MMR chce státní projekční kancelář i kauce při přezkumu povolení dopravních staveb

výstavba dálnice, liniová stavba
Stavba silnice. Ilustrační foto: archiv redakce

Kroků k urychlení přípravy staveb dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací bylo v posledních letech uděláno několik. Povolovací procesy se ale stále zbytečně vlečou. Ministerstvo pro místní rozvoj proto předkládá svou představu, jak celý proces ještě zrychlit.

Na ministerstvu pro místní rozvoj připravili další část změn, které mají zkrátit povolovací řízení u tzv. liniových staveb. Specifika těchto projektů totiž například neumožňují využívat všechny nové typy řízení, upravené už stavebním zákonem. Jedná se o společné povolení, kterým se umisťuje a povoluje stavba a společné povolení s posouzením vlivů na životní prostředí. Obvykle totiž není účelné před zahájením řízení u těchto staveb zpracovat projektovou dokumentaci s požadovanými podrobnostmi. MMR proto navrhuje umožnit umístění a povolení stavby dopravní infrastruktury na základě méně podrobné dokumentace. „V případě, že k žádosti o vydání společného povolení bude přiložena tato méně podrobná dokumentace, je stavebník povinen nejpozději při zahájení stavby předložit stavebnímu úřadu dokumentaci pro provádění stavby tak, aby na jejím základě mohl stavební úřad provádět kontrolu provádění stavby a tuto dokumentaci mohl rovněž využít při kolaudačním řízení.“ Odpovědnost za svolené stavebně technické řešení se tak přesouvá na investory.

Jednou z věcí, která MMR pálí v této oblasti nejvíc a způsobuje průtahy v řízení, je vydávání závazných stanovisek dotčenými orgány a jejich přezkum. Návrh se proto například snaží omezit duplicitu v oblasti dopadů na životní prostředí. Závazná stanoviska by úřady měly podle návrhu vydávat maximálně do 30 dnů (ve zvlášť složitých případech má být lhůta dvojnásobná). Pokud to daný úřad nestihne, podle MMR se bude automaticky předpokládat tzv. fiktivní souhlas. O něm se velmi čile diskutovalo na mimořádném Sněmu svazu měst a obcí, který se konal na začátku září na Pražském hradě a také v textu Developeři chtějí po vedení Prahy, aby stavební úřady začaly dodržovat termíny. Chtějí za to dokonce platit

Zneužívání přezkumu závazných stanovisek má pomoct stanovení konkrétních skutkových i právních námitek už v samotném odvolání. Nově by také chtělo MMR zavést kauci v případě odvolání proti rozhodnutí, kterým se umisťuje nebo povoluje stavba dopravní infrastruktury. „Cílem této úpravy je opět eliminace záměrného prodlužování povolovacích procesů staveb dopravní infrastruktury jejich v řadě případů neopodstatněným napadáním,“ říká se v materiálu. Výše kauce bude záviset mimo jiné i na počtu závazných stanovisek, která jsou napadena. V případě, že bude odvolání shledáno jako neodůvodněné, propadne kauce státu.

MMR by se také rádo zaměřilo na postupy podle zákona o vyvlastnění. V tomto případě mu chybí především pevně stanovené procesní lhůty. Z toho totiž podle úřadu často plyne nečinnost orgánů a další prodlužování staveb.

Potíže jsou i s vymezením klíčových liniových staveb. Ty jsou sice na celostátní úrovni stanovené, jejich význam ale nejde vždy uplatnit v jednotlivých povolovacích procesech. „Přestože je politika územního rozvoje závazná pro další územně plánovací dokumentace, do doby, než jsou v nich jednotlivé liniové stavby promítnuty a konkretizovány, nemůže být k této skutečnosti přihlíženo, a to zejména z důvodu nízké podrobnosti jejich vymezení v politice územního rozvoje, obvykle pouze schematického,“ vysvětluje dokument. „Tento neutěšený stav potvrzuje i aktuální situace, kdy Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR byla vládou schválena již v dubnu 2015, dosud však byla promítnuta do zásad územního rozvoje pouhých tří krajů, přičemž některé kraje avizují, že promítnutí aktuální politiky územního rozvoje do zásad územního rozvoje lze očekávat až na přelomu let 2020 a 2021,“ dodává se v podkladech úředníků ministerstva pro místní rozvoj. Situaci by pomohlo i souhrnné evidování dokumentů územního plánování vedené centrálně.

Zcela nový nástroj, který chce proto resort pro místní rozvoj zavést, je územní rozvojový plán. Ten má být svázán s politikou územního rozvoje. „Prostřednictvím územního rozvojového plánu budou v návaznosti na politiku územního rozvoje vymezovány plochy a koridory zejména dopravní a technické infrastruktury mezinárodního nebo republikového významu nebo takové, které svým významem přesahují území jednoho kraje. Současně s návrhem územního rozvojového plánu bude zpracováno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, jehož součástí bude i vyhodnocení vlivů na životní prostředí,“ vysvětluje podrobněji materiál. K zavedení toho nástroje bude potřeba vytvořit státní projekční kancelář, která bude mít plán a jeho aktualizace na starosti. Současně by měl být zaveden národní geoportál jako informační systém veřejné správy, shromažďující aktuální a kompletní informace.

MMR se také nelíbí, že při výkupu potřebných nemovitostí pro jednu stavbu dopravní infrastruktury dochází v rozmezí i několika let a za zcela odlišné ceny, z čehož často těží ti, kdo s prodejem nejvíc otálejí a tím se vyjednávání o prodeji komplikuje a prodlužuje.

Vanda Kofroňová