Sobota, 27. listopadu, 2021

Přechod na jiné způsoby dopravy? Pomoci má urychlené zavádění ERTMS. Musí být dostatečně zafinancováno, upozorňují železniční dopravci

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Evropský systém řízení železničního provozu (ERTMS) nabízí nezbytné podmínky pro nepřerušované, bezpečné, efektivní a rychlé železniční služby. Zejména vytvoření vysokorychlostní železniční sítě jako součásti transevropské dopravní sítě (TEN-T) jsou atraktivní alternativou k více znečišťujícím způsobům dopravy. Společenství evropských železničních a infrastrukturních společností (CER) říká, že zavádění systému musí být dostatečně finančně podporováno. Zapotřebí je také silné a centralizované řízení na úrovni Evropské unie, které zajistí i národní prováděcí plány či samotný přechod na tento systém. 

CER nyní zveřejnilo své nejnovější dokumenty k této problematice: „Posílení zavádění systému ERTMS“ a „Revize nařízení TEN-T 1315/2013“, které zdůrazňují klíčové otázky, má-li železnice stát se ekologickým způsobem dopravy.

Více lidí i zboží na železnici

Stanovisko CER k této problematice uvádí, že zavádění systému musí být podporováno dostatečnými finančními prostředky. Díky značným investicím do širokého nasazení systému je ERTMS prostředkem pro další digitalizaci železnice, která přinese lepší a nové obchodní příležitosti. To je nezbytné pro přilákání většího množství osobní i nákladní dopravy na železnici a pro snížení emisí z dopravy.

Aby bylo možné dosáhnout cílům Zelené dohody pro Evropu (Green Deal), je stejně důležitá i včasná revize nařízení o TEN-T. To musí podle železničních dopravců podporovat alternativy šetrné ke klimatu, jako je právě železnice. 

„Urychlené zavádění ERTMS je zásadní pro přechod na jiný druh dopravy předpokládaný v Zelené dohodě, a to za předpokladu vhodných možností financování. Stejně tak je důležitá i revize nařízení TEN-T, která musí podporovat alternativy šetrné ke klimatu, má-li být splněn ambiciózní cíl zajistit 90procentní snížení emisí z dopravy do roku 2050,“ uvádí výkonný ředitel CER Alberto Mazzola.

Všude „stošedesátkou“?

Aktuální revizi nařízení TEN-T 1315/2013 společenství vítá a požaduje, aby byla zahrnuta ustanovení ke zlepšení spolupráce mezi řídícími orgány koridorů železniční nákladní dopravy (RFC) a koridorů hlavní sítě (CNCs), a aby tak bylo možné identifikovat investiční priority pracovních plánů CNC způsobem, který zohledňuje potřeby trhu a mezery v železniční infrastruktuře.

Pokud jde o možné zavedení minimální rychlosti osobní dopravy, CER se domnívá, že zavedení minimální rychlosti 160 kilometrů za hodinu pro osobní vlaky nebude vždy proveditelné. Místo toho je třeba nejprve posoudit, zda je tento požadavek na trhu potřeba.

Chybějící infrastruktura

CER upozorňuje i na to, že do současné sítě TEN-T nejsou dostatečně integrovány městské dopravní uzly. Kromě toho chybí infrastruktura pro poslední míle v nákladní a multimodální dopravě, a revize nařízení je proto jedinečnou příležitostí k nápravě současné situace. 

Podle společenství je železniční napojení zejména na přístavy a letiště zásadní jak v Evropě, tak ve třetích zemích. 

Tomáš Rovný

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter