Středa, 10. srpna, 2022

Muzikářova Skils uzavřela smlouvu s ústeckou dopravní společností. Radit budou za 4 500 na hodinu

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ústecký kraj si platí léta drahé právníky. Jde o advokátní kancelář s dřívějším jménem Weil, Gotshal & Manges, dnes Skils. Výjimkou nebyly v minulosti měsíční honoráře přesahující jeden milion korun. Advokátní kancelář, založená právníkem Karlem Muzikářem, uzavřela před nedávnem další smlouvu se severočeskou příspěvkovou organizaci – Dopravní společností Ústeckého kraje. Podle Hlídače smluv není v ujednání celková cena kontraktu. Společnost už advokátní kanceláři proplatila přes dva miliony korun. Hodinová sazba seniorního advokáta činí 4 500 korun na hodinu.

Advokátní kanceláři Karla Muzikáře Weil, Gotshal & Manges, dnes Skils, se mimořádně daří v Ústeckém kraji. Jak již Ekonomický deník dříve zjistil, za dobu smluvního vztahu vyplatil kraj a jeho instituce Muzikářově kanceláři 209 milionů korun bez DPH.

Muzikářova kancelář nyní od června poskytuje služby příspěvkové organizaci – Dopravní společnosti Ústeckého kraje. Radila jí už dříve a ani její rady nepomohly při nákupu autobusů, za který přepravce dostal v nedávné minulosti od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže vysokou pokutu 18 milionů korun.

Nová smlouva mezi advokátní kanceláří Skils a Dopravní společností Ústeckého kraje byla zveřejněna na Hlídači smluv 15. června. Za kancelář Skils ji podepsal Karel Muzikář a za dopravní společnost její ředitel Milan Šlejtr.

Ekonomický deník proto oba zainteresované subjekty požádal o podrobnosti ke smlouvě o poskytování právních služeb, o předmět smlouvy, plnění, jeho objemu, i na cenu.

„Jsou tyto informace uvedeny ve smlouvě? Pokud ne, proč prosím?“ zeptal se Ekonomický deník.

Advokátní kancelář Skils na otázky nezareagovala, odpověděl pouze ředitel Dopravní společnosti Ústeckého kraje Milan Šlejtr.

„Informace ohledně předmětu smlouvy i objemu a ceně plnění jsou uvedeny v příslušné smlouvě zveřejněné v Registru smluv,“ zareagoval Šlejtr na žádost ohledně podrobností smlouvy.

Smlouva je podle Šlejtra uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2022.

4 500 na hodinu

„Klient Poradci uhradí odměnu za služby jím poskytované na základ této Smlouvy podle počtu hodin skutečně odpracovaných členy Týmu v souvislosti s poskytováním právního poradenství dle této Smlouvy a podle níže uvedené hodinové sazby těchto členů Týmu. Hodinové sazby členů Týmu Poradce činí 4.275,- Kč (bez DPH) (tj. 4.500,- Kč bez DPH) po započtení slevy 5% aktuálně
poskytované Poradcem Ústeckému kraji) za jednu hodinu práce seniorního právního poradce (tj. advokáta), a 3.150,- Kč (bez DPH) (tj. 3.500,- Kč bez DPH po započtení slevy 10% aktuálně poskytované Poradcem Ústeckému kraji) za jednu hodinu práce juniorního právního poradce (tj. advokátního koncipienta),“ stojí ve zveřejněné smlouvě.

Faksimile smlouvy mezi advokátní kanceláří Skils a Dopravní společností Ústeckého kraje. Hodinová sazba seniorního advokáta činí 4 500 korun. Foto: Jan Hrbáček

Ekonomický deník se proto přepravní společnosti dále zeptal, jakým způsobem došlo k výběru Muzikářovy advokátní kanceláře, zda se služby tendrovaly (kdo byli další uchazeči?), zda bylo případně osloveno více advokátních kanceláří (kdo byli další oslovení?), a jaké byly v tomto případě předloženy nabídky?

Karel Muzikář. Foto: Advokátní kancelář Skils

Tendr nebyl, nemusel být

„V souladu s platnou zákonnou úpravou, konkrétně dle § 158 a § 29 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neexistovala povinnost provést zadávací řízení. Maximální přípustný finanční objem právních služeb za celou dobu trvání smlouvy je v dotčené smlouvě omezen zákonným limitem pro podlimitní sektorové veřejné zakázky ve smyslu § 3 odst. 4 písm. a) nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek. Právní služby poskytované DSÚK v rámci jejího zastupování v soudním, správním, rozhodčím nebo smírčím řízení nebo při přípravě na taková řízení nejsou dle § 29 písm. k) zákona veřejnou zakázkou. Postup DSÚK byl schválen Radou Ústeckého kraje, která usnesením č. 087/17R/2021 ze dne 2. 6. 2021 udělila souhlas, aby DSÚK uzavřela dotčenou smlouvou o poskytování právních služeb. Limit, který určuje zákon, na který poukázal Milan Šlejtr, činí u veřejných sektorových zakázek na služby přes 25 milionů korun, konkrétně 25 676 000 korun.

„Od uzavření smlouvy jsme uhradili uvedené AK Skils náklady za poskytované služby
ve výši 2 341 785,60 Kč,“ dodal Milan Šlejtr.

Jak už Ekonomický deník uvedl, advokátní kancelář Skils na otázky nezareagovala.

Dobrá práce

Když se Ekonomický deník v Ústeckém kraji na letitý letitý kontrakt s advokátní kanceláří Weil, Gotshal & Manges, dnes Skils, jejímž vedoucím partnerem je Karel Muzikář, dotazoval, vedení kraje kontrakt hájilo.

Za dobu předchozího smluvního vztahu vyplatil kraj a jeho instituce Muzikářově kanceláři 209 milionů korun bez DPH. Muzikářova kancelář mimo jiné radila už zmíněné příspěvkové organizaci – Dopravní společnosti Ústeckého kraje.

Ta loni dostala od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže vysokou pokutu 18 milionů za nákup autobusů. 

„V uvedené věci Dopravní společnost Ústeckého kraje a Ústecký kraj průběžně konzultuje s advokátní kancelář Skils s.r.o., a to na základě smlouvy vzešlé z řádného zadávacího řízení dle předpisů o veřejných zakázkách. Zmíněnou pokutu ÚOHS uložil společnosti zcela absurdně za to, že v zadávacím řízení na dodávku autobusů požadovala palivovou nádrž o kapacitě, která je na trhu běžně dostupná a standardní. Kromě toho ÚOHS ve správním řízení systematicky porušuje procesní práva společnosti, např. tím, že jí předkládané důkazy odmítá zařadit do spisu. Proti zmíněnému rozhodnutí ÚOHS bude podán rozklad,“ potvrdil před rokem a půl informace Ekonomického deníku o zapojení Muzikářovy kanceláře do investičních aktivit firmy ředitel příspěvkové organizace Milan Šlejtr.

Antimonopolní úřad se však na postup Severočechů díval zcela odlišně. 

„Spáchané přestupky jsou nejzávažnějšího charakteru, neboť zadavatel při svém postupu zcela vyloučil soutěžní prostředí, přímo oslovil vybrané dodavatele a znemožnil tak účast jiných potenciálních zájemců o plnění zakázky. Nadto měl zadavatel informace o tom, že nastavením původních zadávacích podmínek v otevřených řízeních nepřípustným způsobem omezil soutěžní prostředí, přesto zcela vědomě pokračoval ve svém postupu a nevyvinul žádné úsilí, aby předešel negativním důsledkům svého nezákonného jednání. V případě smluv uzavřených se Scania Czech Republic s. r. o. tak došlo, i přes současně úřadem vedená správní řízení ve věci zákazu plnění předmětných smluv, k dodání celkem 71 ks nízkopodlažních autobusů délky 12 m v celkové hodnotě 587 736 990 korun. Uvedené skutečnosti proto zásadním způsobem ovlivnily výši uložené pokuty,“ vysvětlil loni své tvrdé rozhodnutí antimonopolní úřad.

Ekonomický deník zaslal Dopravní společnosti Ústeckého kraje doplňující otázky.

„Na základě Vaší žádosti upřesňuji poslední bod týkající se úhrady nákladů za služby AK Skils s. r. o.,“ začal odpovědi ředitel Milan Šlejtr.

Společnost podle něj žádné předchozí smlouvy s touto advokátní kanceláří neuzavřela, a tedy ve vztahu k nim ani nic nehradila.

„Celkové uhrazené náklady za dobu platnosti stávající smlouvy na právní služby byly vyčísleny v předchozí odpovědi ze dne 29. října 2021, tedy potvrzuji původně uvedenou částku. Kromě výše uvedeného ještě zdůrazňuji, že v tomto případě se jedná o tzv. sektorovou zakázku na právní služby, takže až do finančního limitu 25 676 000,- Kč bez DPH dle nařízení vlády (a nikoliv 2 mil. Kč) není DSÚK povinna realizovat zadávací řízení dle zákona o VZ. Navíc, právní služby spočívající v zastupování v soudních a správních řízeních (např. před ÚOHS a následně krajským či Nejvyšším správním soudem) a při přípravě na ně (což je též předmětem smlouvy s AK Skils) jsou zcela vyjmuty z povinnosti postupovat dle zákona o VZ (bez ohledu na finanční limit),“ dodal Milan Šlejtr.

Zase JŘBU

O co v případě pokuty za nákup autobusů šlo? Úřad svým prvostupňovým rozhodnutím uložil pokutu ve výši 18 milionů korun Dopravní společnosti Ústeckého kraje za přestupky, kterých se měla dopustit při uzavírání dvou rámcových dohod a navazujících pěti kupních smluv na linkové autobusy délky 10,5 m a 12 m s dodavateli Zliner s. r. o. a Scania Czech Republic s. r. o. 

„Rozhodnutí není pravomocné a je možné proti němu podat rozklad,“ oznámil loni antimonopolní úřad. Což se stalo.

A pravomocné rozhodnutí není ani dnes.

„Je to stále nepravomocné, na druhém stupni bylo řízení přerušeno, a to až do doby, než soudy rozhodnou o souvisejících rozhodnutích o zákazech smluv na nákup předmětných autobusů,“ sdělil Ekonomickému deníku mluvčí antimonopolního úřadu Martin Švanda.

Přestupků proti zákonu o zadávání veřejných zakázek se měl zadavatel dopustit jednak tím, že předmětné rámcové dohody uzavřel neoprávněně ve dvou jednacích řízeních bez uveřejnění (JŘBÚ). Zadavatel může použít jednací řízení bez uveřejnění, „pokud podstatně nezměnil zadávací podmínky oproti předchozímu otevřenému řízení, užšímu řízení nebo zjednodušenému podlimitnímu řízení, v němž nebyly buďto podány žádné nabídky nebo žádosti o účast, nebo podané nabídky nesplňovaly požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky, nebo účastníci zadávacího řízení nesplnili podmínky účasti v žádosti o účast,“ jak dí litera zákona.

Pro použití tohoto druhu zadávacího řízení ale nebyly podle antimonopolního úřadu splněny zákonné důvody. 

„Skutečnost, že zadavatel v předcházejících otevřených zadávacích řízeních, v nichž poptával totožná plnění, neobdržel žádné nabídky, nebyla v daném případě oprávněným důvodem pro užití jednacího řízení bez uveřejnění. Zadavatel si totiž tuto situaci způsobil sám, když zadávací podmínky (konkrétně požadavek na minimální objem palivové nádrže) pro otevřená řízení nastavil nezákonně a vytvořil jimi bezdůvodné překážky hospodářské soutěže, kvůli nimž neobdržel žádné nabídky,“ tvrdí ÚOHS. Při uzavírání navazujících kupních smluv (jedna se společností Zliner a čtyři se společností Scania – pozn. red.) se zadavatel podle ÚOHS dopustil dalších přestupků, protože uvedené kupní smlouvy nebyl oprávněn uzavřít na základě rámcových dohod sjednaných v rozporu se zákonem a kupní smlouvy tak neuzavřel v některém ze zákonem předvídaných druhů zadávacího řízení.

Kraj spolupráci s Muzikářem obhajoval

Ústecký kraj, kde vládnou komunisté se sociálními demokraty, si ovšem spolupráci s Karlem Muzikářem pochvaluje a považuje ji za velmi efektivní. 

„Kraj uzavřel v roce 2006 s advokátní kanceláří Skils (dříve Weil, Gotshal & Manges) mandátní smlouvu, která je výsledkem řádného (otevřeného) zadávacího řízení, jehož se kromě zmíněné advokátní kanceláře zúčastnilo 7 dalších uchazečů,“ sdělila Ekonomickému deníku Magdaléna Fraňková z Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Na základě uzavřené smlouvy kraj uhradil společnosti Skils za poskytnuté služby od roku 2006 celkem 209 milionů korun bez DPH. 

„Efektivitu právního poradenství lze hodnotit jako velmi vysokou. Advokátní kancelář Skils významně přispěla k pozitivnímu vyřešení mnoha zásadních problémů v oblasti krajské dopravy, jimž kraj v minulosti čelil a které mohly mít zásadně negativní dopady na krajský rozpočet. Jako příklad lze uvést soudní spory s dopravci v hodnotě mnoha miliard korun, v nichž byl kraj zcela úspěšný. Dále lze zmínit realizaci veřejných zakázek na zajištění veřejné autobusové dopravy pro roky 2007 – 2014 a 2015 – 2024 v celkové hodnotě cca 28 miliard korun. Velmi významné bylo i právní poradenství při řešení závažných krizí v krajské dopravě,“ uvedla dále Fraňková. Advokátní kancelář Weil, Gotshal & Manges, dnes Skils, v minulosti získala veřejné zakázky za víc jak miliardu korun. Vyplývá to z šetření Ekonomického deníku.

Advokátní kancelář Karla Muzikáře, je známá svými kontakty na politiky různých garnitur. Před třemi roky patřila advokátní kancelář Karla Muzikáře v top „desítce“ mezi čtyři, které získávají nejvíce zakázek z veřejných peněz, přes 42 milionů korun.

Skils poskytují státu a municipalitám právní poradenství, analýzy a zastupování ve sporech.

Ve srovnání s konkurencí byla v loňském roce tato advokátní kancelář podle tehdejších údajů z obchodního rejstříku jako jediná ve ztrátě a v České republice odvedla naprosto zanedbatelnou daň z příjmu právnických osob, která činila 0,03 procenta z jejich tržeb.

Jan Hrbáček

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter