ELA začala fungovat. EU má další centrální úřad. Tentokrát pro pracovní záležitosti

Eu-labour-authority. Foto: ELA

ELA neboli European Labour Authority (Evropský orgán pro pracovní záležitosti) začal včera naplno fungovat. Dva roky poté, co předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker oznámil záměr na zřízení takového úřadu. Sídlo má v Bratislavě a má řešit především problémy vznikající při práci evropanů v jiném státě EU. Takových lidí je podle odhadů 17,5 milionu – 2x více než před deseti lety.

Poprvé o Evropském orgánu pro pracovní záležitosti (ELA) mluvil končící předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker ve svém projevu o stavu Unie v roce 2017 před Evropským parlamentem. Juncker při včerejším zahájení činnosti ELA řekl: „Evropský orgán pro pracovní záležitosti je vyvrcholením našeho úsilí o spravedlivé, účinné a vymahatelné pracovněprávní předpisy EU. Není překvapením, že byl zřízen v rekordním čase, neboť je velmi zapotřebí. Orgán poskytne pracovníkům a zaměstnavatelům lepší informace o jejich právech a povinnostech a bude podporovat vnitrostátní orgány práce v jejich přeshraničních aktivitách. Z toho budou mít přímý prospěch miliony Evropanů, kteří žijí nebo pracují v jiném členském státě, jakož i miliony podniků, které působí ve více zemích. Jedná se o další významný krok směrem k lépe integrovanému evropskému trhu práce, který staví na důvěře, spolehlivých pravidlech a účinné spolupráci. Rád bych poděkoval všem, kteří se – v Parlamentu, Radě a Komisi – na vzniku Evropského orgánu pro pracovní záležitosti podíleli, a novému úřadu přeji hodně úspěchů.“

Evropský parlament a Rada Junckerův návrh formálně přijaly dne 20. června 2019. Orgán zahájil svou činnost v Bruselu a postupně si vybuduje svou finanční a personální kapacitu. Do roku 2024 by měl mít 140 zaměstnanců a jeho roční rozpočet by měl činit 50 milionů eur. Dne 13. června se členské státy dohodly, že nový orgán bude sídlit v Bratislavě.

Spolu s předsedou Junckerem se slavnostního zahájení v Bruselu zúčastnil předseda vlády Slovenska Peter Pellegrini, neboť členské státy si pro sídlo orgánu vybraly Bratislavu. Mezi dalšími hosty byli rovněž místopředsedové Komise Valdis Dombrovskis a Maroš Šefčovič či komisařka Marianne Thyssenová.

„Evropský orgán pro pracovní záležitosti propojuje příslušné úřady členských států. Svou řídící strukturou i každodenní činností bude usnadňovat spolupráci mezi zástupci členských států, jakož i mezi sociálními partnery,“ řekl místopředseda Valdis Dombrovskis prohlásil:

Komisařka Thyssenová dodala: „Orgán pro pracovní záležitosti výrazně přispěje k fungování vnitřního trhu. Bude místem, kde budou kolegové z různých vnitrostátních orgánů moci rozvíjet vzájemnou spolupráci a řešit problémy společně. Mobilita pracovních sil se zjednoduší, z čehož budou mít prospěch miliony evropskýcpodniků občanů, kteří každý den využívají svého práva na volný pohyb.“

Správní radu orgánu tvoří zástupci členských států, Komise, sociálních partnerů na úrovni EU a Evropského parlamentu, jakož i pozorovatelé z Islandu, Lichtenštejnska, Norska, Švýcarska a dalších agentur EU v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí. Na svém prvním zasedání dne 17. října přijmou členové správní rady rozhodnutí nezbytná k fungování orgánu a projednají svá stanoviska k počátečnímu pracovnímu programu.

V zahraničí pracuje 17,5 milionu Evropanů

Přibližně 17,5 milionu evropských občanů v současné době žije nebo pracuje v jiném členském státě, což je dvakrát více než před deseti lety. Přeshraničně zároveň působí i miliony podniků.

EU vypracovala rozsáhlý soubor právních předpisů, které upravují různé aspekty mobility. Junckerova Komise tyto předpisy v posledních letech revidovala a vylepšila. EU zejména přepracovala pravidla pro vysílání pracovníků, v nichž je zakotvena zásada stejné odměny za stejnou práci na stejném místě, a v současné době usiluje o přijetí konečné dohody ohledně navrhované revize pravidel pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení. V zájmu snazšího vymáhání pravidel navrhla tato Komise zřídit nový orgán, který by posiloval strukturovanou spolupráci a výměnu mezi příslušnými vnitrostátními orgány.

Evropský orgán pro pracovní záležitosti má tyto cíle:

  • usnadňovat občanům a podnikům přístup k příslušným službám a informacím o jejich právech a povinnostech,
  • usnadňovat v rámci své působnosti spolupráci mezi členskými státy při vymáhání příslušných unijních právních předpisů, včetně usnadňování vzájemně sladěných a společných inspekcí a řešení problematiky nehlášené práce,
  • plnit úlohu mediátora a usnadňovat hledání řešení v případě přeshraničních sporů.

Evropský orgán pro pracovní záležitosti se ve své činnosti zaměřuje na pravidla mobility pracovních sil, která se týkají volného pohybu a vysílání pracovníků, koordinace sociálního zabezpečení a konkrétních právních předpisů v odvětví silniční dopravy.

Na úrovni EU nebudou vytvořeny žádné nové pravomoci a členské státy budou i nadále plně odpovídat za prosazování předpisů v oblasti práce a sociálního zabezpečení. Přidaná hodnota tohoto orgánu spočívá v tom, že usnadní spolupráci mezi členskými státy, zjednoduší stávající struktury a poskytne operační podporu, aby bylo zajištěno účinnější prosazování pravidel ve prospěch občanů, podniků a vnitrostátních orgánů. Pokud jde o vnitrostátní orgány, Evropský orgán pro pracovní záležitosti zlepší zejména operativní spolupráci v oblasti mobility pracovních sil tím, že poskytne stálou strukturu EU, která usnadní spolupráci a výměnu informací, a to zejména prostřednictvím národních styčných úředníků, jež k orgánu vyšlou členské státy. Kontrolní úřad rovněž umožní sdílení zdrojů pro společné činnosti, jako je organizování společných inspekcí nebo odborná příprava vnitrostátních zaměstnanců zaměřená na řešení přeshraničních případů.

V návaznosti na projev předsedy Junckera o stavu Unie v roce 2017 předložila Komise svůj návrh nařízení o zřízení orgánu v březnu 2018. V únoru 2019 bylo dosaženo prozatímní dohody mezi Parlamentem a Radou, tedy méně než rok po původním návrhu.

-red-