V nouzovém stavu lze nakupovat i v JŘBU, ale i to má svá pravidla

Pokud by vypsání veřejné zakázky na ochranné prostředky nebo například desinfekci mohlo vést k ohrožení zdraví obyvatel ČR, mohou veřejní zadavatelé tyto materiály pořídit v jednacím řízení bez uveřejnění. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který takto zadané veřejné zakázky často pokutuje, to sdělil ve svém stanovisku. Upozornil ovšem, že i v této mimořádné době je potřeba dodržovat některá pravidla.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) ve svém stanovisku k organizaci veřejných zakázek v době nouzového stavu uvedl, že všichni oprávněně od veřejných zadavatelů očekávají rychlé nákupy ochranných pomůcek. „Je proto možno říci, že jsou dány důvody pro využití jednacího řízení bez uveřejnění podle § 63 odst. 5 ZZVZ, podle kterého může zadavatel použít jednací řízení bez uveřejnění také, pokud je to nezbytné v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou zadavatel nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil, a nelze dodržet lhůty pro otevřené řízení, užší řízení nebo jednací řízení s uveřejněním. V této souvislosti však nelze zapomínat na to, že i takové jednací řízení bez uveřejnění má určitý (byť třeba i minimální) formální rámec,“ uvedl mluvčí ÚOHS Martin Švanda ve stanovisku. ÚOHS zadavatele nabádá, aby i pro „podlimitní“ JŘBU se jistě uplatní pravidlo povinnosti požadovat prokázání základní způsobilosti, dále pak i pravidlo o doložení skutečného majitele.
„I tento formální rámec může za současné situace (kdy je např. třeba „shánět“ plnění na zahraničních trzích systémem „kdo dřív přijde, ten dřív bere“) znamenat překážku pro úspěšný nákup. V úvahu pak připadají dvě výjimky z povinnosti zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení, a to výjimky upravené v § 29 písm. a), resp. c) ZZVZ.

Jedná se o situace, kdy by provedení zadávacího řízení ohrozilo ochranu základních bezpečnostních zájmů České republiky a současně nelze učinit takové opatření, které by provedení zadávacího řízení umožňovalo, resp. kdy jde o zadávání nebo plnění veřejné zakázky v rámci zvláštních bezpečnostních opatření stanovenými jinými právními předpisy a současně nelze učinit takové opatření, které by provedení zadávacího řízení umožňovalo,“ uvádí se ve stanovisku antimonopolního úřadu.

Nezbytnou podmínkou pro uplatnění daných výjimek přitom podle Švandy pochopitelně je, že jsou používány výlučně na skutečně urgentní nákupy související se zvládáním aktuálního ohrožení. „Jejich použití na jakékoli jiné nákupy je z povahy věci vyloučeno,“ uvádí se v prohlášení.

Výjimka například pro kraj řídící nemocnici

Zjednodušeně řečeno: pokud např. kraj řídí nemocnici, která má ošetřovat i osoby potenciálně nakažené novým typem koronaviru, a pro potřeby této nemocnice potřebuje nakoupit roušky, respirátory, dezinfekce apod. (tj. něco, co je pro takovou péči nezbytné), je možno pro tento nákup uvedené výjimky využít.

„Obecnou podmínkou použití těchto výjimek pak samozřejmě je nemožnost provedení zadávacího řízení. Úřad předpokládá, že stěžejním argumentem bude, že na provedení zadávacího řízení jednoduše není čas, což pokládá za argument použitelný a přijatelný. Zároveň je však třeba myslet na to, že by nemělo být možné ani provedení JŘBU podle § 63 odst. 5 ZZVZ. I rozumnou argumentaci v tomto směru si však nepochybně lze – se zřetelem k výše uvedenému – představit,“ uvádí ÚOHS, který doporučuje, aby se zadavatelé případně obraceli s konkrétními dotazy na gestora právní úpravy zadávání veřejných zakázek, kterým je Ministerstvo pro místní rozvoj.

-red-