Středa, 10. srpna, 2022

České dráhy si vyčlenily miliardu a 700 milionů na pokuty od Evropské komise

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

České dráhy ve své výroční zprávě připustily, že počítají se dvěma pokutami od Evropské komise za to, že se snažily omezovat soukromé dopravce v byznysu na českých tratích. Podle Evropské komise České dráhy porušovaly antimonopolní pravidla účtováním cen pod úrovní nákladů. Ty podle komise dráhy uplatňovaly zejména na trati mezi Prahou a Ostravou. Podle komise dráhy uzavřely také údajnou kartelovou dohodu se slovenskými ZSSK a rakouskými ÖBB při prodeji vyřazených železničních kolejových vozidel. Ta měla zabránit údajně tomu, aby se k použitým vozům ÖBB ani za lepší cenu nedostal soukromý dopravce. Dráhy proto zaúčtovaly rezervu ve výši jedné miliardy a 700 milionů korun.

Evropská komise na konci předloňského roku vydala velmi významný procesní dokument, kterým oficiálně oznámila, že podezřívá České dráhy ze zneužívání dominantní pozice na trhu železniční dálkové osobní dopravy.

Formu zneužití dominantního postavení pak popsala komise jako predátorství, jednu z nekalých praktik cenové soutěže, kterou se dominantní společnosti snaží získat co nejlepší postavení na trhu.

Komise konststovala, že podezřívá České dráhy ze zneužívání dominantní pozice na trhu železniční dálkové osobní dopravy v letech 2011 – 2019. Podle Evropské komise tak byly predátorské ceny uplatňovány i po zahájení šetření až do loňska, tedy do roku 2019.

„Konkurence v odvětví osobní železniční dopravy může tlačit ceny dolů a zvyšovat kvalitu služeb ve prospěch spotřebitelů. Prospívá i životnímu prostředí, neboť cestující v souladu s cíli zelené dohody přecházejí na železnici. V tomto případě však máme obavy, že České dráhy stanovovaly predátorské ceny, což je v rozporu s pravidly hospodářské soutěže EU,“ řekla při oznamování rozhodnutí komise výkonná místopředsedkyně, odpovědná za politiku hospodářské soutěže, Margrethe Vestagerová.

České dráhy ve své aktuální výroční zprávě poprvé vyčíslily, jak vysoké pokuty jim hrozí.

„V lednu 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zahájil proti ČD řízení ve věci údajného zneužití dominantního postavení ČD na lince
Praha – Ostrava formou nepřiměřeně nízkých (tzv. predátorských) cen jako reakce na vstup nového konkurenčního železničního dopravce. V listopadu 2016 bylo zahájeno řízení ze strany Evropské komise (EK) ve věci možného porušení článku 102 Smlouvy o fungování Evropské unie (TFEU). V roce 2020 ze strany EK bylo vydáno sdělení výhrad výrazně v neprospěch ČD s dalším možným dopadem do rozhodování sporů s RegioJet a Leo Express ve věci
náhrady škody v souvislosti s provozem linky Praha – Ostrava. Sdělení výhrad je procesním krokem v rámci probíhajícího řízení, které nepředjímá konečné závěry a samotné rozhodnutí EK ve věci. K tomuto sdělení výhrad zaslaly ČD Evropské komisi robustní repliku. Na přelomu června a července
2021 proběhlo ve věci ústní slyšení před Úředníkem pro slyšení. Vedení ČD provedlo posouzení rezervy na soudní spory, včetně posouzení pravděpodobného výsledku, který je k datu sestavení účetní závěrky založen
na množství odhadů a předpokladů, a proto podléhá značné nejistotě. Na základě hodnoty výnosů, ke kterým se možné porušení vztahuje, odhadované doby trvání možného porušení a názoru externích poradců na odhadovaný procentní rozsah aplikovaný na příslušné výnosy v rozmezí 5 až 10 %, byla k 31. 12. 2020 zaúčtována rezerva ve výši 700 mil. Kč, která odpovídá odhadované výši nákladů na uhrazení pokuty za údajné porušení předpisů a souvisejících nákladů,“ lze se dočíst ve „výročce“ ČD.

Rezerva rozeznaná tímto způsobem představuje podle vedení ČD nejlepší odhad závazku k 31. 12. 2021 a 31. 12. 2020.

„Dle názoru vedení ČD dosud nebylo prokázáno, že ČD porušily článek 102 TFEU. Záměrem ČD je se v této kauze důrazně hájit, včetně použití všech dostupných cest odvolání, pokud to bude třeba. K 31. 12. 2021 ani k datu vydání této účetní závěrky nevydala EK konečné rozhodnutí ve věci,“ podotýká zpráva.

V takzvané analýze citlivosti ČD uvádějí, že skutečné náklady na uhrazení možné sankce se mohou lišit od odhadů a podpůrných předpokladů vedení ČD.

„V souladu s legislativou EU, v případě určení výše pokuty za porušení pravidel hospodářské soutěže, je základní výše pokuty odvozena od hodnoty výnosů, až do 30 % jejich výše, v závislosti na stupni závažnosti
přestupku. Nicméně výše pokuty v žádném případě nemůže překročit 10 % celkového obratu ČD za účetní období předcházející finálnímu rozhodnutí EK. Pokud by se procento aplikované ČD na příslušné výnosy snížilo (zvýšilo) o 1 %, výše rezervy na soudní spory by klesla (vzrostla) o 95 mil. Kč. Pokud by se doba trvání možného porušení předpisů zkrátila (prodloužila) o jeden rok, výše rezervy na soudní spory by klesla (vzrostla) o 86 mil. Kč. Je nemožné určit nejistoty týkající se časového rozvrhu veškerých budoucích možných odtoků finančních prostředků. Na základě dostupných informací existuje relativně vysoká pravděpodobnost, že výsledky v následujícím účetním období budou odlišné od předpokladů použitých vedením ČD a výše rezervy na soudní spory bude vyžadovat významnou úpravu,“ vypočítává dopravce.

Dráhy se vyjádřily i k údajné kartelové dohoda mezi ČD, ZSSK a ÖBB při prodeji vyřazených železničních kolejových vozidel.

„V červnu 2016 bylo provedeno místní šetření Evropské komise v sídle ČD pro podezření z uzavření kartelové dohody ve věci vzájemného prodeje železničních kolejových vozidel. EK prověřuje, zda mezi ČD, ÖBB a popř. též ZSSK nedošlo k zakázané dohodě o omezení prodeje vyřazených železničních kolejových vozidel za účelem omezení vstupu nových dopravců na trh (v rozporu s čl. 101 Smlouvy o fungování EU – TFEU. ČD neuznávají, že by z jejich strany došlo k uzavření kartelové dohody,“ lze se dále dočíst ve výroční zprávě drah.

Aktuálně je kauza ve stadiu formálně zahájeného správního řízení, kdy se čeká na další krok Evropské komise a podle toho se bude odvíjet další postup Českých drah.

„Ze strany EK dosud nedošlo ani k vydání tzv. sdělení výhrad, tzn. k příslušnými pravidly předpokládané konkretizaci názoru EK na danou věc. Zejména z charakteru informací a podkladů, které si EK od ČD vyžádala v roce 2021, ČD nicméně usoudily, že by k vydání sdělení výhrad mohlo případně dojít již v roce 2022 (i přes názor ČD, že z jejich strany k žádnému uzavření kartelové dohody nedošlo). Proto ČD dále analyzovaly dosavadní komunikaci s EK, zejména Komisí vyžadované podklady a informace, jakož i příslušná obecná pravidla, a pokusily se v možné míře (která je i tak nadále velice omezená) ocenit potenciální závazek a provést posouzení
rezervy na soudní spory, včetně posouzení pravděpodobného výsledku, který je k datu sestavení účetní závěrky založen na množství odhadů a předpokladů, a proto podléhá značné nejistotě,“ konstatují ČD.

„Na základě hodnoty výnosů, ke kterým se možné porušení vztahuje, odhadované doby trvání možného porušení a názoru externích poradců na odhadovaný procentní rozsah aplikovaný na příslušné výnosy tak byla k 31. prosinci 2021 zaúčtována rezerva ve výši 1 000 mil. Kč, která odpovídá odhadované výši nákladů na uhrazení pokuty za údajné porušení předpisů a souvisejících nákladů. Rezerva rozeznaná tímto způsobem představuje ze strany vedení ČD takový odhad závazku k 31. prosinci 2021, jaký je i přes značné související nejistoty v tuto chvíli nejlepší možný. ČD neočekávají náhrady od třetích stran v souvislosti s tímto řízením,“ uvádí dopravce.

Podle názoru vedení ČD dosud nebylo prokázáno, že by dráhy porušily článek 101 TFEU.

„Záměrem ČD je se v této kauze důrazně hájit, včetně použití všech dostupných cest odvolání, pokud to bude třeba. K 31. 12. 2021 ani k datu vydání této účetní závěrky nevydala EK konečné rozhodnutí ve věci.
Skutečné náklady na uhrazení možné sankce se mohou lišit od odhadů a podpůrných předpokladů vedení ČD. V souladu s legislativou EU, v případě určení výše pokuty za porušení pravidel hospodářské soutěže, je základní výše pokuty odvozena od hodnoty výnosů, až do 30 % jejich výše, v závislosti na stupni závažnosti přestupku. Nicméně výše pokuty v žádném případě nemůže překročit 10 % celkového obratu ČD za účetní období předcházející finálnímu rozhodnutí EK. Je nemožné určit nejistoty týkající se časového rozvrhu veškerých budoucích možných odtoků finančních prostředků. Na základě dostupných informací existuje relativně vysoká pravděpodobnost, že výsledky v následujícím účetním období budou odlišné od předpokladů použitých vedením ČD a výše rezervy na soudní
spory bude vyžadovat významnou úpravu,“ dodává ve své výroční zprávě za rok 2021 národní dopravce.

(hrb)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter