Středa, 25. května, 2022

Ivan Bednárik: v liberalizované osobní železniční dopravě by měla být rovnost podmínek pro všechny dopravce, teď tomu tak není

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Veřejné zakázky, hospodářská soutěž, liberalizace v dopravě. To byla hlavní témata konference, kterou pořádal Ekonomický deník a Česká justice. Na prestižně obsazené konferenci vystoupili mimo jiné ministr dopravy Martin Kupka, hejtman Libereckého kraje Martin Půta, předseda antimonopolního úřadu Petr Mlsna, soudci Petr Mikeš a David Raus a zástupci významných dodavatelů a zadavatelů v dopravě.

V bloku na téma „Zkušenosti z praxe zadavatelů a dodavatelů se zákonem o zadávání veřejných zakázek v kontextu liberalizace dopravy“ se všichni přednášející shodli na tom, že zákon o zadávání veřejných zakázek je přínosný především z hlediska transparentnosti soutěží v dopravě. Nicméně každý z vystupujících zmínil určité problémy, na které zadavatelé a dodavatelé v praxi narážejí.

Zleva: Vítězslav Žurek, technicko-provozní ředitel DP města Brna, Roman Kokšal, jednatel, CEO Siemens mobility, předseda ÚOHS Petr Mlsna, vydavatel Ekonomického deníku a moderátor konference Ivo Hartmann, generální ředitel ČD Ivan Bednárik, ředitelka právního odboru ČD Jitka Frischolzová a Daniel Jadrníček, společník a advokát AK Fiala, Tejkal a partneři. Foto: Radek Čepelák

Zákon o veřejných zakázkách

Generální ředitel Českých drah Ivan Bednárik uvedl, že mají jako státem vlastněná akciová společnost oproti soukromým společnostem nerovné postavení: “Naši konkurenti budou moci nakupovat rychle a efektivně”. Jasně ale deklaroval, že České dráhy chtějí být transparentní. „Velmi rád bych ale inicioval odbornou diskuzi, aby v tomto případě platila rovnoprávnost. Aby existovala rovnost v nabídkových řízeních na dopravní obslužnost, která je hrazena z rozpočtu státu a krajů,” řekl Bednárik.

Narážel tím na skutečnost, že se České dráhy, stejně jako soukromí dopravci, ucházejí o zakázky na zajištění dopravní obslužnosti v rámci závazku veřejné služby vyhlašované Ministerstvem dopravy a kraji. Státem ovládané České dráhy i soukromí dopravci tak jsou a do budoucna nadále budou v ostrém konkurenčním boji.

Jenže soukromí dopravci nejsou při nákupu železničních vozidel, jejich vybavení, oprav, náhradních dílů a souvisejících služeb vázáni zákonem o zadávání veřejných zakázek. To v praxi znamená, že mohou vyjednávat se svými dodavateli způsobem, na který České dráhy nedosáhnou. To významně poškozuje konkurenceschopnost Českých drah.

“Každou dodávku musíme soutěžit a někdy obstrukce v rámci zadávacího řízení trvají tak dlouho, že nakonec svým chováním České dráhy úplně vyřadí,” uvedl ve svém vystoupení Ivan Bednárik.

Upozornil, že pokud mají České dráhy nakupovat podle současných podmínek, mohou dodat nové vlaky objednavatelům z řad státu a krajů v řádu let později než soukromí dopravci, což je prakticky vyřazuje ze soutěží. Taková situace je neúnosná a vyžaduje podle něj legislativní změnu.

Zleva: Roman Kokšal, jednatel, CEO Siemens mobility, Vítězslav Žurek, technicko-provozní ředitel DP města Brna, předseda Krajského soudu v Brně Daniel Raus, hejtman Libereckého kraje Martin Půta, Ministr dopravy Martin Kupka, vydavatel Ekonomického deníku a moderátor konference Ivo Hartmann, předseda ÚOHS Petr Mlsna, generální ředitel ČD Ivan Bednárik, předseda senátu Nejvyššího správního soudu Petr Mikeš. Foto: Radek Čepelák

Pravidla veřejných zakázek, zveřejňování smluv a poskytování informací o činnosti společnosti by měly pro všechny dopravce, kteří chtějí provozovat drážní dopravu v závazku veřejné služby, platit stejně, jinak se nejedná o rovnou soutěž. Uvedl pak příklady, které jeho tvrzení dokládají:

„My musíme každou dodávku na základě této povinnosti soutěžit, za prvé to trvá výrazně déle, než když konkurent postupuje mimo tato pravidla, a pokud se dodavatelé rozhodnou, že budou České dráhy mimo, tak obstruují tak dlouho, že nemůžeme kraji podat ani nabídku.

„Pokud to budou jen České dráhy, které budou muset  všechny nákupy dělat podle zákona o veřejných zakázkách, tak se dostáváme do paradoxní situace, kdy jsme vlastně pod tlakem konkurence  dvakrát,“ uzavřel své vystoupení generální ředitel Českých drah Ivan Bednárik.

Zleva: Ministr dopravy Martin Kupka, vydavatel Ekonomického deníku a moderátor konference Ivo Hartmann, předseda ÚOHS Petr Mlsna, generální ředitel ČD Ivan Bednárik, předseda senátu Nejvyššího správního soudu Petr Mikeš. Foto: Radek Čepelák

Právní rámec liberalizace

Jeho slova doplnila i ředitelka právního odboru Českých drah Jitka Frischholzová, která zmiňovala další nerovnost, která dopadá na společnosti s majetkovou účastní státu, bez ohledu na to, zda tyto působí na volném trhu či nikoliv. Ty mají povinnost podle zákona o svobodném přístupu k informacím poskytnout žádané informace komukoli, bez udání důvodu.

S mikrofonem ředitelka právního odboru Českých drah Jitka Frischolzová, po její levici generální ředitel ČD Ivan Bednárik, vpravo advokát Daniel Jadrníček. Foto: Radek Čepelák

Na trhu tak vzniká velmi kuriózní situace, kdy se jeden dopravce musí svlékat před ostatními konkurenty na požádání do naha. Ostatní dopravci žádnou takovou povinnost nemají a informace o svém byznysu drží zcela pod pokličkou. Přitom běží ve stejném závodu o veřejné peníze na podporu osobní železniční dopravy.

Toho konkurenti často využívají, když se pomocí tohoto zákona snaží získat citlivé informace, například z obchodních smluv nebo dokonce z jednání nejvyšších orgánů společnosti.

„Zákon o svobodném přístupu k informacím má původně sloužit veřejnosti ke kontrole, jak společnost hospodaří s veřejnými prostředky. Bohužel se v poslední době setkáváme s tím, že některé subjekty, velmi často z řad konkurentů a různých dodavatelů, se prostřednictvím tohoto zákona snaží dostat k velmi citlivým informacím, jako třeba interním informacím ze zasedání orgánů nebo obchodním smlouvám,“ říká Frischholzová.

A pokračovala příkladem absurdní situace:

„Jeden z obchodních partnerů, se kterým jsme vedli soudní spor, se snažil získat prostřednictvím Zákona o svobodném přístupu k informacím, právní stanoviska, která jsme si nechali vypracovat právě jako podklad pro tento soudní spor.“, uvedla Frischholzová. „Dalším příkladem bylo, když se jedna z IT společností snažila tímto způsobem získat technickou dokumentaci k IT systému vyvinutému jiným dodavatelem,“ pokračovala.

Zleva: vydavatel Ekonomického deníku a moderátor konference Ivo Hartmann, generální ředitel Českých drah Ivan Bednárik,ředitelka právního odboru Českých drah Jitka Frischolzová. Foto: Radek Čepelák

Ředitelka právního odboru pak vysvětlovala, jak Zákon o svobodném přístupu k informacím v praxi funguje:

„Není potřeba dokázat žádný právní zájem, v podstatě stačí pouze identifikační údaje žadatele.  A povinný subjekt je povinen informace poskytnout. Pokud se rozhodneme tyto informace nepodat, protože třeba představují obchodní tajemství, což je jedna z výjimek, kdy se nemusí informace poskytovat, tak musí být toto rozhodnutí řádně zdůvodněno. Následuje pak přezkum odvolacím orgánem.  A to je v dnešní době Úřad na ochranu osobních údajů,“ uvedla.

Prestižně obsazená konference se konala v prostorách Autoklubu České republiky. Foto:Radek Čepelák

Další povinnosti vyplývají ze Zákona o registru smluv. Ten stanoví, že se musí povinně zveřejňovat smlouvy, které uzavírají právnické osoby, kde má stát většinovou účast.

Tato povinnosti spadá na České dráhy i její dceřiné společnosti „České dráhy jsou povinny zveřejňovat smlouvy nad rámec svého běžného obchodního styku, i velkou většinu smluv, které spadají pod tuto výjimku ale České dráhy uveřejňují, a to na profilu zadavatele,“ vysvětlila Frischolzová.

„Společnost České dráhy v žádném případě nemá v úmyslu být netransparentní, byly bychom ale rádi, aby stejné povinnosti, které dopadají na nás, dopadali také na ty, kteří poskytují stejné služby stejným subjektům jako my,“ uzavřela ředitelka právního odboru Českých drah.

Jana Bartošová

Konference “Liberalizace v dopravě, veřejné zakázky a hospodářská soutěž” se uskutečnila za laskavé podpory generálního partnera společnosti České dráhy, a.s. a partnerů Satum CZECH s.r.o., CCA Group a.s. a Brněnských komunikací a.s.

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter