Komise představuje další postup v boji s koronavirem

Komise ve spolupráci s předsedou Evropské rady předložila evropský plán k postupnému zrušení opatření k zamezení šíření nákazy, která byla přijata v důsledku šíření onemocnění COVID-19. Komise považuje za důležité považuje, aby členské státy postupovaly koordinovaně.

Evropská komise upozorňuje, že celá Evropa a nejen ona, je stále v režimu „hašení ohně“, nicméně nezbytná mimořádná opatření přijatá členskými státy a EU fungují. Došlo díky nim ke zpomalení šíření viru a k záchraně tisíců životů. Tato opatření a s nimi spojená nejistota však pro občany, společnost a ekonomiku představují značné náklady a nemohou trvat neomezeně.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová k tomu uvedla: „Záchrana životů a ochrana Evropanů před koronavirem je naší prioritou číslo jedna. Současně je načase myslet na budoucnost a zaměřit se na ochranu živobytí. I když se podmínky v jednotlivých členských státech stále velmi liší, všichni Evropané se právem ptají, kdy a v jakém pořadí mohou být karanténní opatření zrušena. Odpovědné plánování, které rozumně vyvažuje zájmy ochrany veřejného zdraví a fungování našich společností, potřebuje pevný základ. Proto Komise vypracovala soubor pokynů, kritérií a opatření, které poskytují základ pro uvážené kroky. Síla Evropy spočívá v její sociální a hospodářské rovnováze. Navzájem se od sebe učíme a pomáháme naší Evropské unii se z této krize vymanit.“

Evropská komisařka pro zdraví a bezpečnost potravin Stella Kyriakides. Zdroj: Evropslý parlament

Komisařka pro zdraví a bezpečnost potravin Stella Kyriakidesová uvedla: „Návrat k normálu po omezení volného pohybu osob v důsledku koronavirové nákazy bude vyžadovat obezřetný koordinovaný a evropský přístup členských států, který bude založen na vědeckých poznatcích a solidaritě. Je nezbytné, aby naše systémy zdravotní péče byly schopny poskytovat léčbu většímu počtu nových případů, aby byly k dispozici základní léčivé přípravky a vybavení a abychom mohli provádět rozsáhlé testování a trasování. Jsme si vědomi toho, že cesta bude dlouhá a postupná a že důsledky této bezprecedentní zdravotní krize budou dlouhodobé. Dokud nebude vyvinuta účinná léčba a vakcína, budeme se muset s virem naučit žít. Evropa se však postaví znovu na nohy, společně a jednotně. To je jediná cesta.“

Při zohlednění zvláštností jednotlivých zemí stanoví evropský plán tyto klíčové zásady:

 • Nezbytné je správné načasování. Rozhodnutí o tom, že nastal čas uvolnit karanténní opatření, by mělo vycházet z těchto kritérií:
 • epidemiologická kritéria, z nichž je patrné, že během delšího období došlo ke snížení šíření nákazy a že situace je stabilizovaná
 • dostatečná kapacita systému zdravotní péče, například zohlednění obsazenosti jednotek intenzivní péče, dostupnost pracovníků ve zdravotnictví a lékařského materiálu
 • odpovídající kapacity pro sledování šíření nákazy, včetně kapacity pro rozsáhlé testování za účelem rychlé detekce a izolace infikovaných osob, jakož i kapacity pro sledování a vyhledávání jejich kontaktů.
 • Potřebujeme evropský přístup. Zatímco načasování a postupy pro zrušení opatření k omezení šíření nákazy se v jednotlivých členských státech liší, potřebujeme společný rámec založený na:
 • vědeckých poznatcích zaměřených na veřejné zdraví, přičemž se uznává, že ukončení omezujících opatření znamená nalezení rovnováhy mezi přínosem v oblasti veřejného zdraví a sociálním a ekonomickým dopadem,
 • koordinaci mezi členskými státy s cílem zabránit negativním účinkům, Je to otázka společného evropského zájmu.
 • respektu a solidaritě. To má zásadní význam jak ze zdravotního, tak z socioekonomického hlediska. Před tím, než členské státy zruší opatření, měly by alespoň ostatní členské státy a Komisi včas informovat a vzít v úvahu jejich názory.
 • Postupné rušení opatření k zamezení šíření nákazy vyžaduje doprovodná opatření, např.:
 • shromažďování harmonizovaných údajů a vytvoření spolehlivého systému oznamování a vysledování kontaktů, a to rovněž pomocí digitálních nástrojů, které plně respektují soukromí údajů,
 • rozšíření testovacích kapacit a harmonizaci testovacích metod. Komise dnes v konzultaci Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí přijala pokyny týkající se různých testů na koronavirus a jejich účinnosti;
 • zvýšení kapacity a odolnosti vnitrostátních systémů zdravotní péče, zejména za účelem řešení předpokládaného nárůstu infekcí po zrušení omezujících opatření,
 • další posílení kapacit v oblasti lékařských a osobních ochranných prostředků.
 • vyvinutí bezpečných a účinných léčebných postupů a léků, jakož i vyvinutí a urychlené zavedení vakcíny na zastavení šíření koronaviru.

Další kroky

V plánu Komise jsou uvedena konkrétní doporučení, která by členské státy měly zvážit při plánování zrušení opatření k omezení šíření nákazy:

 • Opatření by měla být postupná: měla by být rušena postupně v různých krocích, přičemž mezi jednotlivými kroky by měla být dostatečně dlouhá doba, aby bylo možné měřit jejich dopad.
 • Obecná opatření by měla být postupně nahrazena cílenými opatřeními. Jako příklad lze uvést dlouhodobější ochranu nejzranitelnějších skupin; usnadnění postupného opětovného zahájení nezbytných hospodářských činností; zintenzivnění pravidelného čištění a desinfekce dopravních uzlů, obchodů a pracovišť; nahrazení všeobecných nouzových stavů cílenými vládními opatřeními s cílem zajistit transparentnost a demokratickou odpovědnost.
 • Kontroly na vnitřních hranicích by měly být zrušeny koordinovaným způsobem. Omezení cestování a hraniční kontroly by měly být ukončeny, jakmile se epidemiologická situace v příhraničních regionech dostatečně přiblíží. Ve druhé fázi by měly být znovu otevřeny vnější hranice a mělo by se zohlednit šíření viru mimo EU.
 • Opětovné nastartování hospodářské činnosti by mělo být postupné: existuje několik modelů, které lze aplikovat, např. pracovní místa vhodná pro práci z domova, hospodářský význam, práce na směny atd. Celá populace by se neměla vracet do práce současně.
 • Shromažďování osob by mělo být postupně povoleno, a to s přihlédnutím ke zvláštnostem různých druhů činností, jako jsou:
 • školy a vysoké školy;
 • obchodní činnost (maloobchod) s možným odstupňováním;
 • opatření týkající se společenského života (restaurace, kavárny) s možným odstupňováním;
 • masová shromáždění
 • Pokračování úsilí o zabránění šíření viru, přičemž by měly být vedeny informační kampaně s cílem motivovat občany k dodržování přísných hygienických pravidel a omezení fyzického kontaktu.
 • Opatření by měla být soustavně sledována a je rovněž třeba, abychom byli připraveni na to, že pokud to bude nutné, budou opět zavedena přísnější opatření k omezení šíření nákazy.

Souvislosti

Komise ve spolupráci s předsedou Evropské rady vypracovala tento plán, který reaguje na výzvu Evropské rady ze dne 26. března ke koordinované strategii pro ukončování mimořádných opatření. Bere v úvahu odborné znalosti Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí(ECDC) a panelu vědeckých odborníků, kteří Komisi poskytují poradenství ohledně koronaviru. Je zřejmé, že tyto úvahy vycházejí z vědeckých poznatků, které jsou dnes k dispozici, a jakmile se objeví další důkazy, měly by být přezkoumány a metody měření by měly být harmonizovány.

Komise souběžně nadále uvolňuje finanční prostředky na podporu výzkumu v oblasti vývoje očkovacích látek, léčebných postupů a léků. Komise rovněž spolupracuje s Evropskou agenturou pro léčivé přípravky za účelem zefektivnění regulačních kroků, od klinických hodnocení až po registrace. Bude rovněž prioritně podporovat mezinárodní spolupráci.

S cílem pomoci členským státům získat co nejrychleji potřebné vybavení, včetně testů, zřídila Komise „informační středisko pro zdravotnické vybavení“, zahájila společné zadávání veřejných zakázek a tvorbu nouzových rezerv prostřednictvím RescEU a navrhla podpořit vnitrostátní systémy zdravotní péče pomocí nástroje pro mimořádnou podporu.

Více informací lze naleznout na těchto odkazech:

Odkaz na společný plán

Informační přehled Společný evropský plán k odstranění opatření k zamezení šíření nákazy

Internetové stránky Komise věnované opatřením v reakci na koronavirus

-red-