Středa, 10. srpna, 2022

Omezení nahlížení do nahlížení do oznámení veřejných funkcionářů má napravit novela zákona o střetu zájmů

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci se Sdružením místních samospráv České republiky připravily novelu zákona o střetu zájmů a aktuální praxi v provádění přezkumných řízení. Tento legislativní akt navazuje na nález Ústavního soudu, kterým byla zrušena část zákona o střetu zájmů. K tomuto kroku Ústavní soud přistoupil s odůvodněním, že předchozí zákonná úprava střetu zájmů představovala nepřípustný zásah do práva na soukromí a práva na informační sebeurčení vybraných veřejných funkcionářů.

Ústavní soud svým nálezem z 11. února, zrušil k 31. prosinci 2020 ustanovení zákona o střetu zájmů, podle kterých měl kdokoliv právo volně nahlížet na oznámení veřejných funkcionářů zveřejněná v Centrálním registru oznámení.

K tomuto kroku Ústavní soud přistoupil s odůvodněním, že tato úprava představovala nepřípustný zásah do práva na soukromí a práva na informační sebeurčení vybraných veřejných funkcionářů.

Podle Ústavního soudu měl být přístup k údajům z oznámení podmíněn žádostí o nahlížení do Centrálního registru oznámení u všech skupin veřejných funkcionářů.

V reakci na vyhlášení nálezu Ústavního soudu připravily ministerstvo spravedlnosti a Sdružení místních samospráv České republiky novelizaci zákona o střetu zájmů. Ta upravuje postupy pro nahlížení do Centrálního registru oznámení v souladu s požadavky vyplývajícími z nálezu.

Novela dále přichází například se zúžením osobní působnosti zákona, když z jeho dosahu vyjímá místostarosty obcí vykonávajících přenesenou působnost v základním rozsahu (tzv. jedničkových obcí) a členy rady těchto obcí a obcí s pověřeným obecním úřadem (tzv. dvojkových obcí). V obou případech nebyli-li tito funkcionáři pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni. Novela zákona o střetu zájmů se nyní nachází ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně.

Přezkum u přestupků při střetu zájmů

Uvedený nález Ústavního soudu byl zohledněn také v recentní judikatuře Nejvyššího správního soudu.

Ten svým rozhodnutími z loňského října a listopadu naznačil, že „automatické“ zveřejňování oznámení tzv. „politických“ veřejných funkcionářů (tedy osob vyjmenovaných v § 2 odst. 1 zákona o střetu zájmů) prostřednictvím veřejné datové sítě je nepřípustné již od vyhlášení tohoto nálezu. Tedy od 11. 3. 2020, přestože vykonatelnost nálezu byla odložena až ke dni 31. 12. 2020.

Veřejný funkcionář, který nesplnil svou oznamovací povinnost z důvodu, že by jinak bylo zveřejněním oznámení zasaženo do jeho práva na soukromí a práva na informační sebeurčení, tak následkem těchto rozhodnutí nemůže být za nesplnění oznamovací povinnosti potrestán, neboť jeho jednání nedosahuje potřebné společenské škodlivosti pro to, aby bylo kvalifikováno jako přestupek.

Ministerstvo spravedlnosti v reakci na výše uvedené judikaturní závěry zaslalo loni 21. prosince výzvu ředitelům krajských úřadů a Magistrátu hlavního města Prahy k zahájení přezkumných řízení u již vydaných rozhodnutí o přestupcích veřejných funkcionářů a k zaslání vybraných spisových materiálů na úseku střetu zájmů.

Budova ministerstva spravedlnosti. Foto: Ministerstvo spravedlnosti ČR

Přezkumná řízení měla být zahájena v případě, že bylo pravomocně rozhodnuto o přestupku, který spočívá v porušení oznamovací povinnosti, pokud se skutek stal nejpozději dne 6. 11. 2020, kdy došlo ze strany ministerstva spravedlnosti k omezení provozu Centrálního registru oznámení v souladu s citovanou judikaturou.

Zaslané spisové materiály odbor střetu zájmů a boje proti korupci ministerstva spravedlnosti prostudoval a v relevantních případech provedl přezkumná řízení za účelem změny rozhodnutí, jak uvedeno výše. Statistika vypořádání postoupených spisů je obsažena v této tabulce.

Počet

Způsob vypořádání postoupených spisů

19 Provedeno zkrácené PŘ. Rozhodnutí KÚ bylo změněno tak, že rozhodnutí správního orgánu I. stupně se ruší a řízení se zastavuje.
6 Ve věci je podána správní žaloba. Spis vrácen KÚ. Postup podle § 153 správního řádu.
1 PŘ neprovedeno pro nesplnění podmínek aplikace derogačního nálezu ÚS. Spis vrácen KÚ.
2 PŘ neprovedeno, protože rozhodnutí nabylo PM před vyhlášením derogačního nálezu ÚS. Spis vrácen KÚ.

PŘ – přezkumné řízení, KÚ – krajská úřad. Zdroj: Sdružení místních samospráv

Dopisem z 11. března se pak odbor střetu zájmů a boje proti korupci Ministerstva spravedlnosti obrátil na ředitele krajských úřadů a Magistrátu hlavního města Prahy s žádostí o zaslání údajů o počtu ukončených i neukončených přezkumných řízení k 31. březnu, včetně výsledku těchto řízení. Přehled reakcí jednotlivých krajských úřadů je uveden v následující tabulce.

Krajský úřad

Počet rozhodnutí v PŘ u KÚ

Počet dosud nevyřízených podnětů

Poznámka

Kraj Vysočina

21

Všechna řízení jsou pravomocně skončena, KÚ přezkoumávané rozhodnutí vždy zrušil a řízení zastavil. Další 3 PŘ provedl sám prvostupňový správní orgán na podnět účastníka řízení (§ 95 odst. 2 správního řádu).

Jihočeský kraj

63

Byla provedena zkrácená PŘ, kdy přezkoumávaná rozhodnutí byla zrušena. Všechna rozhodnutí krajského úřadu již nabyla právní moci.

Středočeský kraj

197

Všechna přezkoumávaná rozhodnutí byla zrušena. 192 rozhodnutí v PŘ již nabyla právní moci, u zbylých 5 se čeká na potvrzení o doručení.

Ústecký kraj

4

Vždy bylo prvostupňové rozhodnutí zrušeno. 3 rozhodnutí v PŘ již nabyla právní moci.

Plzeňský kraj

0

Krajský úřad obdržel jeden podnět k zahájení PŘ. Nebyly však dány důvody pro jeho zahájení. Postup byl písemně konzultován s OSZBK.

Zlínský kraj

22

17

Krajský úřad obdržel 42 podnětů k zahájení PŘ. Ve třech případech nebylo PŘ zahájeno. U 22 PŘ bylo vždy rozhodnutí I. st. zrušeno. 17 spisů je zatím nevyřízeno (zatím neznámý výsledek).

Pardubický kraj

164

Ve všech případech bylo přezkoumávané rozhodnutí zrušeno.

Olomoucký kraj

37

Přezkoumávané rozhodnutí bylo vždy zrušeno. Všechna rozhodnutí již nabyla právní moci.

Královéhradecký kraj

0

1

Dne 8. 4. 2021 (tedy po vymezeném datu) došel Krajskému úřadu první podnět na přezkum rozhodnutí.

Moravskoslezský kraj

16

1

Ve všech ukončených řízeních bylo přezkoumávané rozhodnutí zrušeno. Jedno PŘ bylo zahájeno, ale není ukončeno (zatím neznámý výsledek).

Liberecký kraj

18

Ve všech případech bylo přezkoumávané rozhodnutí zrušeno. Všechna rozhodnutí v PŘ již nabyla právní moci.

Karlovarský kraj

0

Jihomoravský kraj

0

Krajský úřad obdržel 48 podnětů, po provedeném šetření v žádném z předložených spisů neshledal zákonné důvody k zahájení přezkumného řízení.

Magistrát hl. m. Prahy

0

PŘ – přezkumné řízení, KÚ – krajská úřad. Zdroj: Sdružení místních samospráv

„Od začátku jsme říkali, že je potřeba vyvažovat oprávněný zájem veřejnosti na transparentní kontrolu veřejných činitelů a právo těchto činitelů na ochranu svého soukromí a soukromí osob blízkých. Jsme rádi, že se nám teď podařilo vrátit do zákona o střetu zájmů zdravý rozum, o čemž svědčí i aktuálně rušená rozhodnutí v přestupkových řízeních,“ uvedl k poslednímu vývoji předseda Svazu místních samospráv Stanislav Polčák.

(ede, nik)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter