Evropská komise bude pravidelně kontrolovat dodržování pravidel právního státu. Nová pravidla reagují na vývoj v Polsku a Maďarsku

Evropská unie si "došlápne na Polsko". Budou z toho Polské orlici létat kolem hlavy "hvězdičky"? Koláž: ED

V návaznosti na zkušenosti získané od roku 2014 a na podrobné konzultace, které probíhaly od letošního dubna, Evropská komise rozhodla o řadě opatření, která mají za cíl právní stát v Evropě dále posílit.

V posledních pěti letech se Evropská komise musela vypořádat s řadou problémů souvisejících s uplatňováním zásad právního státu v Evropské unii. Evropský projekt se opírá o setrvalé dodržování právního státu. To je předpokladem pro to, aby občané mohli požívat svých práv stanovených podle práva Unie a aby mezi členskými státy panovala vzájemná důvěra. Výsledky dnes zveřejněného průzkumu veřejného mínění Eurobarometr ukazují, že více než 80 % občanů přikládá dodržování zásad právního státu velký význam a domnívá se, že situaci je třeba zlepšit. Celkem 89 % občanů uvádí, že je nezbytné, aby byly zásady právního státu dodržovány ve všech ostatních členských státech EU.

První místopředseda Komise Frans Timmermans dnes prohlásil: „Evropský soudní dvůr nedávno potvrdil, že právní stát je pro fungování EU zásadní. Jeho význam uznává i naprostá většina občanů EU. V posledních pěti letech se však stal terčem různých útoků. Evropská komise proti těmto útokům usilovně bojuje s pomocí nástrojů, které máme k dispozici, a v tomto úsilí ani nadále nepoleví. Dnes jsme se rozhodli náš soubor nástrojů na podporu, ochranu a prosazování právního státu dále posílit.“

Komise včera představila konkrétní iniciativy seskupené do tří pilířů: prosazování kultury právního státu, prevence vzniku problémů v oblasti právního státu a účinná reakce na porušování zásad právního státu. Evropská komise při tom hraje jako strážkyně Smluv mimořádnou úlohu. Všechny instituce Unie a členské státy však nesou odpovědnost za to, aby bylo dodržování zásad právního státu jako základní hodnoty Unie zajištěno. Účinná reakce mimo to také vyžaduje podporu občanské společnosti. Komise rovněž vyzývá všechny, aby se do tohoto úsilí zapojili.

Za účelem prosazování společné kultury právního státu v celé Evropě bude Komise dále rozvíjet myšlenku zvláštní každoroční akce v oblasti dialogu s občanskou společností. Také plně využije možností financování k posílení postavení zúčastněných stran, včetně občanské společnosti, a vypracuje zvláštní komunikační strategii zaměřenou na právní stát. Komise posílí spolupráci s Radou Evropy a dalšími mezinárodními organizacemi a také s justičními sítěmi a vnitrostátními parlamenty. Komise vyzývá Evropský parlament, Radu a členské státy, aby se do tohoto procesu plně zapojily.

Dodržování právních předpisů bude pravidelně kontrolováno

Aby se předešlo vzniku problémů v oblasti právního státu, rozhodla se Komise zavést cyklus přezkumu právního státu, jehož součástí bude i výroční zpráva o stavu právního státu zahrnující všechny členské státy EU. Tento dodatečný systém pomůže včas odhalit vznikající problémy, ať se objeví kdekoli. Komise zintenzivní sledování vývoje v oblasti právního státu a vyzve všechny členské státy, aby se zapojily do vzájemné výměny informací a dialogu, a to i prostřednictvím sítě národních kontaktních osob. Na výroční zprávu by měly navazovat zvláštní kroky společně s Parlamentem a Radou. Komise bude též dále rozvíjet srovnávací přehled EU o soudnictví a posilovat dialog s dalšími institucemi EU, členskými státy, evropskými politickými stranami a zúčastněnými subjekty.

Na konci loňského roku a začátku letošního jsme detailně psali o tom, co vadí EU na situaci v Polsku a Maďarsku.

Polsko i nadále porušuje Smlouvy o EU. Čeká Unie na Godota?

 

Maďarsko pod drobnohledem, co konkrétně vadí EU?

18V zájmu účinné společné reakce na porušování zásad právního státu bude Komise i nadále plně využívat svých donucovacích pravomocí, nebudou-li opatření, jejichž cílem je včasné odhalování a prevence problémů, účinná. Komise přijme strategický přístup k řízením o nesplnění povinnosti a bude Soudnímu dvoru EU předkládat jednotlivé případy podle potřeby. S ohledem na citlivost takových případů z hlediska času bude Komise v nezbytných případech požadovat předběžná opatření a zrychlená řízení. Komise bude rovněž konstruktivně podporovat členské státy při deeskalaci a řešení problémů týkajících se právního státu, aby se dosáhlo trvalé nápravy. Komise dále vyzývá Evropský parlament a Radu, aby uvažovaly o kolektivním přístupu k vedení případů podle článku 7 Smlouvy o Evropské unii s jasnými procedurálními pravidly.

Právní stát: hodnota společná všem Evropanům

Výsledky čerstvě zveřejněného průzkumu veřejného mínění Eurobarometr ukazují, že občané přikládají dodržování zásad právního státu velký význam:

  • Více než 8 občanů z 10 uvádí, že účinná soudní ochrana nezávislými soudy, rovnost před zákonem a řádné vyšetřování a stíhání korupce jsou pro ně důležité.
  • Více než 8 občanů z 10 říká, že je nezbytné, aby byly zásady právního státu dodržovány ve všech ostatních členských státech.
  • Přes 80 % občanů v EU podporuje zlepšení ohledně klíčových zásad právního státu.
  • Většina občanů (56 %) má pocit, že o situaci v oblasti právního státu není dostatečně informována.

Z průzkumu Eurobarometr rovněž vyplývá, že je vyjadřována silná podpora úloze médií a občanské společnosti při pohánění těch, kteří jsou u moci, k odpovědnosti. Více než 8 občanů z 10 je toho názoru, že je důležité, aby média a občanská společnost mohly působit svobodně a mohly kritizovat vládu, aniž by jim hrozilo zastrašování.

Souvislosti

Ve sdělení ze dne 3. dubna 2019 Komise předložila přehled stávajícího souboru nástrojů na podporu právního státu, zahájila také konzultace o nezbytných reformách. Došlo více než 60 písemných příspěvků a proběhly debaty a diskuse v rámci institucí EU, s členskými státy, mezinárodními organizacemi, justičními sítěmi, občanskou společností a akademickou obcí. Tato diskuse byla v dnešním sdělení zohledněna.

Evropská unie je založena na souboru společných hodnot, k nimž se řadí základní práva, demokracie a právní stát. Jsou základem naší společnosti a společné identity. Demokracie nemůže vzkvétat bez nezávislých soudů, které by zaručovaly ochranu základních práv a občanských svobod, ani bez aktivní občanské společnosti a svobodných médií zajišťujících pluralitu.

Právní stát má přímý dopad na život každého občana: je nezbytným předpokladem pro zajištění rovného zacházení před právem a ochrany individuálních práv, pro předcházení zneužití pravomoci ze strany orgánů veřejné moci a pro to, aby se zajistilo, že ti, kteří mají pravomoc rozhodovat, ponesou za příslušná rozhodnutí odpovědnost. Právní stát určuje, jak odpovědně jsou zákony nastaveny, jak spravedlivě se uplatňují a jak jsou účinné. Právní stát zahrnuje též institucionální otázky, jako například nezávislost a nestrannost soudů a oddělení pravomocí.

-red-