Čtvrtek, 24. června, 2021

Národní energetický klastr nedokázal správně vyřídit námitky. Dostal pokutu

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Za nedostatky v zadávacím řízení na systém pro energetický management dostal Národní energetický klastr (NEK) pokutu. Problémem se ukázalo nedostatečné vypořádání námitek a liknavost v komunikaci s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Počátek šetření antimonopolního úřadu zkomplikoval sám klastr pozdním dodáním části dokumentace veřejné zakázky. Tím si v dalším posouzení kontraktu přitížil.

Veřejnou zakázku „Vývoj modulárního systému pro energetický management“ realizoval Národní energetický klastr (NEK) v průběhu roku 2020 v jednacím řízení s uveřejněním (JŘSU). Zájem o účast v zadávacím řízení projevily společnosti Tesco SW a DAMGAARD Consulting.

Po ukončení jednokolového jednání vyzval NEK obě společnosti 5. srpna 2020 k podání nabídek. Společnost Tesco SW ovšem místo nabídky podala 20. srpna 2020 námitky proti postupu zadavatele při volbě druhu zadávacího řízení, porušení zásad v průběhu jednání, stanovení diskriminačních zadávacích podmínek a nejasnému stanovení hodnotících kritérií. Zadavatel NEK předložené námitky v celém rozsahu odmítl.

Poukázal na to, že druh zadávacího řízení byl namítajícímu znám už v okamžiku zahájení zadávacího řízení v únoru 2020. Případné nedodržení zásad jednání muselo být společnosti Tesco SW známo nejpozději po skončení posledního vzájemného jednání 20. července 2020.

Od tohoto dne se tedy podle názoru NEK měla počítat lhůta patnácti dnů pro uplatnění námitek. Lhůta pro podání námitek proti zadávacím podmínkám podle názoru zadavatele skončila termínem pro podání předběžných nabídek 30. dubna 2020. Námitky byly zadavatelem z výše uvedených důvodů odmítnuty pro opožděnost.

Parametry neznámé

Hned počátek šetření zkomplikoval zadavatel NEK pozdním dodáním části dokumentace veřejné zakázky. Tímto přestupkem si NEK v dalším posouzení přitížil. Třináctého listopadu 2020 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) rozhodl o zrušení rozhodnutí zadavatele o námitkách.

Ve věcné části výroku úřad doložil, že v případě vzájemného jednání nemusely být společnosti Tesco SW známy všechny skutečnosti, které se posléze staly součástí výzvy k podání nabídek. Jednalo se zejména o technickou část předmětu plnění, která nebyla předmětem předchozích jednání. Z uvedeného důvodu nebylo možné námitku odmítnout jako opožděnou.

Požadavky na open-source až ve výzvě

Podobným způsobem přistoupil ÚOHS k argumentaci ohledně zadávacích podmínek. Zákon výslovně stanovuje podmínku nejzazšího napadení zadávacích podmínek v případě JŘSU v okamžiku konce lhůty pro podání předběžných nabídek.

Podle ÚOHS však nelze tuto podmínku uplatnit absolutně i v případě, pokud došlo na základě probíhajícího jednání k úpravě zadávacích podmínek.

ÚOHS tuto skutečnost prověřil a zjistil, že požadavky na open-source SW se v návrhu smlouvy objevily až v rámci výzvy k podání nabídek. Výchozím datem, od nějž se odvíjela možnost podání námitek, zůstal 5. srpen 2020. Námitky byly proto podány včas a zadavatel neměl právo je zamítnout jako opožděně podané.

Klastr dostal pokutu 20 tisíc korun. ÚOHS rozhodnutí vydal jako příkaz. NEK nevyužil své možnosti proti výroku odpor a příkaz nabyl právní moci.

Národní energetický klastr, zapsaný spolek, sdružuje společnosti působící v energetickém a teplárenském průmyslu a spolupracuje s univerzitami a výzkumnými středisky v České republice i v zahraničí.

Klastr vznikl v roce 2008 z iniciativy soukromých společností a nevládních institucí, které věnují energetice nejen v Moravskoslezském kraji (Veolia Energie ČR, Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje, Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava a další). Klastr má 21 členů. Je financován na principu PPP (financování je založeno na sloučení vlastních zdrojů klastru z příspěvků členů a dotace ze strukturálních fondů EU).

Tomáš Rovný

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter