Neděle, 19. září, 2021

Nejvyšší soud zrušil dvouletý trest za ukradený vibrátor v době koronaviru. A na propuštěného neuvalil ani vazbu

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Nejvyšší soud zrušil v celém rozsahu rozsudek Krajského soudu Ostravě, který poslal v odvolacím řízení na dva roky do vězení Lubomíra Sogela za krádež vibrátoru v hodnotě 499 korun v době nouzového stavu, vyhlášeného kvůli pandemii koronaviru. Soud zároveň zrušil i na rozsudek navazující opatření. Obviněného Sogela pak soud nevzal ani do vazby, ve které dlel po zadržení kvůli krádeži. Vyplývá to z unesení, které Ekonomický deník získal.

Krajský soud v Ostravě bude muset znovu rozhodnout v kauze vibrátoru v hodnotě 499 korun, ukradeného v době nouzového stavu, vyhlášeného kvůli pandemii koronaviru. Rozhodl o tom Nejvyšší soud. Lubomír Sogel byl propuštěn z výkonu trestu ve věznici ve Stráži pod Ralskem a nebyla na něj uvalena vazba.

Kvůli vibrátoru za necelou „pětistovku“ korun poslal soud Lubomír Sogela z Nového Jičína na dva roky za mříže. Policie ho obvinila z toho, že vloni 6. dubna ukradl v DM drogerii ve Frenštátě pod Radhoštěm vibrátor značky Durex Play Pure Fantasy za 499 korun. Erotickou hračku si měl v obchodě strčit do bundy a odejít bez zaplacení.

Detektivové Sogela identifikovali následně po krádeži, za pomoci bezpečnostních kamer. Protože Sogel vibrátor ukradl v době vládou vyhlášeného nouzového stavu kvůli pandemii viru Covid-19, hrozil mu výjimečný trest. Přestože nešlo o drahou věc, byl kvůli nouzovému opatření souzen za zločin, a ne skutku odpovídající přečin. Sogelovi hrozil trest v rozmezí dvou až osmi let za mřížemi. Na nalézací i odvolací rozsudek čekal ve vazbě.

Lubomír Sogel má v rejstříku trestů 23 záznamů, převážně za krádeže, nemá trvalé bydliště.

„Je patrné, že obviněný se nedokáže vyvarovat páchání trestné činnosti majetkového charakteru ani za předpokladu, že je ve věci vyhlášen nouzový stav, přičemž nelze uvěřit tvrzení, že by obviněný nebyl o této skutečnosti informován s ohledem na celospolečenská opatření, která byla spojena s přijetím tohoto vládního usnesení. To, že se u Lubomíra Sogela dlouhodobě projevuje sklon k páchání trestné činnosti, je také patrné z přehledu jeho předchozích odsouzení, neboť v zásadě od roku 2003 se dopouští periodicky této trestné činnosti, za níž byl v minulosti trestán k různým druhům trestů včetně odnětí svobody. Lze tak uzavřít, že s vysokou mírou pravděpodobnosti, pokud by byl ponechán na svobodě, se tento trend v jeho chování jen zvýrazňoval a je tak u něj zcela důvodně možné shledávat obavu vazby předstižné,“ napsal novojičínský soudce Miroslav Čaňo, když bral Sogela za krádež vibrátoru do vazby.

Dovolání za Lubomíra Sogela podával jeho obhájce Lukáš Seibert z Frenštátu pod Radhoštěm. A uspěl, jak se dočtete podrobněji níže.

Proč dva roky?

Krajský soud v Ostravě projednal Sogelovo odvolání na konci loňského října v senátu složeném z předsedy Radka Adamuse a soudců Renée Freiwaldové a Tomasze Kafky. Prvoinstanční rozsudek, který poslal Sogela dva roky za mříže, zrušil.

Odvolacím rozhodnutím byl Sogel opět uznán vinným ze zločinu krádeže. „Odsuzuje se podle paragrafu 205 odstavce 4 trestního zákoníku k trestu odnětí svobody v trvání dvou let… … Pro výkon trestu zařazuje do věznice s ostrahou… …Je povinen zaplatit na náhradu majetkové škody poškozené společnosti dm drogerie markt částku 499 Kč,“ rozhodl odvolací senát.

Krajský soud považoval za nesporné vyhlášení nouzového stavu na území České republiky, ke kterému došlo usnesením vlády 12. března 2020.

„Pro což byla přijata celá řada mimořádných i ochranných opatření, jež se dotkla všech fyzických i právnických osob. Výskyt velkého počtu případů virovým onemocněním Covid-19 zasahujícím do všech okresů a krajů České republiky, kdy nešlo o pouhá lokální ohniska nákazy, vedoucí k vyhlášení nouzového stavu na území celého státu, nepochybně lze podřadit pod ´jinou událost vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek´, čímž v daném případě došlo i k naplnění zákonného znaku rozhodného pro užití přísnější právní kvalifikace skutku jako zločinu krádeže,“ vysvětlil svoje rozhodnutí odvolací soud.

Šlo jen o běžnou krádež

Nejvyšší soud řešil, zda je spáchání krádeže Sogelem v době vyhlášeného nouzového stavu dovozováno naplněním znaku, že obviněný spáchal čin za stavu události vážně ohrožující život a zdraví lidí veřejný pořádek nebo majetek.

„V tomto směru lze připustit, že v minulosti k této otázce bylo ze strany soudů přistupováno různě, když ovšem pro posouzení této otázky je rozhodující rozhodnutí velkého senátu Nejvyššího soudu ze dne 16. 3. 2021 (sp. zn. 15 Tdo 110/2021), podle kterého naplnění zákonného znaku podle § 205 odst. 4 písm. b) tr. zákoníku spočívajícího ve spáchání trestného zločinu krádeže za „jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí“, je třeba podmínit existencí nejen časové a místní souvislosti s takovou událostí, ale též věcnou souvislostí s ní. Tedy tím, že se určitým konkrétním způsobem projevila při spáchání skutku jeho pachatelem,“ stojí v usnesení senátu Marty Ondrušové.

Podle tohoto citovaného rozhodnutí takový vztah bude dán zejména tehdy, usnadnila-li zmíněná událost (nebo omezení i jiná opatření přijatá v jejím důsledku) spáchání trestného činu pachatelem nebo se jinak významněji projevila v jeho prospěch. Anebo pokud se spáchaný čin týkal konkrétních předmětů, které mají zvláštní důležitost pro řešení dané události, a proto zasluhují zvýšenou ochranu i trestním právem (nap. respirátory, dezinfekční prostředky, zdravotnické potřeby apod. v případě zvládání pandemie způsobené virovým onemocněním).

„O takovou naznačenou situaci se v dané věci nejednalo, když se jednalo o zcela běžnou krádež v obchodě, nijak nesouvisející s vyhlášeným nouzovým stavem. Lze tedy uzavřít, že dovolání obviněného ve vztahu k použité právní kvalifikaci je důvodné a rozhodnutí spočívá na nesprávné právní kvalifikaci skutku, nebo soudy nižších stupňů učinily nesprávné právní posouzení skutku, pokud u obviněného dovodily naplnění znaku kvalifikované skutkové podstaty zločinu krádeže pouze z důvodu časové (a místní) souvislosti tohoto činu s událostí vážně ohrožující život nebo zdraví lidí,“ lze se dále dočíst v usnesení Nevyššího soudu.

Tím byl dle předsedkyně senátu Marty Ondrušové odsuzující rozsudek soudu prvního stupně zatížen vadou odpovídající dovolacímu důvodu podle trestního řádu, kterou v napadeném rozsudku nenapravil ani soud druhého stupně.

Vzhledem k tomu, že Nejvyšší soud shledal podané dovolání důvodné ve vztahu k použité právní kvalifikaci, zrušil rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 10. 2020, jakož i všechna další rozhodnutí obsahově na zrušená rozhodnutí navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením pozbyla podkladu. Podle trestního řádu pak Nejvyšší soud přikázal Krajskému soudu v Ostrav, aby věc znovu projednal.

Nemůže být rozhodnuto v neprospěch oproti původnímu rozsudku

V novém řízení Krajský soud v Ostravě opětovně projedná odvolání obviněného a rozhodne o něm. V novém řízení je odvolací soud vázán právním názorem, který vyslovil Nejvyšší soud.

„Úkolem odvolacího soudu bude, a to při zohlednění všech v úvahu přicházejících ustanovení trestního řádu, a s ohledem na výše uvedený právní názor Nejvyššího soudu, trestní věc obviněného znovu projednat v takovém rozsahu, aby mohl učinit zákonu odpovídající rozhodnutí,“ konstatoval senát Marty Ondrušové.

Odvolací soud má kauzu znovu projednat ve smyslu úvah Nejvyššího soudu stran důvodnosti dovolací námitky obviněného ohledně naplnění zákonného znaku „za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek“.

„V novém řízení nemůže být rozhodnuto v neprospěch obviněného proti původnímu rozsudku soudu druhého stupně, když dovolání bylo podáno toliko obviněným, a nikoliv Nejvyšším státním zástupcem v neprospěch obviněného,“ podotkla v usnesení Marta Ondrušová.

Protože byla věc vrácena do stádia odvolacího řízení, pozbyl podkladu rovněž výrok o uloženém trestu. Nejvyšší soud se nevyjádřil více k námitkám obviněného směřujících do výroku o trestu.

„Pouze obecně je třeba zdůraznit, že obviněný je speciální recidivista (23 záznamu v rejstříku trestů), když v případu přečinu krádeže podle § 205 odst. 2 tr. zákoníku není rozhodující výše způsobené škody, tato vůbec není znakem uvedené skutkové podstaty, takže námitka obviněného stran bagatelní trestné činnosti z hlediska výše způsobené škody se nejeví zcela odpovídající,“ upozornil Nejvyšší soud.

Zruší-li Nejvyšší soud výrok o nepodmíněném trestu, musí rozhodnout zároveň o vazbě.

„Nejvyšší soud musel posoudit, zda v uvedené věci existují důvody vazby… …Bylo vzato v úvahu, že obviněný již byl ve výkonu trestu v nyní projednávané věci, takže lze předpokládat, že toto bylo pro něho určitým způsobem ponaučení, aby nepokračoval v trestné činnosti. Nejvyšší soud proto neshledal naplnění důvodu vazby,“ stojí v závěru rozhodnutí Nejvyššího soudu v kauze ukradeného vibrátoru, za který dostal odsouzený původně dvouletý trest „natvrdo“.

Soud tak rozhodl už 26. května, ale odůvodnění rozsudku vydal minulý týden.

Jan Hrbáček

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter