Firmy si mohou pořídit elektromobily, dostanou dotaci i na vybudování dobíjecí stanice

Dobíjení elektromobilu. Foto: ČEZ

Elektromobily do firem chce dostat ministerstvo průmyslu a obchodu. Vypsalo proto výzvu rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost s alokací 200 milionů korun na pořízení elektromobilů do firem a pořízení neveřejných dobíjecích stanic. Žádat je možné až do konce května 2019. Minimální výše dotace činí 50 000, maximální 10 milionů.

Nová výzva, kterou vypsalo Ministerstvo průmyslu a obchodu, je vhodná pro firmy, jejichž vedení uvažuje o pořízení elektromobilu do firmy. Přednost mají malé a stření podniky. Ten, kdo elektromobilem nahradí původní vozidlo, může navíc počítat s větší podporou než ten, kdo jen elektromobil zařadí do svého vozového parku. Nezapomíná se také na hlavní problém rozvoje elektromobility v České republice, kterým je nedostatek nabíjecích míst. Právě díky výzvě by totiž měla vyrůst nová, podmínkou však je, že budou sloužit pouze pro žadatele. Nesmí tedy být umístěná v autoservisech, či nákupních centrech.

Seznam veřejných dobíjecích stanic je k dispozici na stránkách ministerstva průmyslu a obchodu.

V rámci výzvy lze pořizovat osobní a nákladní elektromobily, minibusy a čtyřkolky. Podporuje se výhradně pořízení nových vozů, které jsou popsány takto: „Za nový dopravní prostředek je považován dopravní prostředek, který byl dodán do 6 měsíců ode dne prvního uvedení do provozu, má najeto méně než 6 000 km.“ Vozy nesmí být už odepisované. Výzva je určena výhradně podnikatelům, přičemž musí jít o podnikatele na území některé z členských zemí Evropské unie, toho, kdo nemá žádné nevyřízené nedoplatky vůči státním institucím, nedluží na mzdách, podporovány jsou všechny možné druhy podnikání, od společnosti s.r.o., přes družstva, komanditní společnosti, veřejné obchodní společnosti, nemohou to ale být obce, nebo příspěvkové organizace. Musí jít o organizace s jasným majetkovým původem, která není v likvidaci.

Stavební práce za přiměřené ceny

Ti, kteří se rozhodnou vybudovat nabíjecí stanice, mohou peníze z výzvy využít pouze na pořízení hmotného a nehmotného majetku. Cena stavebních prací musí odpovídat normám: „Poskytovatel podpory bude v rámci pořízení stavebních prací považovat za způsobilé výdaje pouze investiční náklady do úrovně hodnoty cen stavebních prací dle katalogů ÚRS/RTS/atd. pro daný rok, v němž byla podána žádost o podporu. V této souvislosti je příjemce povinen k žádosti o podporu předložit podrobný na ceněný položkový rozpočet stavebních prací plánovaných k realizaci v rámci projektu. Pokud cena za stavební práce bude vyšší, než uvádějí normativy pro ocenění stavebních prací (ÚRS/RTS/atd.), budou tyto výdaje kráceny na hodnotu odpovídající normativům,“ uvádí se v popisu programu.

Výše se liší podle velikosti podniku

Žádost je třeba podat prostřednictvím aplikace IS KP14+ Aplikace MS2014+, uvádí se v ní a velikost podniku, popis projektu, včetně termínu jeho zahájení a ukončení, umístění projektu, seznam výdajů projektu, druh podpory (dotace) a výše veřejného financování. Každá přijatá žádost se následně boduje, přijaté žádosti musí dosáhnout alespoň 60 bodů za 100. Boduje se třeba to, zda bude vozidlo nahrazovat jiné, druh vozidla (čistě elektromobilní je podporováno), nebo podíl vozidel ve vozovém parku firmy či kapacita baterie. Žádost je třeba doplnit účetní uzávěrkou, a to za dvě po sobě jdoucí období. vyplněný formulář finanční analýzy, podnikatelský záměr, projektovou dokumentaci, v případě, že chce budovat nabíjecí stanice, pak výpis z katastru pro majitele parcely, nebo nájemní smlouvu. Minimální výše dotace činí 50 000, maximální 10 milionů. Konkrétní výše dotace se liší, je však definované rozdělení mezi různě velikými podniky: „Je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 75 % ZV. Je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 65 % ZV. Je-li příjemcem velký podnik, je podpora poskytována až do výše 55 % ZV,“ stojí v popisu tohoto programu.

Dát veřejnosti vědět

Každý příjemce dotace musí počítat s tím, že součástí projektu jsou tzv. diseminační aktivity. Ty ve zkratce slouží k tomu, aby dal příjemce vědět veřejnosti o bohulibosti tohoto záměru, tedy například samolepkou na voze, nebo článkem v tisku. Celková alokace v této výzvě činí 200 milionů, z toho je jen 40 % alokace pro velké firmy. Žádosti je možné podávat až do vyčerpání alokace, nebo do konce května příštího roku.

Michaela Kadlecová