Rafaj zrušil prvostupňové rozhodnutí ve věci zakázky na mýtný systém

Mýtné brány na dálnici. zdroj: Ekonomický deník

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj zrušil rozhodnutí ÚOHS, které se týká veřejné zakázky na systém elektronického mýtného. Prvoinstanční rozhodnutí z 9. května letošího roku vrátil k novému projednání. Přezkoumávat se tak znova bude jednání Ministerstva dopravy jako zadavatele zakázky. Předběžné opatření, podle kterého  zadavatel nesmí uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem, zůstává v platnosti.

Po přezkoumání rozhodnutí a na základě doporučení rozkladové komise předseda ÚOHS Petr Rafaj konstatoval, že ačkoliv jednotlivé skutkové závěry prvostupňového rozhodnutí  veřejní zakázky „Systém elektronického mýtného“ jsou správné, právní posouzení celé věci je potřeba dopracovat. Nebyly totiž dostatečně zohledněny některé významné okolnosti případu. Po procesní stránce ale podle jeho slov řízení proběhlo bez vad.

Hlavním důvodem zrušení zadávacího řízení v prvním stupni byla netransparentnost při předávání části zadávací dokumentace na přepisovatelných datových nosičích (tzv. flash disk), jejichž obsah nebyl zajištěn proti případné změně a nebylo možno takové změny obsahu ani zpětně přezkoumat,“ zdůraznil Rafaj. Dodal, že v této věci antimonopolní úřad nezvážil skutečnost, že obsahem sporné části zadávací dokumentace byly informace o stávajícím mýtném systému, jejichž autorem byla společnost Kapsch Telematic Services.

Podstatnou součástí návrhu na přezkoumání jednání zadavatele je totiž tvrzení navrhovatele, že mu byla způsobena újma.  V daném případě ale netransparentnost předání této části zadávací dokumentace rozporoval sám její autor, tedy navrhovatel. Naopak žádný z dalších účastníků zadávacího řízení způsob ani obsah této části dokumentace nezpochybnil. Navíc navrhovatel výslovně ve svém návrhu neuvedl, v čem měla spočívat újma na jeho právech. Otázka poškození firmy Kapsch Telematic Services tak nebyla uspokojivě vyřešena, ačkoliv se jedná o nutnou podmínku řízení před antimonopolním úřadem.

ÚOHS se následně při posuzování netransparentnosti předání části zadávací dokumentace zabýval primárně technickým řešením předání, aniž by dostatečně zvážil skutečnost, že v obsahu této části zadávací dokumentace byly ze strany zadavatele v průběhu zadávacího řízení prokazatelně provedeny změny. Nezabýval se dostatečně ani případným vlivem provedených změn na výběr dodavatele. Ačkoliv závěry ohledně pochybností nad transparentností technického řešení předání části zadávací dokumentace jsou správné, je třeba v úvahách dostatečně posoudit skutečné provedení změn části zadávací dokumentace,“ uvedl Rafaj.

Podmínky byly vymezeny dostatečně

Předseda ÚOHS dále připomněl, že v otázce údajně nedostatečného vymezení zadávacích podmínek, tedy nejasně stanovené kilometráže zpoplatněných úseků pozemních komunikací, rozkladová komise dospěla k závěru, že pro účely koncipování nabídkové ceny byly podmínky vymezeny dostatečně. Všichni dodavatelé tak měli pro stanovení ceny shodná východiska. Podle jeho slov byla zohledněna zejména skutečnost, že zadavatel pro podání nabídek vymezil tzv. modelový příklad, a tak dodavatelům poskytl závazné hodnoty kilometrů, ze kterých museli při vytváření nabídek vycházet. Rafaj ve zmíněném rozhodnutí zároveň odmítl námitky, týkající se údajné podjatosti některých členů rozkladové komise.

Kristián Chalupa