Pátek, 1. července, 2022

Provoz na trati Děčín – Drážďany bude dva roky výrazně omezen. Bude to obrovský problém, varují dopravci a chemici

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Provoz na trati Děčín – Drážďany bude v letošním a příštím roce výrazně omezen. Ad hoc nákladní vlaky již dnes příhraniční trasu prakticky nedostávají, počet pravidelných tras pro nákladní vlaky bude od 26. června výrazně redukován. Aktuálně bohužel neexistuje kapacitně variantní přechod s Německem – možné objízdné trasy jsou přes Cheb (jednokolejný neelektrifikovaný), Rumburk (jednokolejný, neelektrifikovaný, špatné sklonové podmínky). Objízdná trasa přes Polsko je s ohledem na tranzitní čas a současně letní uzávěru hraničního přechodu Lichkov/Miedzylesie problematická.

Na problém na trati Děčín – Drážďany upozornily ve společném prohlášení Svaz chemického průmyslu ČR a Sdružení železničních nákladních dopravců České republiky (ŽESNAD).

Obě sdružení vydaly k opatřením, které souvisejí s plánovanými výlukami na trase Děčín – Drážďany v letech 2022 a 2023, společné stanovisko.

„Od 6. března 2022 do 11. června probíhá na německé straně Bad Schandau – Königstein výluka s jednokolejným provozem doplňovaná v několika dnech týdne o čtyřhodinové noční úplné zastavení provozu. Od 26. 6. 2022 bude až do příštího roku nepřetržitá výluka mezi Prostředním Žlebem a Bad Schandau s jednokolejným provozem doplňovaným každé pondělí v denní době 8,50 – 16,40 úplným zastavením provozu. Současně s tím od začátku března začala výluka SŽ Děčín Východ – Prostřední Žleb, která významně omezila celkovou kapacitu uzlu Děčín. Propustnost tratě Děčín – Drážďany v roce 2022 a 2023 se díky těmto výlukám na trati rapidně snížila a ještě dále sníží,“ upozorňuje zpráva obou sdružení.

Ad hoc nákladní vlaky již dnes příhraniční trasu prakticky nedostávají, počet pravidelných tras pro nákladní vlaky bude od 26. 6. výrazně redukován.

„Zásadní je, že neexistuje kapacitně variantní přechod s Německem – možné objízdné trasy jsou via Cheb (jednokolejný neelektrifikovaný), Rumburk (jednokolejný, neelektrifikovaný, špatné sklonové podmínky),“ akcentuje zpráva.

Jiný přechod pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses – pozn. red) – RID zboží – není možný.

Objízdná trasa přes Polsko je s ohledem na tranzitní čas a současně letní uzávěru hraničního přechodu Lichkov/Miedzylesie problematická.

„Velká část přepravy zboží je plánovaná ve vlacích režimu ad hoc a tady je situace skoro neřešitelná! U stávajících platných i nově uzavíraných obchodních smluv je nutno zvolit výrazně ekonomicky nákladnější náhradní přepravní řešení, které zejména pro chemické komodity může způsobit až nekonkurenceschopnost/neprodejnost českého zboží. Vzniklé přepravní vícenáklady nelze totiž ve většině případů promítnout do ceny zboží,“ upozorňují sdružení.

Navrhovaná řešení

Obě sdružení proto navrhují několik možných řešení.

„Krátkodobá (neprodleně): jelikož neexistují plnohodnotné objízdné železniční trasy z hlediska technologie přepravy a její ekonomiky navrhujeme přiměřenou míru redukce osobní železniční přepravy ve prospěch nákladní (převod osobní regionální železniční dopravy na autobusovou/lodní a do dálkových vlaků). Náhrada osobní železniční přepravy autobusovou již byla úspěšně realizována po přívalových deštích, kdy byl úplně zastavený železniční provoz na koridorové trati. Podpora státu při využití stávajících, méně výhodných hraničních přechodů (zejména Cheb) spočívající v zajištění trakce (dieselová lokomotiva na přetahy Hof – Cheb) a dostatečné propustnosti (v případě nutnosti také redukce osobní dopravy a její nahrazení autobusovou, např. při úplném zastavení provozu na hr. přechodu Děčín/Bad Schandau),“ stojí ve stanovisku.

Další řešení je podle prohlášení pak střední a dlouhodobé.

„Konkrétní řešení problému Děčín – modernizace alternativních přechodů, splavnost Labe s konkrétními navrhovanými daty. Urychlené budování nových kapacit (staveb) pro železniční nákladní dopravu, například zahájit s německou stranou jednání o elektrifikaci tratě mezi Chebem a Hofem. Výstavba druhého elektrifikovaného přechodu s dostatečnou kapacitou do Německa. Výstavba vysokorychlostní tratě Praha- Drážďany za předpokladu, že skutečně dojde k přesunu velké části osobní železniční přepravy na tuto trať. Zlepšení nautických podmínek na Labi vybudováním plavebního stupně Děčín.

Naplánované uzávěry totiž výrazně ohrozí vývoz a dovoz základních chemických komodit, polotovarů i hotových výrobků z/do severozápadní Evropy (resp. zámoří) z/do České republiky, a to i při využití kapacity ostatních hraničních přechodů.

Omezení prodlouží dodací termíny, ale vytvoří prostor i totální nespolehlivost dopravy a tím může ohrozit krátkodobé plánování výrobních kapacit dodavatelů a odběratelů.

„Převážná většina dodávek chemikálií je realizována v systému dodání ´just in time´, vyžadující přesnost termínového dodání všech komponentů v řádu dní i hodin, pod sankcemi za jejich nedodržení (včetně nákladů na omezení nebo zastavení výrobního procesu). Dodavatelské i odběratelské podniky v celé EU nemají naddimenzované skladovací kapacity, většinou jedno druhově specializované. Jejich zvětšení vzhledem k přísným předpisům včetně ekologických je buď nemožné (lokální podmínky), nebo je vázáno na dlouhodobý schvalovací proces s nejistým výsledkem,“ konstatuje se v prohlášení.

Prodloužení náhradních dopravních tras přináší vícenáklady, které nelze kompenzovat cenovým navýšením. U chemikálií, kdy přepravní náklady činí 8 – 15 procent ceny, může způsobit každé navýšení těchto nákladů nekonkurenceschopnost výrobku na trhu a v delším časovém horizontu i zastavení produkce se všemi důsledky včetně regionální zaměstnanosti.

„Krátkodobý přechod na jiný přepravní mód je nerealizovatelný. Chemické komodity, zejména nebezpečné, vyžadují většinou speciální přepravní obaly a dopravní prostředky (vagony, silniční návěsy), jejich kapacita je dlouhodobě plánována, bez kapacitních rezerv dopravců i chemických podniků. Rozhodnutí o technologickém zajištění přechodu včetně výroby (cca cyklus výroby 1 rok) silniční techniky je nevratným procesem v dlouhodobém časovém horizontu. Tento proces jde ve svém důsledku proti přepravní politice ČR i EU, včetně snižování emisí CO2,“ varuje dále zpráva.

U hromadných produktů typu pohonných hmot, které mají dnes strategický význam, nemůže silniční přeprava železniční nahradit vůbec.

„Krátkodobý ad hoc přechod na říční přepravu via Labe je v důsledku kapacitních i nautických podmínek prakticky marginální a není v současné době rejdaři a speditéry systémově nabízen. Proces náhrady kapacity silniční dopravou v důsledku přivádí přepravy nebezpečných věcí na silnici se všemi s tím problémy (včetně bezpečnostních), a to nejenom v ČR, ale i v konečných a tranzitních zemích EU. Některé RIDkové zboží není možno po silnici vůbec přepravovat,“ varují Svaz chemického průmyslu ČR a Sdružení železničních nákladních dopravců.

(ede)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter