahájeno 14. ledna 2021 a předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1 467 379820 korun bez DPH. Veřejná zakázka je navíc komplikována skutečností, že se nejedná pouze o klasickou stavební zakázku, ale součástí plnění jsou rovněž projekční práce (tzv. Design&Build). Původní termín pro podání nabídek již uplynul 11. května.

Již v prvním vysvětlení zadávacích podmínek však muselo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) upravovat nejasnosti a chyby spočívající v nepřesné formulaci a nesprávném formátu zadávací dokumentace. Výsledkem bylo prodloužení lhůty o více než tři týdny.

Navíc kuriózně tato lhůta nově připadla na sobotu(!). Další dotazy a doplnění zadavatele kombinovaly dva druhy nejasností.

Prvním byly nedostatky a nepřesnosti v zadávací dokumentaci. Šlo o odkazy na neexistující ustanovení, nepřiložené části zadávacích podmínek, úpravy kvalifikačních podmínek, úpravy a přesuny textu, opravy textu nebo doplnění cenových položek Cetinu.

Hodnotící kritéria jako tikající bomba

Uvedené nejasnosti můžeme označit v průběhu veřejné zakázky za běžné a svou roli v nich hraje i jiný pohled budoucích dodavatelů na průběh plnění. V zadávacích podmínkách však i s ohledem na systém Design&Build tiká možná časovaná bomba v podobě nejasně vymezených hodnotících kritérií.

Právě dotazy tímto směrem totiž tvoří onu druhou část  vysvětlovaných nejasností. Hodnotící kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob, které se budou podílet na realizaci veřejné zakázky“, „Připravenost dodavatele na realizaci stavebních prací (rozdělené dále na Optimalizaci načasování prací v rámci harmonogramu výstavby, Podmínky správních rozhodnutí a Přístup k základním hmotám určeným pro realizaci stavby)“ a „Technologie a vybavení (spočívající v požadavku na přítomnost laboratoře v obalovně asfaltových směsí a použití automobilů s termo-korbami pro přepravu asfaltových směsí na delší vzdálenosti) tvoří sice jen 15 procent celkového hodnocení. Jejich potenciál zkomplikovat celé zadávací řízení je však podstatně větší.

Již nyní jeden z tazatelů zpochybňuje například nastavení nízké sankce za případné nedodržení čestných prohlášení o umístění laboratoře a používání automobilů s termo-korbami.

Reakce ŘSD na tuto výtku spočívala v poněkud chabém přesvědčení, že „(…) o takto významnou zakázku nad to zadávanou na základě smluvních podmínek FIDIC YELLOW BOOK se budou ucházet pouze vysoce kvalifikovaní dodavatelé, jejich zájmem bude tento unikátní projekt zrealizovat v souladu se smlouvou, (…)“.

Další z dotazů již dopředu zpochybňuje možnou porovnatelnost nabídek na základě vymezeného nastavení hodnotících kritérií. V tomto směru se ŘSD pokusilo trpělivým a vyčerpávajícím způsobem tazateli jeho pochybnosti vyvrátit. Konkrétními citacemi zadávací dokumentace odmítá i tazatelovy pochybnosti o tom „co“ a „jak“ má být hodnoceno a „co bude hodnoceno nejlépe“. Jak tyto odpovědi uspokojí tazatele je však samozřejmě ve hvězdách.

Posun o 4 měsíce. Minimálně

ŘSD bylo prozatím nuceno vypravit deset vysvětlení, změn nebo doplnění zadávací dokumentace čítající celkem 38 vysvětlujících bodů. Dosavadní lhůta pro podání nabídek se tak jen dosud prodloužila o více než čtyři měsíce.

V tuto chvíli je termín pro podání nabídek nastaven na 17. září. O tom, že se jedná o termín konečný se však dá vzhledem k dosavadnímu průběhu zadávacího řízení úspěšně pochybovat.

Tomáš Rovný

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter