Obchodování s emisemi čeká nový zákon

Až 90 procent emisí není správně oceněno. Daně a povolenky uhradí jen pětinu škod, způsobených vypouštěním CO2.

Emisní povolenky mají jednak za úkol snížit obsah škodlivých emisí, zároveň se s nimi čile obchoduje. Obchodování je regulováno zákonem, který by nyní i kvůli nařízení Evropské unie měl být obměněn. Jak se tato změna obchodujících s emisemi dotkne?

Obchodování s emisemi se v Evropské unii děje už od roku 2005. Unie se tímto způsobem snaží regulovat množství škodlivin v ovzduší, jednotlivé státy (u nás prostřednictvím Ministerstva pro životní prostředí) každému významnému znečišťovateli (elektrárny, letadla, teplárny) totiž přidělí jen určitý objem škodlivin (emisních poukázek), které může vypustit, a to na základě přesného popisu jeho činnosti. To, co znečisťovatel ušetří, je jeho plus a může na trhu s emisními poukázkami prodat. Trh s emisními poukázkami se u nás doposud řídil zákonem ze dne 24. října 2012 o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Obchodování s emisemi je rozdělené do jednotlivých obchodovacích období, v současné době se nacházíme ve třetím obchodovacím období, které končí v roce 2020, od roku 2021 začíná další období, které bude trvat až do roku 2030. Novela zákona o obchodování s emisními povolenkami by tedy měla platit od začátku roku 2021.

Proti přesouvání emisí mimo Evropu

Zákon v současné podobě nevyhovuje, protože systém obchodování doznal určitých změn. Hlavním cílem novely je dosáhnout snížení emisí do roku 2030 o 40 % oproti roku 1990 a odstranit rizika přesouvání emisemi zatížené výroby mimo hranice EU. Unie si totiž všímá neblahých dopadů, které obchodování s povolenkami může mít, a to sice přesouvání uhlíku do rozvojových zemí, tedy hlavně výroby emisemi zatížené. Proto se těmto odvětvím budou alokovat povolenky stále zdarma, ale například odvětví dálkového vytápění, které není snadné přesunout, obdrží v dalším obchodovacím období už jen 30 % povolenek. Další odvětví, ve kterých to, že by se mohly přesunout mimo hranice EU, nehrozí, už v roce 2030 neobdrží ani jednu povolenku zdarma. Pokud tedy budou chtít znečišťovat, budou si muset zakoupit emisní povolenky na trhu.

Modernizační fond pro lepší energetiku

Emisní povolenky by také měly nově napomoci zmodernizovat energetické soustavy v chudších zemích Unie, a to díky modernizačnímu fondu. Inovační fond by měl podporovat vymýšlení nových řešení v oblasti obnovitelných zdrojů energie a zachytávání a geologického ukládáni CO2. Novela se také dotýká toho, pokud výrobce, který pobírá povolenky zdarma, změní parametry výroby. Pak je povinen je přidělovateli povolenek ohlásit: „Pokud v zařízení dojde k takové změně v provozu, která má za následek změnu ve výpočtu bezplatně přidělovaných povolenek podle přímo použitelného právního předpisu Evropské unie, provozovatel předloží ministerstvu ověřené údaje o činnosti nejpozději do posledního dne měsíce února následujícího roku,“ uvádí se v návrhu. Pokud tyto údaje nepředloží, Ministerstvo životního prostředí ho vyzve, aby tak učinil do 15 dnů. V případě, že ani tehdy ne, bude se na něj pohlížet, jako že již emise neprodukuje a povolenky zdarma neobdrží.

Poukázky můžeme prodat, peníze investovat

Novela se zabývá tím, co se stane, pokud Česká republika nevyčerpá všechny emisní poukázky, které obdržela: „Roční emisní příděly, které Česká republika nevyužije ke splnění svého závazku vyplývajícího z přímo použitelného předpisu Evropské unie, může ministerstvo prodat v rámci flexibility podle pravidel stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie.“ Prostředky, které z prodeje ročních emisních přídělů Česká republika získá, jsou příjmem Státního fondu životního prostředí a mají být použity na podporu opatření vedoucích ke snižování emisí. V neposlední řadě si novela všímá provozovatelů letadel, kteří objem emisí nevykazovali správně a riskovali pokutu, která se jim přes to vyplatila. Tato pokuta totiž rapidně stoupla, a to až na 20 milionu korun.

Michaela Kadlecová