Pátek, 20. května, 2022

Masarykova univerzita kupuje od kraje budovu biotechnologického inkubátoru za 120 milionů

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Jihomoravský kraj prodal Masarykově univerzitě v Brně budovu v Bohunicích, v univerzitním kampusu. Smlouva byla zveřejněna v registru včera. Podle ní už univerzita kraji zaplatila kupní cenu 120 milionů korun. Sdružení, provozující biotechnologický inkubátor, by podle smlouvy mělo v budově zůstat minimálně do konce roku 2024.

Masarykova univerzita v Brně koupila od Jihomoravského kraje budovu INBIT v univerzitním kampusu v Bohunicích. Univerzita za ni kraji zaplatila 120 milionů korun. Jde o budovu, kde sídlí biotechnologický inkubátor, který nabízí prostory firmám, jež potřebují naprosto čisté prostředí a zázemí biotechnologické laboratoře.

Rada Jihomoravského kraje schválila záměr prodeje budovy loni v červnu. Smlouva o prodeji byla zveřejněna včera.

„Prodávající tímto prodává nemovitou věc uvedenou v čl. I. odst. 1 této smlouvy za dohodnutou kupní cenu ve výši 120.000.000 Kč (slovy: jednostodvacetmilionů korun českých) a kupující tuto nemovitou věc za tuto kupní cenu do svého vlastnictví kupuje,“ stojí v čerstvě zveřejněné smlouvě v Hlídači smluv.

„Kupující zaplatil kupní cenu dle čl. II před podpisem této kupní smlouvy prodávajícímu, a to
v plné výši na účet prodávajícího vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Brno – město. Podpisem této smlouvy prodávající převzetí sjednané kupní ceny v plné výši potvrzuje,“ stojí dále ve smlouvě. Rektor univerzity Martin Bareš smlouvu podepsal 31. května, člen Rady Jihomoravského kraje Vladimír Šmerda pak 14. června.

Budovu INBIT od roku 2008 využívá Jihomoravské inovační centrum, zájmové sdružení právnických osob (JIC). Budova situovaná v novém kampusu Masarykovy univerzity v Brně – Bohunicích poskytuje útočiště desítkám začínajících firem. Na celkem 2957 m2 jsou pro firmy k dispozici laboratoře, kanceláře, zasedací místnosti, kuchyňky a nezbytné technické zázemí.

Projekt výstavby biotechnologického inkubátoru INBIT byl financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, Ministerstva průmyslu a obchodu a Jihomoravského kraje, který byl zároveň příjemcem dotace.

Výstavbou budovy se Jihomoravský kraj snažil vyřešit nedostatek finančně dostupných prostor pro inovační podnikání a jeho uskutečněním bude docházet k implementaci vědeckovýzkumných záměrů do podnikatelského prostředí.

Smlouva do roku 2024

JIC je uživatelem budovy INBIT na základě smlouvy o výpůjčce uzavřené mezi Jihomoravským
krajem a JIC z 30. 1. 2009. Univerzita se aktuálně v nové smlouvě zavázala, že umožní JIC využívat 40 procent budovy INBIT po dobu pěti let od dne právních účinků provedení vkladu.

JIC realizovalo v letech 2010 až 2014 jako příjemce dva projekty směřované ke zkvalitnění
budovy INBIT a podpoře provozu INBIT a financované z Operačního programu Podnikání a
inovace 2007–2013 (OPPI).

Pro první projekt s názvem „Provozní dotace na provozování biotechnologického podnikatelského inkubátoru INBIT“, v celkovém finančním objemu 10 150 000 kofun činila dotace 75 procent,
tedy 7 611 000 korun.

Pro druhý projekt s názvem „Zvyšování kvality infrastruktury a služeb Inovačního parku JIC“, v celkovém finančním objemu 14 450 000 korun, činila dotace opět 75 procent, tedy 10 837 000 korun. V rámci tohoto projektu bylo mimo jiné provedeno technické zhodnocení budovy.

Oba projekty byly úspěšně ukončeny ke 31. 12. 2014. Masarykova univerzita i sdružení JIC si uvědomují, že povinností příjemce dotace je povinnost zajistit udržitelnost podpořených aktivit (tj. podnikatelského inkubátoru, vědeckotechnologického parku, centra pro transfer technologií) po dobu deseti let od ukončení projektů. S ohledem na skutečnost, že ke dni plánovaného termínu převodu vlastnického práva budovy INBIT na Masarykovu univerzitu neuběhne doba deseti let od ukončení obou výše uvedených projektů, tak jak univerzita tak JIC nemají zájem ohrozit výsledky programu. Subjekty proto spolu uzavřely smlouvu o zajištění udržitelnosti a dalším využívání budovy.

„Uzavřením této smlouvy strany vyjadřují svůj společný zájem na vzájemné spolupráci při
dalším využití budovy INBIT za účelem provozování podpořených aktivit, a to alespoň do 31. 12. 2024,“ stojí v příloze čerstvé kupní smlouvy.

Tomáš Rovný

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter